بررسی تاثیر تزریق و حمام تیروکسین بر جذب کیسه زرده و رشد طولی و عرضی (Oncorhynchus mykiss) لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

The examination of effect of injection and thyroxine bath on yolk sack absorption and length and width growth of larve of Oncorhynchus mykiss