ردیابی آنتی‌بادی علیه نئوسپورا کانینوم در سرم‌های تجاری جنین گاو (FBS) با استفاده از روش الایزا

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 مدیریت کنترل کیفی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 بخش تحقیقات دامپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

چکیده

نئوسپورا کانینوم انگلی با انتشار جهانی وعامل سقط جنین در گاو است که منجر به خسارات اقتصادی در صنعت گاوداری می‌شود. در این مطالعه تعداد 10 مجموعه شماره سرم تجاری جنین گاو در دسترس و نیز 16 مجموعه شماره سرم جنین گاو که مراحل تحقیقاتی و تولید اولیه را سپری می‌نمودند، از نظر آلودگی به نئوسپورا کانینوم با استفاده از کیت تشخیص آنتی‌بادی مورد بررسی قرار گرفتند. 100 درصد سرم‌های تجاری جنین گاو با منشا خارجی و 5/37 درصد (6 نمونه از 16 نمونه) سرم جنین‌های در مرحله تحقیق تهیه شده از منبع داخلی دارای آنتی‌بادی علیه نئوسپورا کانینوم بودند. نتایج بدست آمده نشان دهنده آلودگی بالای سرم‌های تجاری جنین گاومورد استفاده به نئوسپورا کانینوم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of Neospora caninum antibodies in Commercial Fetal bovine serum (FBS) by ELISA

نویسندگان [English]

  • H. Morovati 1
  • Vahid Noaman 2
1 Quality Control Management, Razi Vaccine and Serum Research Institute, AREO, Karaj, Iran.
2 Noaman, V., Veterinary Research Department, Isfahan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, AREO, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Neospora caninum is a worldwide distributed pathogen which causes abortions in dairy cattle, leading to economic losses in the cattle industry. In this study ten different available lots of commercial fetal bovine serum samples and sixteen different lots of prototype fetal bovine serum were tested using a commercially available ELISA kit for the presence of total antibody to N. caninum. 100% (10/10) of the commercial FBS and 37.5% (6/ 16) of the prototype fetal bovine serum examined in this study were positive for N. caninum. This finding showed the high frequency of
N. caninum infection in used commercial fetal bovine serums.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neospora caninum
  • Fetal Bovine Serum
  • ELISA
1. Anderson, M. L., Reynolds, J. P., Rowe, J. D., Sverlow, K. W., Packham, A. E., Barr, B. C., & Conrad, P. A. (1997). Evidence of vertical transmission of Neospora sp infection in dairy cattle. Journal of the American Veterinary Medical Association, 210(8), 1169-1172.
2. Bolin, S. R., Matthews, P. J., & Ridpath, J. F. (1991). Methods for detection and frequency of contamination of fetal calf serum with bovine viral diarrhea virus and antibodies against bovine viral diarrhea virus. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 3(3), 199-203.
3. Docherty, R. J., Hamilton, A. O., Pattison, N., Mounsey, G., Foster, R., Hodgson, P., & Benny, G. (1994). Low IgG FBS: applications to monoclonal antibody and vaccine production. Focus, 16(1), 14-17.
4. Dubey, J. P. (2003). Review of Neospora caninum and neosporosis in animals. The Korean journal of parasitology, 41(1), 1-16.

5. Hochfeld, W. L. (2006). Producing biomolecular substances with fermenters, bioreactors, and biomolecular synthesizers. CRC Press,100-104.
6. Jochems, C. E., van der Valk, J. B., Stafleu, F. R., & Baumans, V. (2002). The use of fetal bovine serum: ethical or scientific problem? Atla-Nottingham, 30(2), 219-228.
7. Lv, Q., Li, J., Gong, P., Xing, S., & Zhang, X. (2010). Neospora caninum: In vitro culture of tachyzoites in MCF-7 human breast carcinoma cells. Experimental parasitology, 126(4), 536-539.
8. Schultz, R. D., Dunne, H. W., & Heist, C. E. (1973). Ontogeny of the bovine immune response. Infection and immunity, 7(6), 981-991.
9.Torres, M. P., & Ortega, Y. R. (2006). Neospora caninum antibodies in commercial fetal bovine serum. Veterinary parasitology, 140(3), 352-355.
10. Zabal, O., Kobrak, A. L., Lager, I. A., Schudel, A. A., & Weber, E. L. (1999). [Contamination of bovine fetal serum with bovine viral diarrhea virus]. Revista Argentina de microbiologia, 32(1), 27-32.