مروری بر استفاده واکسن دز کاهیده بروسلا ملی تنسیس سویه Rev.1 در دامهای بالغ

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ، تضمین کیفیت، مسئول فنی واکسن‌های موسسه رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استاد بازنشسته موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

بروسلوز یکی از مهم‌ترین زئونوزها بوده که بوسیله گونه‌های مختلف بروسلا به ویژه بروسلا ملی‌تنسیس ایجاد می‌گردد. آسان‌ترین راه کنترل بیماری واکسیناسیون تمام نشخوارکنندگان کوچک می‌باشد. واکسن  بروسلا ملی‌تنسیس سویه  Rev.1 به عنوان بهترین واکسن موجود و مورد استفاده برای پیشگیری بروسلوز است. روش توصیه شده برای کنترل بیماری واکسیناسیون بره‌ها و بزغاله‌ها با یک دز استاندارد و جایگزینی با دام‌های بالغ بود که در بعضی از کشورهای توسعه یافته و اکثر کشورهای در حال توسعه کاملا موفقیت‌آمیز نبوده است. واکسیناسیون دام‌های بالغ آبستن با دز کامل واکسن Rev.1 به ویژه در ماه‌های دوم و سوم باعث سقط جنین اکثر دام‌های آبستن می‌شود. استفاده وسیع از واکسن دز کاهیده بروسلا ملی‌تنسیس سویه Rev.1 به عنوان روش مطلوب و تکمیلی برای پیش‌گیری بروسلوز در نشخوارکنندگان کوچک پیشنهاد شده و نتایج آزمایشگاهی و میدانی بیانگر کاهش قابل توجه سقط جنین در میش‌های آبستن و میزان بیماری در انسان است. هدف از  این مطالعه، مروری بر  نتایج به دست آمده از مصرف دز کاهیده واکسن Rev.1 در دام‌های بالغ بوده که برای رفع مشکل سقط جنین و کنترل بروسلوز استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of the use of Reduced-Dose Vaccine of B. melitensis Rev1 strain in adult sheep

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ebrahimi 1
  • Esmail Zowghi 2
1 Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organisation (AREEO), Tehran, Iran.
2 Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organisation (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

A review of the use of reduced dose vaccine of B.melitensis Rev1 strain in adult sheep

