اثرات برخی صفات ثانویه جنسی روی خصوصیات زیستی مایع Rutilus frisii kutum kamensky منی در ماهی سفید 1901

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Effects of secondary sexual characteristics on biological characters of seminal fluid in Mahisefid(Rutilus frisii kutum kamensky 1901)