مطالعه پاتولوژیک و باکتریولوژیک لنفادنوپاتی‌های سطحی در گوسفند در کشتارگاه کازرون

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Pathologic and microbiologic study of superficial lymphadenopathy in sheep in Kazeroun slaughterhouse