Brucellosis is one of the most widespread zoonoses in the world caused by several species of the genus Brucella. The only feasible alternative to control B. melitensis infection in small ruminants is whole-flock vaccination under an extensive management. The live Brucella melitensis Rev 1 strain is considered as the best vaccine available for prevention of animal brucellosis. The classically recommended exclusive vaccination of young replacement animals has failed to control brucellosis in some developed countries and is frequently inapplicable in the developing countries. The vaccination of pregnant animals with full standard doses of Rev 1 administered subcutaneously is followed by abortion in most vaccinated animals. Reducing the dose of vaccine has been suggested as a method of avoiding this problem and, accordingly, a reduced-dose vaccination strategy has been widely used and reported as a safe and effective method of controlling small ruminant brucellosis. Moreover, we reviewed field and experimental results supporting the reduction of abortion in pregnant animals and fewer reports of human brucellosis as results of this strategy. The aim of this study was to review the results obtained from the use of reduced doses of Rev.1 vaccine in adult animals to overcome the problem of abortion and control the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • B. melitensis
  • Rev.1 vaccine
  • reduced dose
  • Adult sheep
1- Oghi, I., Ebadi, A., Yarahmadi, M., .Khodashenas, M (1387). Evaluation of Rev.1 vaccine in adult ewes, Veterinary Society Quarterly. 2 (In Farsi)
2- Iraee, M., Zoghi, I., Mozafari, N (1376). Serological response of sheep to Brucella melitensis Rev. 1 vaccine in Ilam province. 4th congress of zeonosis. (In Farsi)
3- Zoghi, I (1375). Immunization of adult ewes against brucella infection. 3rd congress of zoonosis (In Farsi)
4- Al-Khalaf, S. A., Mohamad, B. T., Nicoletti, P (1992). Control of brucellosis in Kuwait by vaccination of cattle, sheep and goats with Brucella abortus strain 19 or Brucella melitensis strain Rev. 1. Tropical Animal Health and Production, 24(1):45-9.
5- Alton, G.G (1990). Brucella melitensis. In: K. Nielsen, J.R. Duncan (Eds.) Animal Brucellosis. CRC Press, :383–409.
6- Alton G. G (1970). Vaccination of goats with reduced doses of Rev. I Brucella melitensis vaccine. Research in Veterinary Science, 11(1):54-9.
7- Alton, G.G (1968). Further studies on the duration of immunity produced in goats by the Rev.-1 Brucella melitensis vaccine. Journal of Comparative Pathology,78:173–178.
8- Alton, G. G., Elberg, S (1967). Rev-1 Brucella melitensis vaccine: a review of ten years of study. Veterinary. Bulletin, 37:793–800.
9- Blasco, J.M (2006). Existing and future vaccines against brucellosis in small ruminants. Small Ruminant Research, 62(1):33-37.
10- Blasco, J. M (1997). A review of the use of B. melitensis Rev 1 vaccine in adult sheep and goats. Preventive Veterinary Medicine, 31(3/4): 275-283.
11- Blasco, J. M., Estrada, A., Mercadal, M (1984). A note on adult sheep vaccination with reduced dose of Brucella melitensis Rev 1.Annales de recherches veterinaires.15(4):553-6
12- Blasco, J. M., Diaz, R., Moriyon, I., Salvo, M. D (1984). Evaluation of a radial immunodiffusion test for diagnosing brucellosis in sheep and its possible value for differentiating infected from Brucella melitensis REV 1 vaccinated sheep. Developments in biological standardization Journal,56:507-11.
13- Busseray, N (1991). Brucella melitensis Rev. 1 living attenuated vaccine: stability of markers, residual virulence and immunogenicity in mice. Biologicals,19(4):355-63.
14- Busseray, N., Plommet, A. M., Plommet. M (1984). Theoretical, practical and statistical basis for a general control method of activity for anti-Brucella vaccines. Developments in biological standardization Journal,56:257-70.
15- Crowther, R. W., Orphanides, A., Polydorou, K (1977). Vaccination of adult sheep with reduced doses of Brucella melitensis strain Rev.1: Safety and serological responses.Tropical Animal Health and Production, 9(2):85-91.
16- Díaz-Aparicio, E., Marín, C., Alonso, B., Aragón, V., Perez, S., Pardo, M., Blasco, J.M., Díaz, R., Moriyón, I (1994). Evaluation of serological tests for diagnosis of B. melitensis infection of goats. Journal of Clinical Microbiology,32:1159–1165.
17- Ebrahimi, M., Bagheri-Nejad R., Alamian, S., Mokhberalsafa, L., Abedini. F., Ghaderi. R., Jalali, H. R (2012). Safety and efficacy of reduced doses of Brucella melitensis strain Rev. 1 vaccine in pregnant Iranian fat-tailed ewes. Veterinaria Italiana journal 48(4):405-12.
18- Ebrahimi, M., (2016). Evaluation of potency of Rev.1 vaccine in adult sheep. 19th Iranian veterinary congress.
