تعیین سطح مطلوب پیش مخلوط ویتا مینی در جیره غذایی بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus fnisii kutum 1901)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Determination of the optimum level of vitamin premix for the diet of Caspian frisii Kutum (Advanced fry)