تعیین الگوی پروتئینی و ایزوآنزیمی سروتیپهای 4aو 4b لیستریا مونوسیتوژن به روش و SDS-PAGE و MLEE

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Proteins and isoenzymes patterns evaluation in 4a and 4b serotypes of Listeria monocytogenes by SDS-PACE and MLEE