شناسایی مولکولی اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال در پرندگان حیات وحش استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اواز، ایران و بخش تحقیق و توسعه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه اهواز، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

اورنیتوباکتریوم راینوترکئال (ORT) به‌عنوان یکی از ارگانیسم‌های دخیل در بیماری‌های تنفسی گونه‌های مختلف پرندگان شناخته شده‌است. تاکنون گزارش‌های متعددی مبنی بر جداسازی این باکتری از گله‌های صنعتی پرورش طیور در ایران ارائه شده‌است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولکولی و تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی باکتری ORT در پرندگان حیات وحش استان خوزستان طراحی گردید. بدین‌منظور بعد از جمع‌آوری تعداد 23 نمونه سواب نایی، با استفاده از روش‌های مبتنی بر کشت، چهار (3/17 درصد) جدایه مظنون به باکتری ORT از این نمونه‌ها جداسازی گردید که با به‌کارگیری پرایمرهای اختصاصی، سه (13 درصد) جدایه تایید مولکولی شدند. تمام سویه‌های جداشده در این مطالعه از راسته شاهین ‌سانان (4/21 درصد) بودند که نشان‌دهنده میزان بالای آلودگی این پرندگان نسبت به دیگر طیور تحت بررسی می‌باشد (05/0 > p). بر اساس نتایج آزمایش تعیین الگوی مقاومت دارویی جدایه‌ها به روش انتشار دیسک، همه جدایه‌ها (100 درصد) نسبت به انروفلوکساسین، پنی‌سیلین، استرپتومایسین، سفالکسین، لینکواسپکتین، تایلوزین، فلورفنیکل، فلومیکوئین و تتراسایکلین حساس بوده و بیشترین مقاومت دارویی (6/66 درصد) نیز مقابل فسفومایسین، سولتریم، نالیدیکسیک اسید و جنتامایسین مشاهده گردید. در مقایسه با مطالعات انجام‌یافته بر روی سویه‌های جداشده از طیور صنعتی به‌خصوص ماکیان، سویه‌های شناسایی شده در پرندگان حیات وحش نسبت به اغلب عوامل ضدمیکروبی حساسیت نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular identification of Ornithobacterium rhinotracheale in wildlife birds of Khouzestan province

نویسندگان [English]

  • Mansoor mayahi 1
  • Daruosh Gharibi 2
  • Rahim Ghadimipour 3
  • Forough Talazadeh 1
1 Mayahi, M., Clinical Sciences Department, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Gharibi, D., Pathobiology Department, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Ghadimipour, R., Pathobiology Department, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran, Department of Research and Development, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) is known as one of the involved organisms in respiratory diseases of different species of birds. So far, numerous reports have been presented about the isolation of the bacterium from commercial poultry flocks in Iran. This study was designed for molecular identification and evaluation of antimicrobial susceptibility of ORT bacterium in wildlife birds in Khouzestan province. After collection of 23 tracheal swab samples, four (17.3%) strains of ORT bacterium were isolated based on cultural methods; then three (13%) isolates were confirmed by application of specific primers. All strains isolated in this research were from Falconiformes (21.4%), which indicates the high rate of ORT isolation than that of other understudy birds (P<0.05). According to the results of determination of drug-resistance patterns of the isolates by disk diffusion method, all isolates (100%) were found sensitive to enrofloxacin, penicillin, streptomycin, cephalexin, lincospectin, tylosin, flumequine, florfenicol and tetracycline and 66.6% of them were resistant to fosfomycin, sultrim, nalidixic acid and gentamicin. In comparison with studies on strains isolated from commercial flocks especially poultry, strains detected in wild birds were sensitive to most antimicrobial agents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ornithobacterium rhinotracheale
  • Wildlife birds
  • Khouzestan
  • Iran
1- Abdul-Aziz, T.A. (1997) Ornithobacterium rhinotracheale developing into a serious infection. World Poultry Misset. 13:47-48.
2- Allymehr, M. (2006) Seroprevalence of Ornithobacterium rhinotracheale infection in broiler and broiler breeder chickens in West Azerbaijan Province. Iran. J. Vet. Med. 53:40-42.
