مطالعه بافت شناسی تخمدان میگوی سفید در آبهای ساحلی خلیج فارس و (Metapenaeus affinis) دریای عمان (استان هرمزگان)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Histological study of singa shrimp ovaries (Metapenaeus affinis) in coastal water of The Hormozgan province