پرورش بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) در استخرهای خاکی و بررسی عوامل مؤثر بر رشد آن

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Rearing of Persian sturgeon fingerlings (Acipencer persicus Borodin, 1897 ) in terrestrial ponds, and investigation on factors effecting its growth