بررسی فراوانی عفونت سارکوسیستیس در گاوهای کشتارشده شهرستان شهریاربه روشهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی در سال 1384 و اهمیت بهداشتی آن در انسان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Study on frequency of sarcocystis spp. by macroscopic and microscopic methods in slaughtered cattle in Shahriar district and their public health importance