بررسی آلودگی لاروها و پس نوزادهای میگوی سفید به مژه داران پایه دار، (Penaeus indicus) هندی در یکی از مراکز تکثیر میگوی چویبده آبادان

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Study on infestation of Peneaus indicus larvae and post-larvae to epicommensal ciliates in one of Choabdae- Abadan hatacheries