بررسی میزان شیوع گونه‌های آیمریا و کریپتوسپوریدیوم گاو در شهرستان سنندج (استان کردستان)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Prevalence of eimeria and cryptosporidium spp. in cattle in Sanandaj city (Kurdistan province), Iran