شناسایی گونه های راسته کفشک ماهی شکلان آبهای ساحلی خلیج فارس محدوده استان بوشهر با استفاده از ویژگی های مورفومتریک و مریستیک

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Identification of the species of pleuronectiformes order inhabiting in the Persian Gulf coastline area Bushehr province regarding morphometrics and meristics charecteristics (parameters)