مطالعه بافت شناسی و تکوین مشیمیه وشبکیه در جنین شترمرغ نژاد کانادایی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

   جهت این تحقیق  از تعداد 12 عدد تخم شترمرغ نطفه‌دار سالم در سنین 22، 26،  30و 36 روزگی جنینی و سه قطعه جوجه یک روزه استفاده شد. جهت بررسی بافت‌شناسی مقاطع چشم به روش هماتوکسیلین ائوزین و ماسون تری کروم رنگ‌آمیزی گردیدند ولایه‌های مختلف مشیمیه و شبکیه مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج نشان دادکه در 22 روزگی جنینی هر سه لایه اصلی چشم ( فیبروزی، عروقی و عصبی) تشکیل شده است. استرومای مشیمیه در 22 روزگی از بافت هم‌بندی همراه با ماتریکس زیاد و الیاف کلاژن بسیارظریف بوده و لایه‌های آن بخوبی مشخص و مجزا نبودند. شبکیه در سن 22 روزگی از سه لایه اصلی دانه‌دار خارجی، دانه‌دار داخلی و الیاف عصب بینایی تشکیل شده بود. در این سن مرز بین این لایه‌ها و طبقات مشبک داخلی و خارجی بخوبی مشخص نبود. در 26 روزگی الیاف در استروما مشخص‌تر و وسعت آن افزایش یافته بود. شبکیه در 26 روزگی تکامل بیشتری یافته بود و لایه‌های تشکیل‌دهنده آن بخوبی مشخص و قابل تفکیک بودند. در30 روزگی استرومای مشیمیه حاوی الیاف کلاژن و عروق خونی متسع بود و لایه‌های تشکیل‌دهنده شبکیه بخوبی تکامل یافته بودند. در 36 روزگی لایه‌های صلبیه، مشیمیه و شبکیه به حداکثر تکامل رسیده بودند. لایه مشیمیه از وسعت نسبتا خوبی برخوردار بود و حاوی عروق خونی متسع‌، الیاف ظریف کلاژن و سلول‌های ملانوسیت فراوان بود. در جوجه یک روزه از نظر بافت‌شناسی اجزای چشم تفاوت چندانی با سن 36 روزه جنینی نداشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histological and developmental study of Choroid and Retina in Canadian ostrich embryo (Struthio camelus)

نویسندگان [English]

  • Soheila Rezaei
  • Ahmad Ali Mohammadpour
Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

For this study, 12 healthy fertile ostrich eggs at ages of 22, 26, 30 and 36 days of embryonic stage and three one-day chicks were used. For histological study of different layers of choroid and retina, eye sections were stained with Hematoxylin-Eosin and Masson’s trichrome. The results showed that the three main layers of the eye on embryonic day 22 (fibrous, vascular and nervous) were formed. Connective tissue stroma of the choroid was seen with high matrix and collagen fibers on day 22 and they were not well defined and as distinct layers. Retina at the age of 22 days was composed of three main layers; the outer granular, inner granular and optic nerve fibers. At this age, the border between the inner and outer reticular layers were not well defined. At 26 days old, the size of the fibers in the stroma increased more specifically. Further development of the retina happened at 26 days old, and its constituent layers were separated and well defined. At the age of 30 days, choroid stroma contained collagen fibers and dilated blood vessels and the formed layers of retina were well developed. At 36 days old, the layers of the sclera, choroid and retina had reached maximum development. Choroid layer consisted of a relatively expanded area and contained dilated blood vessels, thin collagen fibers and abundant melanocytes. Histologically the chick eye components were not much different from those at embryonic day 36. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histology
  • Choroid
  • Retina
  • Development
  • Ostrich embryo
1. Barlow, H.B. 1982. What causes trichromasy? A theoretical analysis using comb-filtered spectra. Vision Research 22: 635.
2. Crole, M. R. and J.T. Soley.2012. "What prevents Struthio camelus and Dromaius novaehollandiae (Palaeognathae) from choking? A novel anatomical mechanism in ratites, Frontiers in zoology 9.1 : 1-7.
3. Eurell, J. A. and L.F. Brian.2006. Dellmann's Textbook of Veterinary Histology. 6th Edition. Blackwell Publication.
4. Ghazi, S.R., M. Tajalli and S. Gholami.1996. Anatomy of the Domestic Birds. First Edition. Shiraz. Shiraz University Pub. PP: 321-332
5. Goldsmith, T.H. 1980. Hummingbirds see near ultraviolet light. Sciences 207 : 786.
6. Govardovskii, V.I. 1983. On the role of oil drops in colour vision. Vision Research 23: 1739.
7. Hamidi, M.S.1380. Management and Economics of Ostrich Farming in Iran . Shams Publication.
8. Lopes, V.S., C. Wasmeier, M.C. Seabra and C.E. Futter.2007. Melanosome maturation defect in Rab38-deficient retinal pigment epithelium results in instability of immature melanosomes during transient melanogenesis. Molecular Biology of Cell 18: 3914–3927.
9. McCabe, K.L., E.C. Gunther and T.A. Reh.1999. The development of the pattern of retinalganglion cells inthe chick retina:mechanisms that control differentiation. Developmenta1 26: 5713–5724.
10. Morris, V.B. 1982. An afoveate area centralis in the chick retina. Jouranal of Comparative Neurology 210:198.
11. Thompson, H., J.S.Griffiths, G.I. Jeffery and M. McGonnell.2010. The retinal pigment epithelium of the eye regulates the development of scleral cartilage. Developmental Biology 347:40-52.
12. William, J and M. Linda. 2012. Color Atlas of Veterinary Histology .Third edition. Wiley-Blackwell (an imprint of John Wiley & Sons Ltd) Publication.
13. Zhao, S and P.A. Overbeek. 2001. Regulation of choroid development by the retinalpigment epithelium. Molecular Vision. 7: 277–282.