مطالعه میزان دفع آمونیاک از مرحله لقاح تا تفریخ تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Study of ammonia excretion value by rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) eggs from fertilization until hatch stage