ارزیابی تاثیر غلظت‌های چند کنه کش در کنترل کنه آرگاس پرسیکوس (خانواده: آرگازیده) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 استاد گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

2 فارغ التحصیل دکترای عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

3 فارغ التحصیل دکتری انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

4 دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده

   کنه‌ها مهم‌ترین ناقلین بیماری در انسان و حیوان هستند. آرگاس پرسیکوس کنه‌ی نرم و مهم طیور و متعلق به خانواده آرگازیده است. در این مطالعه تاثیر چهار غلظت از سموم سایپرمترین، فوکسیم و لامبادا‌سای‌هالوترین بر جمعیت بالغ و لارو کنه آرگاس پرسیکوس درشرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. در گروه های شاهد و تیمار کنه‌های بالغ و نابالغ به ترتیب در آب مقطر و رقت های مختلف سم به مدت 30 ثانیه شناور گردیدند. هر آزمایش با سه تکرار و هر تکرار با تعداد 5 کنه بالغ و5 لارو انجام شد. در استفاده از سایپرمترین تاثیر غلظت‌های 10، 5، 5/0 و 125/0 میلی گرم بر میلی‌لیتر به ترتیب میزان کشندگی 100%، 80%، 66/46% و صفر بود. میزان کشندگی سم فوکسیم به ترتیب در غلظت‌های 25، 5، 5/0 و 25/0 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر 66/66%، 33/33%، 66/26% و 20% و میزان کشندگی لامبدا‌سای‌هالوترین در غلظت‌های 5/2، 1، 5/0 و 125/0 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر به ترتیب 100%، 66/66%، 33/33% و 66/26% بود. نتایج نشان داد کنه آرگاس پرسیکوس در برابر سموم استفاده شده حساس بوده و سایپرمترین نسبت به دیگر کنه‌کش‌ها در برابر کنه تاثیر بیشتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Susceptibility of Argas persicus (Acari: Argasidae) to Different Doses of Acaricides under Laboratory Condition

نویسندگان [English]

  • M. Tavassoli 1
  • M. Khalili 2
  • S. Naem 1
  • A. Yamchi 3
  • I. Bernosi 4
1 Professor in Veterinary Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Graduated of Doctor of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Graduated of PhD of Veterinary Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
4 Department of Argonomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Ticks are known as the most important vectors of the human and animal diseases. The soft fowl tick (Argas persicus) belongs to Argasidae family. This investigation was carried out to evaluate effects of four doses of three acaricides: cypermethrin, phoxim and lambda-cyhalothrin in three replications on the soft tick under laboratory conditon. In control group, ticks were dipped in distillate water. Five adult soft ticks were used for each treatment and similar treatments were also evaluated for tick larvae. The adult tick mortality for the four doses of 10, 5, 0.5 and 0.125 mg/ml cypermethrin was recorded as 100%, 80%, 46.66%, and zero, respectively. The mortality rate of the four doses of phoxim and lambda. Cyhalolothrin was recorded as 100%, 33.33%, 26.66%, 20% and 100%, 66.66%, 33.33%, 26.66%, respectively. A. persicus was controlled by all three acaricides, but cypermethrin was found to be more effective than the others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Argas persicus
  • Acaricids
  • control
  • Laboratory Conditions

1- عزیزی ک، سلطانی ا، پودات ع، خدادادی م، یریان م و حسنوند ب.(1387) بررسی حساسیت پشه آنوفل استفنسی ناقل مالاریا در استان هرمزگان، نسبت به پنج حشره کش شیمیایی. مجله پزشکی هرمزگان، شماره 4 ،:ص 305-311.15.

2- Ahmed, M. Shinggu, P.A. and Basu, A.K. (2003). Susceptibility of the Soft Ornithodoros Savignyi to Different Classes of Acaricides. The Nigerian Journal of Parasitology. 24 :179-184.
3- Bowman, D.D. and Lynn, R,C. (1995). Georgi's Parasitology for Veterinarians. 6th Edn., W.B. Saunders Company, Philadelphia.
4- Ferron, P. Fargues, J. and Riba, G. (1991). Fungi as microbial insecticides against pests, In: Handbook of applied Mycology. Human, Animals and Insects, Vol.2, D.K. Arora, L. Aljello and K.G. Mukerji (Eds), PP: 665-706.
5- Gronvold, Y. and Henriksen, S. (1996). Aspect of biological control with special reference to arthropods, protozoans and helminthes of domesticated animals. Veterinary Parasitology. 64(3): 47-6.
6- Hoogstraal, H.(1985). Argasid and Nuttalliellid as parasites and vectors. Advances in Parasitology. 24: 135-238.
7- Hendrix, C.(1998). Diagnostic Veterinary Parasitology, 2nd Edn. (Published by Mosby, Inc. USA(. pp:164-165.
8- Kaaya, G.P. Mwangi, E.N. and Ouna, E.A. (1996). Prospects for biological control of Livestock ticks, Rhipicephalus appendiculatus and Amblyoma variegatum using the entomogenous fungi Beaveria bassiana and Metarhizium anisopliae. Journal of Invertebrate Pathology. 67: 15-20.
9- Kaufman, J. (1996). Parasitic infections of domestic animals, 1st Edn. PP: 378-379.
10- Kettle, D.S.( 1995). Medical and Veterinary Entomology, 2nd Edn. PP: 449-454.
11- Limoee, M. Davari, B. and Moosa-Kazemi, S.H. (2012). Toxicity of Pyrethroid and Organophosphorous Insecticides against Two Field Collected Strains of the German Cockroach Blattella germanica (Blattaria: Blattellidae). Journal of Arthropod-Borne Diseases. 6(2): 12–18.
12- Marangi ,M . Cafiero, M .A. Capelli, G. Camarda, A. Sparagano, O.A.E. and Giangaspero, A. (2008). Evaluation of the poultry Arthropod parasites susceptibility to some acaricides in a weld population from Italy.(submitted to the same EAA special issue). 8 :520-525.
13- Melhorn, H. Schumacher, B. Jatzlau, A.(2011). Efficacy of deltamethrin against nymph and adult of ticks(Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) in treated hair of cattle and sheep. Parasitology Research. 108:936-971.
14- Pree, D.J. Whitty, K.J. and L. Van Driel .(2005). Baseline susceptibility and cross resistances of some new acaricides in the European red mite, Panonychus ulmi. Experimental Applied Acarology. 37: 165-171.
15- Telmadarraiy, Z. Nasirian, H. Vatandoost, H. Abuolhassani, M. Tavakoli, M. Zarei, Banafshi, Z. Rafinejad, J. Salarielac, S. and Faghihi, F. (2007). Comparative Susceptibility of Cypermethrin in Ornithodoros lahorensis Neuman and Argas persicus Oken (Acari: Argasidae) Field Populations. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10 (23): 4315-4318.