برآورد همبستگی فنوتیپی بین تعد اد ر استانهای مورفولوژیک و اقتصاد ی زنبوران عسل د تهران، مرکزی، قزوین و اصفهان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Estimating phenotypic correlation between several traits of honeybee population in Tehran, Markazi, Ghazvin and Isfahan provinces of Iran