تهیه پادگن اوریون )هماگلوتینین( مورد استفاده در آزمایشگاه های تشخیص طبی و ارزیابی حساسیت و ویژگی آن در مقایسه با نمونه های خارجی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Preparation of mumps hemagglutinin antigen is used in diagnostic laboratories and evaluation of its sensitivity and specificity compared with imported antigens.