توان هضمی، تخمیری و میکروبی شکمبه گاوهای سیستانی و هلشتاین

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Didestion, fermentation and microbial potential of Sistani and Holstein breed