19- Ebrahimi, M., Alamian, S., Jalali, H. R., Emami, M., Moazeni, G. R (2007). Survey of reduced dose Rev.1 Vaccine inoculation on abortion in different period of pregnancy. AGRIS.
20- Elberg, S.S (1959). Immunisation against Brucella infection. Immunological and epidemiological studies in Cordoba, Spain. Bulletin of World Health Organization,20:133.
21- Elberg S.S., Faunce, K. J (1957). Immunization against Brucella infection. VI. Immunity conferred on goats by a nondependent mutant from a streptomycin-dependent mutant strain of Brucella melitensis. Journal of Bacteriology,73(2):211-7.
22- Eric Daniel., Avila-Calderón, Ahidé Lopez-Merino, Nammalwar Sriranganathan, Stephen M. Boyle, and Araceli Contreras-Rodríguez (2013). A History of the Development of Brucella Vaccines. BioMed Research International, Volume 2013:1-8.
23- Falade S., (1983). Serological response of sheep to Brucella melitensis Rev. 1 vaccine. Zentralbl Veterinarmed B,30(7):546-51.
24- FAO/WHO/OIE. (1995). Round Table on the use of Rev.1 Vaccine in small ruminant and cattle Organized by FAO and CNEVA 21-22 CNEVA Alfort, Fran
25- FAO/WHO (1986). Expert Committee on Brucellosis.Technical Reporet Series, 740.
26- Fensterbank, R., Pardon, P., Marly, J (1985). Vaccination of ewes by a single conjunctival administration of Brucella melitensis Rev.1 vaccine. Annales de recherches veterinaries,16:351–358.
27- Fensterbank, R., Pardon, P., Marly, J (1982). Comparison between subcutaneous and conjunctival route of vaccination with Rev. 1 strain against Brucella melitensis infection in ewes. Annales de recherches veterinaries,13(4):295-301.
28- Gaumont, R., Trap, D., Dhennin, (1984). Immunization of ewes and she-goats against experimental Brucella melitensis infection. A comparison of REV 1 and H 38 vaccines. Developments in biological standardization, 56:629-42.
29- Gallego, M. C., Cuello, F., Garrido, A (1989). In vitro determination of phagocytosis and intracellular killing of Brucella melitensis by goat's polymorphonuclear phagocytes. Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases,12(1-2):9-15.
30- Grillo, M. J., Blasco, J. M., Gorvel, J. P., Moriyon, I., Moreno, E (2012). What have we learned from brucellosis in the mouse model, Veterinary Research 43:29
31- Jiménez de Bagüés, M.P., Elzer, P. H., Jones, S. M., Blasco, J.M., Enright, F.M., Schurig, G., Gand Winter.A. J (1994). Vaccination with Brucella abortus rough mutant RB51 protects BALB/c mice against virulent strains of Brucella abortus, Brucella melitensis, and Brucella ovis. Infection and Immunity, 62(11):4990.
32- Jiménez de Bagués, M. P., Marin, C. M., Barberán, M., Blasco, J. M (1989). .Responses of ewes to B. melitensis Rev1 vaccine administered by subcutaneous or conjunctival routes at different stages of pregnancy.Annales de recherches veterinaires, 20(2):205-13. Erratum in: Annales de recherches veterinaires;20(3):414.
33- Kolar, J (1984). Diagnosis and control of brucellosis in small ruminants. Preventive Veterinary Medicine, 2:215–225.
34- Lashkarbolouki, T., Ardestani, S. K., Kariminia, A., Ziaee, A. A., Torkabadi, E., Ebrahimi, M (2008). Kinetic study of cytokines production by human peripheral blood mononuclear cells in response to Brucella DNA.Microbiological Research,163(4):466-72.
35- Marin, C. M., Barberán, M., Jiménez de Bagués, M. P., Blasco, J. M (1990). Comparison of subcutaneous and conjunctival routes of Rev 1 vaccination for the prophylaxis of Brucella ovis infection in rams. Research in Veterinary Science,48(2):209-15.
36- Minas, A (2006). Control and eradication of brucellosis. In small ruminants. Volume 62(1-2): 101–107.
37- Nicoletti, P (1993). The eradication of brucellosis in animals. Saudi Medical Journal, 14:288–292.
38- OIE/FAO/WHO (2009). Brucella melitensis in Eurasia and the Middle East.Technical meeting, Rome.
39- Pishva, E., Salehi, M., Salehi, R., Ebrahimi, M (1386). Determination of Brucella species in centeralarea of iran by PCR- RFLP method. Iranian journal of Biology, 20(1): 15-21
40- Plommet, M., Lasram. I (1992). Prevention of Brucellosis in the Mediterranean Countries: Proceedings of the International Seminar Organized by Ciheam, Cec, Minag (Malta), Valletta.
41- Grillo, M. J., Blasco, J. M., Gorvel, J. P., Moriyon, I., Moreno, E (2012). What have we learned from brucellosis in the mouse model, Veterinary Research, 43:29.
42- Verger, J.M., Grayonm, M., Zundel, E., Lechopier, P., Olivier-Bernardin, V (1995). Comparison of the efficacy of Brucella Suis strain 2 and Brucella melitensis Rev. 1 live vaccines against a Brucella melitensis experimental infection in pregnant ewes. Vaccine, 13(2):191-6.
43- WHO/MZCP (1988). Report of the ISS/MZCP Technical Meeting on B. melitensis Infection in Man and Small Ruminants. Rome, Teramo, 28–30.
44- WHO (1986). Joint FAO/WHO Expert Committee on Brucellosis, Technical Report 740