بررسی میزان آلود گی بروسلائی گاوداریهای سنتی و مقایسه آنها با گاوداریهای صنعتی در نواحی مختلف استان گلستان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

A survey of bacteriological & serological on brucellosis of non- industrial in comparison with industrial in Golestan province