ارزیابی تأثیرات ایمن‌سازی و سرکوب ایمنی بر ضایعات حاصله از اسپوروتریکوزیس تجربی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Evaluation of immunization and immuno suppression on experimental sporothricosis lesions