ضایعات ناشی از انگل‌های منوژن بر روی بافت آبشش و سلول‌های کلراید ماهی سفید دریای خزر

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

گروه زیست دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران- ایران

چکیده

منوژنیاسیس، یکی از شایع ترین بیماری‌هایی است که توسط گونه‌های انگل منوژن در آبشش و پوست ماهیان پرورشی و وحشی در تمام سنین ایجاد می‌شود. در این تحقیق که دی ماه 1391 انجام شد، تعداد 33 عدد ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) صید شده به وزن 1200-190 گرم و طول 5/40-20 سانتی متر از سواحل جنوبی دریای خزر در استان مازندران (شهر ساری) مورد بررسی قرار گرفتند. کمان‌های آبششی در فرمالین 10 درصد تثبیت و با استفاده از روش استاندارد بافت شناسی، مقاطع بافتی پنج میکرونی از نمونه‌ها تهیه شده و به روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شدند. پس از بررسی ضایعات بافتی به‌وجود آمده ناشی از حضور انگل‌ها، تعداد و اندازه سلول‌های کلراید توسط میکروسکوپ نوری شمارش و اندازه گیری گردید. منوژن‌ها از خانواده داکتیلوژیریده (Dactylogyridae) و دیپلوزوئیده (Diplozoidae) شناسایی شدند. میانگین شدت آلودگی و فراوانی به انگل‌های خانواده داکتیلوژیریده به ترتیب (118 و 100 درصد) و به انگل‌های خانواده دیپلوزوئیده (53/4 و 78/78 درصد) بوده است. ضایعات مشاهده شده عبارت بود از: تخریب رشته‌ها و چسبندگی تیغه‌های آبششی، هایپرتروفی سلول‌های اپیتلیال و هایپرپلازی تیغه‌های آبششی، جداشدن اپیتلیوم از غشاء پایه تیغه‌ها، آنیوریسم و بروز حالت چماقی. نتایج نشان داد تعداد کل سلول های کلراید در حضور انگل‌ها کاهش ولی اندازه آنها تغییری نداشته است. نتایج آزمون همبستگی ارتباط معکوس قوی و معنی داری میان تراکم انگل‌ها و تعداد کل این سلول‌ها نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lesions caused by Monogenean parasites on gill tissue and chloride cells of Caspian Sea white fish

نویسندگان [English]

  • Z. Vahedi
  • J. Pazooki
Msc, Department of Marine Biology, Faculty of Biological Sciences,Shahid Beheshti University, G. C. Tehran, Iran.
چکیده [English]

Monogeniasis is one of the most common diseases that happen by a species of Monogenean parasite in the gills and skins of many farmed and wild fish and it is seen in all age of them. In this research that it was done on December 2012, caught 33 white fish (Rutilus frisii kutum) weight 190- 1200 g and length 20-40.5 cm from the southern coast of the Caspian Sea in province of Mazandaran (Sari) were examined. Gill arch in 10% fixed formalin and by using standard histological methods, 5 µ tissue sections of samples were taken and by hematoxylin - eosin method they were staining. After studying tissue losses which were caused by parasites, chloride cells number and their size were couned and measured through optical microscope. Monogenea were identified from Dactylogyridae and Diplozoidae families. Mean infection intensity and frequency to parasites of Dactylogyridae and Diplozoidae families were respectively (118 , 100%) (4.53 , 78.78%). The observed loss included: filaments demolition and adhesion of gill lamellae, epithelial cells hypertrophy and hyperplasia of gill blades, separating the epithelium from the basement membrane of blades, the incidence of aneurysm and clubbing mode.The results showed that total chloride cells number in the presence of parasites decreased but there weren,t any changes in their size. There was a strong and significant inverse correlation relationship between parasites density and total number of these cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RUTILUS FRISSI KUTUM
  • Gill
  • Histology
  • Monogenean parasite
  • Chloride cell
  • Osmoregulatory
1- ابطحی. ب ؛ م. بهمنی؛ ع. شریف پور؛ ع. اسماعیلی ساری؛ ر. کاظمی؛ ع . حلاجبان. 1386. بررسی آثار هیستوپاتولوژیک ناشی از عوامل زیست محیطی دریای خزر بر ماهیان خاویاری. 55صفحه، موسسه تحقیقات شیلات ایران.
2-پازوکی. ج؛ م. معصومیان ؛ ز. جعفری. 1385. فهرست اسامی انگل‌های ماهیان ایران, موسسه تحقیقات شیلات ایران- مدیریت اطلاعات علمی.
3-پورخواجه. م؛ ر. عبدی؛ ح. ذوالقرنین؛ ه. ح. ز. صحافی؛ ح. مروتی. 1390 بافت شناسی و مکان یابی ایمنیایی سلول‌های یونوسیت در آبشش بچه ماهی هامور معمولی. (Epinephelus coioides) اقیانوس شناسی شماره6.
4-جلالی جعفری . بهیار. 1377. انگل‌ها و بیماری‌های انگلی ماهیان آب شیرین ایران، انتشارات معاونت تکثیر و پرورش آبزیان، اداره کل آموزش و ترویج.
5-جلودار.م ؛ ا.ن .عبدلی. 1383. اطلس ماهیان حوزه جنوبی دریای خزر.
6-خارا. ح؛ ب. ش. نظامی؛ ع. ا. سعیدی؛ ز. محمدی؛ ن. عبدالهی؛ ن. م. علی؛ م. احمدنژاد. 1388. انگل‌های ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kamensky 1901) مهاجر به رودخانه شیرود (استان مازندران).
7-شریف پور.ع ؛ ب .ابطحی؛ ف. حیدری؛ ج. سیف آبادی؛ ز.تقی زاده. 1390. آسیب شناسی اثرات فاز محلول نفت خام بر بافت آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) در شرایط آزمایشگاهی.
8-عتباتی. آ؛ ع .کیخسروی؛ ج .وطن دوست. 1388. بررسی اثرات سمی غلظت های مختلف فلزات روی و مس بر بافت کبد و آبشش ماهی کپور معمولی. (Cyprinus carpio) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی،دانشکده بهداشت.

