بررسی شیوع سرمی عفونت مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و چند عامل موثر بر آن، در مزارع جوجه گوشتی استان اردبیل

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

دانشکده کشاورزی مشگین شهر، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مایکوپلاسموز یکی از بیماریهای مهم ماکیان و بوقلمون است که خسارات اقتصادی زیادی به صنعت طیور وارد می‌نماید. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان شیوع سرمی آلودگی به مایکوپلاسما گالی‌سپتیکوم(MG) و تعیین چند عامل موثر بر آن، در گله‌های جوجه گوشتی استان اردبیل در طی سال‌های 1391 الی 1392 بود. بدین منظور،20 نمونه خون به صورت تصادفی از هر 36 مرغداری جوجه گوشتی در پایان دوره پرورشی و در محل کشتارگاه اخذ گردید. نمونه‌ها سریعا به آزمایشگاه ارسال و پس از جداسازی سرم نمونه‌ها، از آزمایش‌های آگلوتیناسیون سریع سرم (RSA) والیزا برای بررسی میزان آلودگی استفاده شد. از مجموع 720 نمونه سرم اخذ شده، در آزمایش RSA، 3/30 درصد نمونه‌ها و در آزمایش الیزا 7/19 درصد نمونه‌ها MG مثبت بودند. حساسیت، ویژگی و همبستگی آزمون RSA در مقایسه با روش الیزا در این مطالعه به ترتیب 100 درصد، 4/88 درصد و 546/0- بود. از نظر آلودگی سرمی به مایکوپلاسما گالی‌سپتیکوم در فصول مختلف سال، بیشترین میزان شیوع با اختلاف معنی‌داری (001/0 > p) نسبت به سایر فصول مربوط به زمستان بود. بیشترین میزان شیوع MG در مرغان و گله‌های با ظرفیت بالای 20000 قطعه و کمترین آنها در خروس‌ها و گله‌های کمتر از 5000 قطعه مشاهده گردید. در مقایسه شیوع سرمی مایکوپلاسما گالی‌سپتیکوم در مناطق مختلف جعرافیایی، مناطق متراکم نمین بطور معنی‌دار (001/0 > p). بیشترین میزان آلودگی را داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان آلودگی سرمی به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در جوجه‌های گوشتی استان اردبیل نسبتا بالا می‌باشد. لذا رعایت اصول بهداشتی، امنیت زیستی، ظرفیت و تراکم استاندارد مزارع در کنترل این بیماری بسیار حایز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of seroprevalance of Mycoplasma gallisepticum infection and some effective factors on it, in broilerchickenflocks in Ardabil province

نویسنده [English]

