مطالعه کیفیت علوفه مراتع سه استان سمنان، مرکزی و لرستان به منظور محاسبه علوفه مورد نیاز روزانه واحد دامی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Study of range forage quality in three provinces of Semman, Markazi and Lorestan for calculation of animal unit requirement