بررسی سارکوسیستیس در شتر و بز با میکروسکوپ الکترونی و PCR- RLFP

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 بخش آسیب شناسی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 بخش انگل شناسی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3 بخش انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

4 بخش میکروسکوپ الکترونی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

5 بخش تک یاخته شناسی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

6 بخش بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

7 بخش تحقیق و تولید واکسن های هوازی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

سارکوسیستیس یکی از بزرگ‌ترین گونه‌های تک‌یاخته در شاخه اپی کمپلکسا و رده اسپوروزوآ می‌باشد. سارکوسیستیس یکی از شایع‌ترین انگل‌های تک یاخته‌ای در حیوانات اهلی و وحشی است که گسترش جهانی دارد. بعضی از گونه‌های آن باعث آلودگی انسان می‌شود. در نتیجه این انگل از نظر دام‌پزشکی و پزشکی( زئونوز) دارای اهمیت می‌باشد. این مطالعه با هدف شناسائی میکروکیست و ماکروکیست گونه‌های سارکوسیستیس در اندام‌های مورد نظر شتر و بزهای ذبح شده در کشتارگاه با استفاده از روش‌های میکروسکوپ الکترونی و RFLP- PCR انجام گرفت. 166 نمونه بافتی تازه از شتر و بز کشتار شده جمع‌آوری و به کمک روش‌های مهری و هضمی، آلوده و غیرآلوده بودن آن‌ها تائید شد. نمونه‌های مثبت در ظرف حاوی سرم فیزیولوژی شسته و برای بررسی ساختار فراریزبینی دیواره کیست‌ها؛ آن‌ها را در گلوتارآلدئید 4% و جهت بررسی مولکولی تا زمان استفاده در دمای 20- قرار داده شدند. در این مطالعه نشان داده شده که شتر فقط به میکروکیست آلوده می‌شود و همگی یک گونه(سارکوسیستیس کملی) می‌باشند. در بز با توجه به توالی‌های به دست آمده در کیست‌های کوچک و بزرگ مشخص گردید که تشابه آن با سارکوسیستیس مولی نزدیک‌تر است. تجزیه و تحلیل توالی‌های بدست آمده نشان می‌دهد PCR-RFLP روشی مناسب برای تفکیک گونه‌های سارکوسیستیس در میزبان‌های متفاوت می‌باشد. بر اساس ساختار فراریزبینی دیواره کیست و اطلاعات مولکولی توالی DNA، ماکروکیست‌های ضخیم و نازک در بز می‌تواند یک گونه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of camel and goat Sarcocystis by electron microscopic and PCR- RFLP

نویسندگان [English]

