مطالعه مقایسه‌ایی مورفومتریک هم‌اسپرماتوفور عقرب‌های خانواده بوتیده در استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی – اهواز بخش جانوران سمی

2 موسسه تحقیات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

از خانواده بوتیده گونه‌های مختلفی از عقرب‌ها در استان خوزستان وجود دارند. این گونه‌ها از نظر اندازه و رنگ متنوع بوده و گونه‌هائی از آن‌ها از لحاظ پزشکی بسیار مهم می‌باشند. در این تحقیق هم‌اسپرماتوفور در عقرب‌های بوتیده از قبیل مزوبوتوس اپئوس، آپیستوبوتوس سوسنی، ادنتوبوتوس ادنتوروس و کمپسوبوتوس در استان خوزستان از دیدگاه تفاوت‌های مورفولوژیک بررسی شد. در مقایسه گونه‌های مختلف با یکدیگر بعضی از پارامترهای هم‌اسپرماتوفور در گونه‌های مختلف جنبه عمومی داشته و برخی دیگر مانند اندازه کپسول از اختصاصات گونه‌ها می‌باشد. براساس آنالیز آماری داده‌های بدست آمده، گونه‌های عقرب در یک جنس تفاوت معنی‌داری (05/0 > p) در قسمت‌های مختلف هم اسپرماتوفور نشان ندادند. همچنین آنالیز آماری حاکی از نزدیکی بعضی از گونه‌ها به هم می‌باشد.


کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparison of Hemispermatophore in scorpion Buthidae family in Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Behzad Masihipour 1
  • Sh. Navidpour 2
  • H.R. Godarzi 2
1 Department of Venomous Animals and Antivenom Production, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Ahvaz, Iran.
2 Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Different scorpions from buthidae family are present in Khuzestan province (southwest of Iran). These species are variable in size and color and some of them are medically important. In this research, hemispermatophore of Buthidae species was morphologically studied. In this research some species of scorpions such as Mesobuthus eupeus, Apistobuthus sosani, Odontobuthus odentorus and Composobuthus were studied. In comparison of hemispermatophore in different species, it was found that some parameters of hemispermatophore are generalized and some others like the size of capsule are specific among the species.According to statistical analysis of obtained data, sorpion species in a genus did not show a significant difference in different parts of hemispermatophore at 5% significance level, and this analysis revealed that the specifications among the species in a genus were so close, but in the two family of Buthidae and Hemiscorpionidae scorpions, the hemispermatophore was different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Scorpion
  • hemispermatophore
  • buthidae
  • Iran
  • Khozestan
1)Al Asmari,A., Al Saif.A.; Abdo, N.M (2007). Morphological identification of scorpion species from Jazan and Al –Munawara regions Saudi Arabia: J venom. Anim. Toxinsinct. Trop, Dis: 13, 134-137.
2)FET, V. (2000). Catalog of the Scorpions of the World (1758–1998). The New York Entomological Society. 689-693.
3)Francke.O. (1979). Spermatophores of some notrth American scorpions (Arachnida, scorpions). J. Arachnol. 7:19-32.
4)Harington. A. (1984). Character variation in scorpion Parabuthus villosus (Peters) (Scorpiones, Buthidae): Acase of intermediate zones. J Arachnol. 11:393 – 406.
5)Jacob. A., Gantenbein B., Braunwalder Matt E.,Nentwig Wlfgang., Kropf C. (2004). Complex male genitalia (hemispermatophores) are not diagnosite for cryptic species in the genus Euscorpius (Scorpiones: Euscorpiidae). Organisms Diversity & Evolution. 4:59-72.
6)Lourenco W R. (2001). The scorpion families and their geographical distribution, J venom Anim Toxins, 7 (121-126)
7)Lowe, C. (2003). A powerful newlight source for ultraviolet detection of scorpion in the field, Euscorpius, occianal publication in scorpiology. 8. 3-7
8)Masihipour, B., Navidpour, SH., Taghavi Moghadam, A. and Jahanifard, El. (2008). Effect of Mesobuthus eupeusphilipsi (scorpions: Buthidae) venom on white blood cells albino mice, Biochem.cell.Arch.vol 8, no 2, pp 269 – 271
9)Mattoni,C.I. (2005).Tergaland sexual anomalies in Bothriurid scorpions (Scorpiones, Bothriurid) The Journal of Arachnology. 33:622-628.
10)Ochoa, J. A. and Acosta, E. (2002). Two new Andean species of Brachistosternus pocock (Sorpiones: Bothtiurldae). Euscorpius Occasional pubications in Scorpiology. 2:6-8
11)Ozkan, O., Adiguzel, S., Karatas, S., (2006). Parametric values of Androctonus crassicauda (Oliver , 1807) (Scorpiones : Buthidae) from Turkey. J.Anim. Toxins and Trop Dis. 12 (4):549 -559.
12)Prendini. L., Esposito. A.,Huff, C., and Erick, S. (2009). Redescription of Rhopalurusabudi (Scorpiones, Buthidae) with first description of the male and first record from mainland Hispaniola. The Journal of Arachnology. 37:206-224.
13)Prendini, L. (2000). Phylogeny and classification of the superfamily scorpionoidea Latreille 1802 (chelicerata, Scorpiones). An Exemplar Approach, Cladistics 16, 1-78.
14)Ross, L.K. (2009). Ffrequency of spermatophore production and regeneration in the males of tityus (Atreus) magnimanuspocock, 1897 (Scorpiones, Buthidae). Journal of Venomous Animals and Toxins including tropical diseases. 15(1):265-268
15) San Martin, P.R. (1963). Unanuevae specie de Bothriurus (Scorpiones, Bothriuridae) Del Uruguay. Bulletin du Museum National d`Histoire Naturelle. 35:400-418.
16) Stahnke Herbert. L, (1970). Scorpion nomenclature and mensuration. Ent. news. 81. 297 – 316.
17) Stockwell, S.A., (1992). Systematic observations on north America Scorpionida with a key checklist of Families and Genera. J Med Entomol. 29 (3):407-422.
18) Zare Mirakabbadi, A., Zolfagharian, H., Hedayat, A. and Jalali, A. (2007). Clinical and biochemical manifestations produced by scorpion (Hemiscorpius lepturus) venom in experimental animals. J venom Anim Toxins incl Trop Dis. 13. 758 – 765.