تأثیر گرسنگی کوتاه مدت در خلال فاز لوتئال بر قطر و تعداد فولیکول تخمدانی، اندازه جسم زرد، هورمون‌های استروئیدی و برخی از هورمون‌های متابولیک در تلیسه‌های شیری هلشتاین

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 استادیار و عضو هئیت علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،

2 دانش آموخته گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر گرسنگی کوتاه مدت در فاز لوتئال بر قطر و تعداد فولیکول، اندازه جسم زرد، هورمون‌های استروئیدی و برخی از هورمون‌های متابولیکی در تلیسه انجام شد. در این مطالعه 60 رأس تلیسه هلشتاین با سن و وزن یکسان بطور کاملا تصادفی به دو گروه 30 رأسی تیمار و کنترل تقسیم‌بندی شدند. پس از همزمان‌سازی سیکل فحلی با ورود تلیسه‌ها به فاز لوتئال، گروه کنترل جیره تنظیم شده بر اساس NRC را روزانه در دو وعده و گروه تیمار همان جیره را یک وعده برای 12 روز (جهت گرسنگی کوتاه مدت در مدت زمان فاز لوتئال) دریافت کردند. جهت بررسی تعداد و اندازه فولیکول با مشاهده فحلی و جهت تعیین قطر جسم زرد به صورت یک روز در میان، 30 ساعت پس از اتمام فحلی، تخمدان‌ها مورد سونوگرافی قرار گرفتند. هورمون استروژن در فاز فولیکولار و هورمون پروژسترون در فاز لوتئال بصورت یک روز در میان، ارزیابی شدند. گلوکز در دوران گرسنگی به فاصله 5 روز، هورمون رشد در انتهای فاز فولیکولار و IGF1 در اواسط فاز لوتئال ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داد که تعداد فولیکول‌ها و اندازه جسم زرد در تخمدان سمت چپ، هورمون پروژسترون و IGF1 در گروه تیمار دارای افزایش معنی‌ داری (05/0 > p) در مقایسه با گروه کنترل می‌باشند. اندازه فولیکول و هورمون‌های استروژن و رشد، تفاوت آماری معنی‌داری نداشتند. گلوکز در نوبت اول نمونه‌گیری دارای افزایش معنی‌داری (05/0 > p) در گروه تیمار بود. میانگین تعداد تلقیح منجر به آبستنی در گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل بیشتر بود. در کل نتیجه‌گیری می‌شود که گرسنگی کوتاه مدت بر روی تولید مثل تلیسه تأثیر‌گذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Short-term Fasting during the Luteal Phase on Ovarian Follicular Diameter and Number, Corpus Luteum Size, Steroid Hormones some Metabolic Hormones in Holstein Dairy Heifers

نویسندگان [English]

  • Akbar Pirestani 1
  • Shabnam Dorostkar 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran.
2 Graduated of Animal Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the short-term fasting in the luteal phase on follicular diameter, the size of corpus luteum (CL), steroid hormones and some metabolic hormones in Holstein dairy heifers. In this study 60 heifers were allocated randomly to 2 groups, control and treatment, that contained 30 heifers with the same age and weight. After estrous synchronization, heifers entered the luteal phase; diet was used in control group based on NRC at one meal, and the treatment group at two meals during 12 days (for short-term fasting during the luteal phase). Number and size of follicles were evaluated by ultrasonography at observation of heat, and CL diameter was estimated by ultrasonography as every other day at 30 h after heat. Also, estrogen hormone was measured at follicular phase and progesterone hormone at luteal phase as every other day. Two glucose samples were estimated within 5 days during short-term fasting. Also, GH hormone and IGF1 was measured at the end of follicular phase and mid-luteal phase, respectively. Results of study showed that number of follicles, CL diameter on left ovary, and the level of progesterone and IGF1 were significantly different (P<0.05) between the treatment group compare and control. However, glucose was significantly higher (P<0.05) in treatment group in the first sample but wasn’t significantly different in the second sample. Also, AI/pregnancy was higher in the treatment group than control. It was concluded that short-term fasting had an effect on reproduction of heifers. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • short-term fasting
  • luteal phase
  • steroid hormones
  • metabolic hormones
  • Holstein heifers
1- Alexander, B.M., Kiyma, Z., McFarland, M., Van Kirk, E.A., Hallfard, D.M., Hawkins, D.E., Kane, K.K., and Moss, G.E. 2007. Influence of short-term fasting during the luteal phase of the estrous cycle on ovarian follicular development during the ensuing proestrus of ewe. Animal Reproduction Science, Vol, 97, pp: 356-363.
2- Almeida, F.R., Kirkwood, R.N., Aherne, F.X., and Foxcroft, G.R. 2000. Consequences of different patterns of feed intake during the estrous cycle in gilts on subsequent fertility. Journal of Animal Sciences, 78, pp: 1556-1563.
3- Chelikani, P.K., Ambrose, J.D., Keisler, D.H., and Kennelly, J.J. 2004. Effect of short-term fasting on plasma concentrations of leptin and other hormones and metabolites in dairy cattle. Domestic Animal Endocrinology, Vol, 26, pp: 33-48.
4- D'Occhio, M.J., Niasari-Naslaji, A., and Kinder, J.E. 1997. Influence of varied progestogen treatments on ovarian follicle status and subsequent ovarian superstimulatory responses in cows. Animal Reproduction Science, Vol, 45: 241-253.
5- Dunn, T.G., and Moss, G.E. 1992. Effects of nutrient deficiencies and excesses on reproductive efficiency of livestock. Journal of Animal Science, Vol, 70, pp: 1580-1593.
6- Hamilton, T.D., Vizcarra, A., Wettemann, R.P., Keefer, B.E., and Spicer, L.J. 1999. Ovarian function in nutritionally induced anoestrous cows: effect of exogenous gonadotrophin-releasing hormone in vivo and effect of insulin and insulin-like growth factor I in vitro. Journal of Reproduction and Fertility, Vol, 117, pp: 179-187.
7- Kiyma, Z., Alexander, B.M., Van Kirk, E.A., Murdoch, W.J., Hallford, D.M., and Moss, G.E. 2004. Effect of feed restriction on reproductive and metabolichormones in ewes. Journal of Animal Science, Vol, 82, pp: 2548-2557.
8- Lacombe, D., and Bird, M.D. 1993. The effect of restricted feeding on plasma growth hormone (GH) concentrations in growthing american kestrel. The Cooper Ornithological Society, Vol, 95, pp: 559-567.
9- McCann, J.P., and Hansel, W. 1986. Relationship between insulin and glucose metabolism and pituitary-ovarian functions in fasted heifers. Biology of Reproduction, Vol, 34, pp: 630-641.
10 - Niasari-Naslaji, A., Eslami, M., and Nazem, Y. 2011. Ovulatory response of different GnRH analoguse and subsequent corpus luteum lifespan in the presence of norgestomet in Holstein heifers. Iranian Journal of Veterinary Research, Vol, 13, pp: 1.
11- Skarzynski, D., Mlynarczuk, J., and Kotwica, J. 2003. Involvement of high-density lipoprotein in stimulatory effect of hormones supporting function of the bovin corpus luteum. Acta Veternaria Hungarica, Vol, 51, pp: 111-120.