 • M. Eslampanah 1
 • GH.R., Motamedi 2
 • A., Dalimi 3
 • A. Noori 4
 • Gh.R., Habibi 5
 • Kh., Aghaeepour 6
 • M. Niroumand 7
1 Depatment of Pathology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran.
2 Depatment of Parasitology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran.
3 Department of Parasitology. Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University;
4 Depatment of Electron Microscopy, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran.
5 Depatment of Protozoology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran.
6 Depatment of Biotechnology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran.
7 Depatment of Aerobic Vaccines, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Sarcocystis is one of the largest genera of the protozoan phylum apicomplexa, order sporozoa. It is one of the most prevalent parasites in domestic and wild animals, and is a worldwide distributed parasite. Certain species also infect humans, therefore it has economic and public health importance as a zoonosis. Diagnosis of Sarcocystis in camels and goats with Electron microscopy and PCR- RFLP methods and discriminating of different species of Sarcocystis in different hosts was carried out. 166 small pieces of tissues were collected from freshly slaughtered camels and goats by squash and trypsin digestion techniques were applied for the detection of the cysts. The infected organs fixed in glutaraldehyd and frozen at -20 until use for ultrastracturtural and molecular study, respectively. In this study no macrocyst were found in the samples of camels. In camels only microcysts were observed. The cysts in the goats may be probably S.moulei species. But to verify this statement needs more investigation. The results of this study will be helpful in discriminating of different species of Sarcocystis in different hosts. Based on ultrastructural cyst wall and molecular information of DNA sequences in goat, fat and thin macrocysts represent one species.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sarcocystis
 • Electron microscopy
 • RFLP –PCR
 • Camel
 • Goat
1- Abdel- Ghaffar F, Heydron AO, Mehlborn H. The fine structure of cysts of Sarcocystis moulei from goats. Parasitol Res 1989; 75: 416-418.
2- Abdel-Ghaffar F, Entzeroth R, Chobotar B, Scholtyseck E. Ultrastructure studies of Sarcocystis sp. from the camel (Camelus dromedaries) in Egypt. Trop Med Parasitol 1979; 30: 434-438.
3- Abdel- Ghaffar F, Mehlborn H, Bashtar A, Al-rashid K, Sakran T, El-Fayoumi H. Life cycle of Sarcocystis camelicanis infecting the camel (Camelus dromedaries) and the dog ( Canis familiaris) , light and electron microscopic study. Spring, published online: 2009; 10: 17.
4- Al-Ghoraishi SAR, Bashtar AR, Al-Rasheid KAS, Abdel-Ghaffar FA. Prevalence and ultratructure of sarcocystis species infecting camels (Camelus dromedaries) slaughtered in Riyath city Saudi Arabia Saudi. J Biol Sci 2004; 11(2): 135-141.
5- Barham M, Stutzer H, Karanis P, Latif BM, Neiss WF. Seasonal variation in Sarcocystis species infections in goats in northern Iraq. Parasitol 2005; 130(2): 151-156.
6- Beaver PC, Gadgil K, Morera P. Sarcocystis in man: a review and report of five cases. Am J Trop Med Hyg 1979; 28: 819-844.
7- Boid R, Jones TW, Luckin AG. The camel in health and disease, Protozoal diseases of camels, Bri Vet J 1985; 141: 87-105.
8- Dalimi A, Khodashenas M, Nouri A, Morovati M. Ultrastructural study of Sarcocystis isolated from water buffalo (Bubalus bubalis) in khozestan province in Iran. Pajouhesh & Sazandegi 1999; 43: 47-49.
9- Dalimi A, Payekari H, Valizadeh M, Karimi Gh, Motamedi Gh, Abdi Ghodarzi M, Esmaeilzad M, Meshkat M, Najar A. (). Detection of Sarcocystis spp. of slaughtered sheep in Gazvin Ziaran slaughterhouse by molecular assay. Modares J Med Sci 2008; 13(1&2): 65-72.
10- Dubey JP. A review of Sarcocystis of domestic animals and other coccidian of cats and dogs. J Am Vet Med Assoc 1976; 169: 1061-1078.
11- Dubey JP. Coyote as a final host for Sarcocystis species of goats, sheep, cattle, elk, bison and moose in Montana. Amer J Vet Res 1980; 41: 1227-1229.
12- Dubey JP, Speer CA, Fayer R. Sarcocystosis of animals and man. CRC Press Boca Raton Florida USA (Translated by ESMAEIL ZOGHI in persian) 1989; 1-161.
13- Entzeroth R, Abdel-Ghaffar F, Chobotar B, Scholtyseck E. Fine structure study of Sarcocystis sp. from Egyptian camels (Camelus dromedaries). Acta Vet. Acad. Sci. Hung 1981; 29:335-339.
14- Entzeroth R, Goerlich R. Monoclonal antibodies against cystozoites of Sarcocystis muris (Protozoa, Apicomplexa). Parasitol Res 1987; 73: 568-570.
15- Fatani A, Hilali M, Al-Atiya S, Al-Shami S. Prevalence of Sarcocystis in camels (Camelus dromedarius) from Al-Ahsa, Saudi Arabia. Vet Parasitol 1996; 62: 241-145.
16 - Gharagozlou MJ, Sadjadi SM, Bokaie S. A survey on the presence of serum antibody against bradizoites 0f ovine Sarcocystis protozoan ( Sarcocystis spp.) in human subjects using immunofluorescence method. Iranian J Vet Res University of Shiraz ser9 2004; 5(1): 150-156.
17- Hagi BA, Mohammed Hassan A, Di Sacco B. Sarcocystis in Somali. Camel Parassitologia 1989; 31: 133-136.
18- Hussein HS, Warrag H. Prevalence of Sarcocystis in food animals in Sudan. Trop Anim Health Prod 1985; 17: 100-101.
19- Kirmse P, Mohanbabu B. Sarcocystis spp. in the one humped camel (Camelus dromedarius) from Afghanistan. Bri Vet J 1986; 142: 73-74.
20- Kuraev GT. Sarcocystosis of camels, Sarcosystis Kazakhstan. SSR Vet Moscow, 1981; 7: 41-42.
21- Mason FP. Sarcocystis in the camel in Egypt. J Comp Pathol Therap 1910; 23: 168-176.
22-Mehlhorn H, Heydorn AO. The sarcosporidia (Protozoa, Sporozoa): Life cycle and fine structure. Adv Parasitol 1978; 16: 43-91.
23- Moule L. Des Sarcosporidies et leurs frequence principalement chez les animaux de boucherie Societedes. Sciences et Arts de Vitry-le-Francois 1888; 14: 3- 41.
24 Odoning K. The present state of species-systematics in Sarcocystis Lankester, 1882 (Protista, Sporozoa, Coccidia) Syst Parasitol. 1998; 41: 209-233.
25- Ouhelli H, Dakkak A. Protozoal diseases of dromedaries. Scien and Techn Rev 1987; 6: 417-422.
26- Shekarforoush SS, Razavi SM, Dehghan SA, Sarihi K. Prevalence of Sarcocystis species in slaughtered goats in Shiraz, Iran. Vet Rec 2005; 156: 418-420.
27-Shekarforoush SS, Shakerian A, Hassanpoor MM. Prevalence of Sarcocystis in slaughtered one-humped camels (Camelus dromedarius) in Iran. Trop Anim Health Prod 2006; 38: 301-303.
28- Woldemeskel M, Gumi B. Prevalence of sarcocysts in one-humped camel (Camelus dromedarius) from Southern Ethiopia. J Vet Med Ser B 2001; 48: 223-226.
29- Yang ZQ, Li QQ, Zuo YX, Chen XW, Chen YJ, Nie L, Wei CG, Zen JS, Attwood SW, Zhang XZ, Zhang YP. Characterization of Sarcocystis species in domestic animal using a PCR-RLFP analysis of variation in the 18S rRNA gene: a cost effective and simple technique for routine species identification. Experi Parasitol 2002; 102: 212-217.