9-Abowei, J., O. Briyai. and S. Bassey. 2011. A review of some basic parasite diseases in culture fisheries flagellids, dinoflagellides and ichthyophthriasis, ichtyobodiasis, coccidiosis trichodiniasis, heminthiasis, hirudinea infestation, crustacean parsite and ciliates. British Journal of Pharmacology and Toxicology 2(5): 213-226.
10-Arafa, S. Z., M. M. El-Naggar. and S. A. El-Abbassy. 2009. Mode of attachment and histopathological effects of Macrogyrodactylus clarii, a monogenean gill parasite of the catfish Clarias gariepinus, with a report on host response. Acta Parasitologica 54:103-112.
11-Bentley, P. J. 2002. Endocrines and osmoregulation: a comparative account in vertebrates.
12-Bikhovskaya-Pavlovskaya, I. 1964. Key to parasites of freshwater fish of the USSR.
13-Camargo, M. M. and C. B. Martinez. 2007. Histopathology of gills, kidney and liver of a Neotropical fish caged in an urban stream. Neotropical Ichthyology 5:327-336.
14-Carmona, R., M. García-Gallego, A. Sanz, A. Domezain. and M. Ostos-Garrido. 2004. Chloride cells and pavement cells in gill epithelia of Acipenser naccarii: ultrastructural modifications in seawater-acclimated specimens. Journal of fish biology 64:553-566.
15-de Oliveira Ribeiro, C., L. Belger, E. Pelletier. and C. Rouleau. 2002. Histopathological evidence of inorganic mercury and methyl mercury toxicity in the arctic charr (Salvelinus alpinus). Environmental Research 90:217-225.
16-Dezfuli, B. S., L. Giari, E. Simoni, R. Menegatti, A. P. Shinn. and M. Manera. 2007. Gill histopathology of cultured European sea bass, Dicentrarchus labrax (L.), infected with Diplectanum aequans (Wagener 1857) Diesing 1958 (Diplectanidae: Monogenea). Parasitology research 100:707-713.
17-Dutta, H., J. Munshi, P. Roy, N. Singh, S. Adhikari. and J. Killius. 1996. Ultrastructural changes in the respiratory lamellae of the catfish, Heteropneustes fossilis after sublethal exposure to malathion. Environmental Pollution 92:329-341.
18-Evans, D. H., P. M. Piermarini. and K. P. Choe. 2005. The multifunctional fish gill: dominant site of gas exchange, osmoregulation, acid-base regulation, and excretion of nitrogenous waste. Physiological Reviews 85:97-177.
19-Fernandes, M. and S. Perna-Martins. 2001. Epithelial gill cells in the armored catfish, Hypostomus cf. plecostomus (Loricariidae). Revista Brasileira de Biologia 61:69-78.
20-Galbrand, C., I. Lemieux, A. E. Ghaly, R. Cote. and M. Verma. 2008. Water quality assessment of a constructed wetland treating landfill leachate and industrial park runoff. American Journal of Environmental Sciences 4:111.
21-Ghazilou, A., F. Chenary, H. Morovvati. and H. Zolgarneine. 2011. Time course of saltwater adaptation in Spotted Scat (Scatophagus argus)(Pisces): A histomorphometric approach. Italian Journal of Zoology 78:82-89.
22-Gussev, A. 1985. Parasitic metazoans. Key to the Parasites of freshwater fishes of the USSR 3.
23-Humason, G. L. 1974. Animal Tissue Techniques. Taylor & Francis.
24-Jehan , M., S. and D. A. Harbey. 2012. Histological and ultrastructural changes in gills of Tilapia fish from Wadi Hanifah Stream, Riyadh, Saudi Arabia. Journal of American Science; 82.
25-Karnaky, K. J. 1986. Structure and function of the chloride cell of Fundulus heteroclitus and other teleosts. American zoologist 26:209-224.
