توالی نوکلئوتیدها در ناحیه متغیر ژن VP2 ویروس های بورس عفونی ایران

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Sequence analysis of the VP2 gene hypervariable region of Iranian infectious bursal disease viruses