بررسی اثرات سطوح مختلف چربی بر روی معیارهای شاخص رشد بچه ماهی سفید جنوب دریای خزر (Rutilusfrisii kutum, Kamenskii, 1901)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The effect of different level of lipids on growth Index of Caspian frisii kutum (Fry stage) (Rutilusfrisii kutum, Kamenskii, 1901) Utilizing Semi-purified diets