3- Asadpour, Y., Banani, M. and Pourbakhsh, S.A. (2011) Isolation, identification and antibiotic sensitivity determination of Ornithobacterium rhinotracheale in slaughtering broiler chicken flocks of Guilan province. Iran. J. Vet. Res. 12(4):345-349.
4- Banani, M., Khaki, P., Goodarzi, H., Vandyousefi, J. and Pourbakhsh, S.A. (2000) Isolation and identification of Ornithobacterium rhinotracheale from a broiler and a pullet flock. Pajouhesh & Sazandegi. 46:106-109. (In Persian)
5- Banani, M., Pourbakhsh, S.A. and Khaki, P. (2001a) Characterization of Ornithobacterium rhinotracheale isolates from commercial chickens. Arc. Razi Inst. 52:27-34.
6- Banani, M., Pourbakhsh, S.A. and Deihim, A.H. (2001b) Antibiotic sensitivity of Ornithobacterium rhinotracheale isolate associated with respiratory disease. Arc. Razi Inst. 58:111-117.
7- Banani, M., Pourbakhsh, S. A., Moazeni-Jula, G., Momayez, R., Ezzi, A. (2002) Natural infection with Ornithobacterium rhinotracheale in commercial poultry and experimental infection in specific pathogen-free chickens. Pajouhesh & Sazandegi. 55: 28-37. (In Persian)
8- Banani, M., Pourbakhsh, S.A., Khaki, P. and Nikookhesal-Gilvayi, H. (2003) Serotyping and drug sensitivity of Salmonellae isolates from commercial chickens and domestic pigeons submitted to Razi institute. Pajouhesh & Sazandegi. 59:91-99. (In Persian)
9- Banani, M., Pourbakhsh, S.A., Khaki, P. and Moazeni-Jula, G.R. (2004) Isolation and identification of bacterial agents in commercial chickens suffered from swollen head andface. Iran. J. Vet. Res. 9:49-61.
10 - Banani, M., Pourbakhsh, S.A., Erami, M., Gholamin, F. and Fatehmanesh, M. (2009) Diagnosis of Ornithobacterium rhinotracheale using polymerase chain reaction (PCR). J. Vet. Res. 64(1):41-45. (In Persian)
11- Chansiripornchai, N., Wanasawaeng, W. and Sasipreeyajan, J. (2007) Seroprevalence and identification of Ornithobacterium rhinotracheale from broiler and broiler breeder flocks in Thailand. Avian Dis. 51:777-780.
12- Charlton, B.R., Channing-Santiago, S.E., Bickford, A.A., Cardona, C.J., Chin, R.P., Cooper, G.L., Droual, R., Jeffrey, J.S., Meteyer, C.U., Shivaprasad, H.L. and Walker, R.L. (1993) Preliminary characterization of a pleomorphic gram negative rod associated with avian respiratory disease. J. Vet. Diag. Inv. 5:47–51.
13- Chernyshev, A.V., Sprygin, A.V., Ruchnova, O.I., Mudrak, N.S., Pruntova, O.V. and Drygin, V.V. (2011) Characterization of Ornithobacterium rhinotracheale from commercial chicken and turkey flocks in Russia. In: American Association of Avian Pathologists (eds.), Proceedings of the 2011 Annual Meeting of the American Association of Avian Pathologists, 16-19 July, St. Louis, Missouri, United States, (http://www.aaap.info/assets/2011Program/aaap%202011%20abstracts.pdf)
14- Chin, R.P., Van Empel, P.C.M. and Hafez, H.M. (2008) Ornithobacterium rhinotracheale infection. In: Diseases of poultry, 11th edition (Saif, Y.M., Calnek, B.W., Barnes, H., Glisson, J.R . and McDougald, L.R.). Blackwell Publishing Ltd, Oxford, United Kingdom. pp: 683-688.
15- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) (2008) Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Test for Bacteria Isolated from Animals; Approved Standard, third ed. CLSI document M31-A3. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.
16- Devriese, L.A., Hommez, J., Vandamme, P. and Kesters, K. (1995) In vitro antibiotic sensitivity of Ornithobacterium rhinotracheale strains from poultry and wild birds. Vet. Record. 137:435-36.
