بررسی اثرات متیل جیوه بر خصوصیات بیوانرژتیک فیل ماهی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Effects of methylmercury on beluga (Huso huso) bioenergetics