26-Katoh, F., S. Hasegawa, J. Kita, Y. Takagi. and T. Kaneko. 2001. Distinct seawater and freshwater types of chloride cells in killifish, Fundulus heteroclitus. Canadian journal of zoology 79:822-829.
27-Keys, A. and E. Willmer. 1932. “Chloride secreting cells” in the gills of fishes, with special reference to the common eel. The Journal of physiology 76:368-378.
28-Khanipour, A. and A. Valipour. 2009. Kutum jewel of the Caspian Sea. Iranian Fisheries Research Organization. Tehran. Iran:(97).
29-Khara, H., M. Sattari, Sh. Nezami, S. F. Mirhasheminasab, S.A. Mousavi and M. Ahmadnezhad. Parasites of some bonyfish species from the Boojagh wetland in the southwest shores of the Caspian Sea. Caspian J. Env. Sci. 2011, Vol. 9 No.1 pp. 47~53
30-Koyun, M. 2011. Seasonal distribution and ecology of some Dactylogyrus species infecting Alburnus alburnus and Carassius carassius (Osteichthyes: Cyprinidae) from Porsuk River, Turkey. African Journal of Biotechnology 10:1154-1159.
31-Mansell, B., M. Powell, I. Ernst. and B. Nowak. 2005. Effects of the gill monogenean Zeuxapta seriolae (Meserve, 1938) and treatment with hydrogen peroxide on pathophysiology of kingfish, Seriola lalandi Valenciennes, 1833. Journal of fish diseases 28:253-262.
32-Mazon, A., E. Monteiro, G. Pinheiro. and M. Fernadez. 2002. Hematological and physiological changes induced by short-term exposure to copper in the freshwater fish, Prochilodus scrofa. Brazilian Journal of Biology 62:621-631.
33-Mohammadi, F., S. M. Mousavi. and A. Rezaie. 2012. Histopathological study of parasitic infestation of skin and gill on Oscar (Astronotus ocellatus) and discus (Symphysodon discus). Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation 5.
34-Mumford, S. J. Heidel , Ch. Smith, J. Morrison, B. MacConnell. and V. Blazer. Fish Histology and Histopathology. July 2007. USFWS-NCTC.
35-Neary, E. T., N. Develi. and G. Ozgul. 2012. Occurrence of Dactylogyrus species (Platyhelminths, Monogenean) on Cyprinids in Almus Dam Lake, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12:15-20.
36-Noor El-Deen, A. 2007. Comparative studies on the prevailing parasitic diseases in monosex tilapia and natural male tilapia in Kafr El-Sheikh Governorate Fish Farms. Ph.D. Thesis, Fac. Vet. Med., Kafr El-Sheikh University.
37-Parry, G. 1960. The development of salinity tolerance in the salmon, Salmo salar (L.) and some related species. Journal of Experimental Biology 37:425-434.
38-Saadatfar, Z. and D. Shahsavani. 2008. Structure of Chloride Cell in Telaji (Cyprinidae, Teleost) of Caspian Sea.
39-Saadatfar, Z., D. Shahsavani. and M. Jaafari. 2006. Chloride Cell in the Gill of White Fish, Rutilus frissi kutum. Journal of Applied Animal Research 29:153-155.
40-Soylu, E. 2009. Monogenean parasites on the gills of some fish species from Lakes Sapanca and Durusu, Turkey. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 4: 247–251.
41-Thophon, S., M. Kruatrachue, E. Upatham, P. Pokethitiyook, S. Sahaphong and S. Jaritkhuan. 2003. Histopathological alterations of white seabass, Lates calcarifer, in acute and subchronic cadmium exposure. Environmental Pollution 121:307-320.
42-Varsamos, S., C. Nebel. and G. Charmantier. 2005.Ontogeny of osmoregulation in postembryonic fish: a review. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology 141:401-429.
43-Wilson, J. M. and P. Laurent. 2002. Fish gill morphology: inside out. Journal of Experimental Zoology 293:192-213.