17- Devriese, L.A., De Herdt, P. and Haesebrouck, F. (2001) Antibiotic sensitivity and resistance in Ornithobacterium rhinotracheale strains from Belgian broiler chickens. Avian Pathol. 30:197–200.
18- Erganis, O., Hadimli, H.H., Kav, K., Çorlu, M. and Ozturk, D. (2002) A comparative study on detection of Ornithobacterium rhinotracheale antibodies in meat type turkeys by dot immuno binding assay, rapid agglutination test and serum agglutination test. Avian Pathol. 31:201-204.
19- Hafez, M.H. and Sting, R. (1999) Investigation on different Ornithobacterium rhinotracheale “ ORT” isolates. Avian Dis. 43:1-7.
20- Hafez, H.M. (2002) Diagnosis of Ornithobacterium rhinotracheale. Int. J. Poultry Sci. 1:114-118.
21-Hassanzadeh, M., Karimi, V., Fallah, N. and Ashrafi, I. (2010) Molecular characterization of Ornithobacterium rhinotracheale isolated from broiler chicken flocks of Iran. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 34:1-6.
22- Jamshidian, M. and Mayahi, M. (2008) Isolation of Ornithobacterium rhinotracheale from broilers in Ahvaz. Iran Vet. J. 4(1): 29-36. (In Persian)
23- Mirzaie, S., Hassanzdeh, M., Bozorgmehrifard, M.H. and Banani, M. (2011) Isolation and characterization of Ornithobacterium rhinotracheale in the commercial turkey, quail flocks and domestic pigeons by bacteriological and molecular methods. Arc. Razi Inst. 66(2): 121-127.
24- Roussan, D.A., Al-Rifai, R.H., Khawaldeh, G.Y., Totanji, W.S. and Shaheen, I. (2011) Ornithobacterium rhinotracheale and Mycoplasma synoviae in broiler chickens in Jordan. Reviw of science technology in Office international des Epizooties (OIE). 30(3): 931-937
25- Schuijffel, D.F., Van Empel, P.C.M., Pennings, A.M.M.A., Van Putten, J.P.M. and Nuijten, P.J.M. (2005) Successful selection of cross-protective vaccine candidates for Ornithobacterium rhinotracheale infection. Infec. Immun. 73: 6812-6821.
26- Soriano, V.E., Longinos, M.G., Navarrete, P.G. and Fernandez, R.P. (2002) Identification and characterization of Ornithobacterium rhinotracheale isolates from Mexico. Avian Dis. 46: 686-690.
27- Soriano, V.E., Vera, N.A., Salado, C.R., Fernandez, R.P. and Blackall, P.J. (2003) In vitro susceptibility of Ornithobacterium rhinotracheale to several antimicrobial drugs. Avian Dis. 47:476-480.
28- Tsai, H.J. and Huang, C.W. (2006) Phenotypic and molecular characterization of isolates of Ornithobacterium rhinotracheale from chickens and pigeons in Taiwan. Avian Dis. 50:502-507.
29- Turkyilmaz, S. (2005) Isolation and serotyping of Ornithobacterium rhinotracheale from poultry. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 29:1299-1304.
30- Van Beek, P. (1994), Ornithobacterium rhinotracheale (ORT), clinical aspects in broilers and turkeys. Annual meeting of the veterinary study group of the EU, Amsterdam, November, 1994.
31- Vandamme, P., Segers, P., Vancaneyl, M., VanHove, K., Mutters, R., Hommez, J., Dewirst, F., Paster, B., Kersters, K., Falsen, F., Devrieze, L., Bisgard, M., Hinz, K.H. and Mannheim, W. (1994) Description of Ornithobacterium rhinotracheale gen. nov.sp. nov. isolated from the avian respiratory tract. Int. J. Sys. Bacteriol. 44:24-37.
32- Van Empel, P.C.M., Van Den Bosch, H., Loeffen, P. and Storm, P. (1997) Identification and serotyping of Ornithobacterium rhinotracheale. J. Clinic. Microbiol. 35: 418–421.
33- Van Empel, P. and Hafez M.H. (1999), Ornithobacterium rhinotracheale: a review. Avian Pathol. 28:217-227.
34- Van Veen, L. (2003) Do we know the real impact of Ornithobacterium rhinotracheale infections. Poultry Inter. 42,5.