تغییرات هورمونهای جنسی د ر طی مراحل رشد تخمدان ماهی Epinephelus coioides در خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Interaction of ovarian development and gondal hormons in Epinephelus coioides of Presian Gulf