  • A. Azizpour
Meshginshahr Faculty of Agriculture, University of mohagheghArdabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Mycoplasmosis is an important pathogen of poultry and turkeys which causes economic losses in poultry industry. The aim of this study was to investigate the seroprevalance of Mycoplasma gallisepticum (MG) infection and to identify some effective factors related with it in broiler chicken flocks in Ardabil province of northwestern Iran during 2012 to 2013. To achieve this, 20 blood samples were randomly taken from each 36 broiler flocks which were in the end of farming period in slaughterhouses.Samples were immediately sent to laboratory and after serum isolation from samples, Rapid Serum Agglutination test (RSA) and ELISA for investigation of infection rate was performed. From total 720 samples, in RSA 30.3% and in ELISA 19.7% of samples were MG positive. Sensitivity, specificity and correlation rate of RSA in compassion to ELISA, were 100%, 88.4% and -0.546, respectively. In view of MG seroprevalance in different seasons, the highest rate of seroprevalance with statistically difference (p<0.001) was in Winter. The highest rate of MG seroprevalance was in hens and large flocks (≥20001birds) and the lowest was in male and small flocks (≤5000 birds). In comparison of MG seroprevalance in various geographical regions, the dense area of Namin was statistically different (p<0.001) and had highest infection rate. The results of this study showed that contamination rate of Mycoplasma gallisepticum is relatively high in industrial flocks. Thus observation of sanitation facts, biosecurity, capacity and standard density in control of disease is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mycoplasma gallisepticum
  • Broiler chicken
  • ELISA
  • RSA
  • Ardabil
1.Asadian, B. (2000). Serumtiter of Mycoplasma gallisepticum in one day broiler chickens in Shaherkord. DVM Thesis Islamic Azad University, Shaherkord Branch, Faculty of Veterinary Medicine.
2.Azizpour, A. and Bozorgmehri Fard, M.H. (2011). A comparative survey on performance of MG-free and MG-infected layer flocks in Tabriz area of Iran. J. Appl. Anim. Res,39(4): 295-297.
3.Barua, S.R., Prodhan, A.M., Islam, S. and Chowdhury, S. (2006). Study on Mycoplasma gallisepticum in chickens in selected areas of Bangladesh. Bangl. J. Vet. Med, 4(2): 141-142.
4.Botus, D., Popa, V., Stratula,t G.H. and Catana, N. (2008). Epidemiological aspects of Avian mycoplasmosis during 2007. Lucrari.Scie. Vet. Med, 3: 536-543.
5.Bradbury J.M. and Morrow C. (2008). Avian mycoplasmosis In: pattison, E., Mcmullin, M., Bradbury, P.F. and Alexander, J.M. Poultry Disease. 7th Ed. Iowa. W.B. Saunders company. PP: 220-228.
6.Feberwee, A., Vriesa, T.S. and Landmana, W.J.M. (2008). Seroprevalence of Mycoplasma synoviae in Dutch commercial poultry farm. Avian. Pathol, 37(6): 629-633.
7.Gharaibeh, S. and Al roussan, D. (2008). The use of molecular techniques in isolation and characterization of Mycoplasma gallisepticumfrom commercial chickens in Jordan. Int. J. Poul. Set, 7(1):28-35.
8.HaghighiKhoshkhoo, P., Akbariazad, G., Roohi, M., Inanlo, J., Masoumi, M. and Sami Yousefi, P. (2011). Seroprevalence of Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae infection in the commercial layer flocks of the centernorth of Iran, African. J. Microb. Res, 5(18): 2834-2837.
9.Hanif, A. and Najeeb, Ml. (2007). Comparison of conventional bacterial isolation, rapid slide agglutination and polymerase chain reaction for detection of Mycoplasma gallisepticum in breeder flocks. Pak. J. Life Soc. Sci, 2:1-5.
10.Hossain, K.M.M., Ali, M.Y. and Haque, Ml. (2007). Seroprevalence of Mycoplasma gallisepticum infection in chicken in the Greater Rajshahi district of Bangladesh.Bangl. J.Vet. Med, 2: 9-14.
11.Hossain, K.M.M., Hossain, M.T. and Yamato, I. (2010). Seroprevalence of Salmonella and Mycoplasma gallisepticum infection in chickens in Rajshahi and surrounding District of Bangladesh.Inter. J. Biol, 2: 74- 80.
12.Jungherr, E. and Sohrab, V. (1959). Pilot serological survey of CRD among imported breeds of chicken in Iran. Ann. Rep. Razi. Inst. 1956-57. P: 21.
13.Mayahi, M., SeifiAbad Shapouri, M.R., Kazemi, S. and Farahinia, M. 2007. Changes of specific antibodies of Mycoplasma gallisepticumand Mycoplasma synoviaein serum of broiler flocks.15 th Iranian Veterinary Congress, P: 99.
14.Nikpiran, H., Zeinali, A., Taghaei, M., Vahedi, F. and Aramon, M. (2009). Seroprevalence ofMGinlayerflocks ofEast Azerbaijan Province. 6 th Convention of Iranian Veterinarian Clinicians, P: 491.
15.Osman, M. M., Aly Mm Fau-Amin, Z. M. S., Amin Zm Fau-Hasan, B. S. and Hasan, B. S. (2009). Mycoplasma gallisepticum: An emerging challenge to the poultry industry in Egypt. Rev. Sci. Tech, 28(3): 1015-1023.
16.Pourbakhsh, S.A., Zakeri, A., Charkhkar, S. and Ashteri, A. 2009. Diagnosisof Mycoplasma gallisepticum inclinical samplesby16Sr RNA PCR withspecific primers.Vet. Clini. Pathol, 3 (2):493-502.
17.Sarkar, S. K, Rahman, M. B. and Khan, M. F. R. (2005). Seroprevalence of Mycoplasma gallisepticum infection of chickens in model breeder poultry farms of Bangladesh. Inter. J. Poult. Sci, 4(1): 32-35.
18.Seifi, S. and Shirzad, M.R. (2012). Seroprevalence and risk factors of Mycoplasma gallisepticum infection in Iranian broiler breeder farms. Inter. J. Anim. Vet. Adva, 4(1): 45-48.
19.Serpil, K., Seran, T., Aysegul, E. and Kamil, T.C. (2010). Real-time PCR culture and serology for the diagnosis of Mycoplasma gallisepticum in chicken breeder flocks. Vet. Microb, 144 (3-4): 319-324.
20.Sikder, A.J., Islam, M.A., Rahman, M.M. and Rahman, M.B. (2005). Seroprevalence of Salmonella and Mycoplasma gallisepticum infection in the six model breeder poultry farms at Patuakhali district in Bangladesh. Inter. J. Poul. Sci, 4(11): 905-910.
21.Sohrab, V. and Baharsefat, M. (1955). Mycoplasmosis in poultry in Iran. Ann. Rep. Razi. Inst. 1955-56. P: 24.
22.Valadan, M., Pourbakhsh, S.A., Ghalehnoie, M.R., Shokri, G.h., Ahmadi, A.R. and Ghadiri Abianeh, M. (2010). Serologic and microbiologic identification of avian mycoplasmas from slaughtered poultry in Tehran. Vet. J. (Pajouh. Sazand), 23 (3):19-26.