بررسی میزان آلودگی گوسفندان به کنه‌های دامی و تعیین پراکندگی کنه‌ها در شهرستان بهار

نوع مقاله: مقاله کامل

چکیده

کنه‌ها یکی از اکتوپارازیت‌های اجباری خونخوار مهره‌داران به ویژه دام‌ها بوده که باعث خسارات اقتصادی، کاهش محصولات دامی، انتقال بیماری‌های مختلف به دام‌ها می‌شوند. این مطالعه به منظور تعیین میزان و شدت آلودگی گوسفندان به کنه‌ها و شناسایی کنه‌های غالب در شهرستان بهار(استان همدان) انجام گرفت. نتایج نشان داد که 37/9 درصد از گوسفندان آلوده به کنه‌ها بودند و میزان آلودگی در فصل بهار بیشتر از سایر فصول می‌باشد و همچنین از گوسفندان آلوده به کنه‌ها تعداد 424 عدد کنه جمع‌آوری گردید که در چهار جنس و یازده گونه طبقه‌بندی گردیدند. بنابراین با توجه به بالا بودن آلودگی گوسفندان به کنه‌ها و وجود گونه‌های مختلفی از کنه‌ها در این منطقه لازم است که مسئولین و پرسنل محترم اداره دامپزشکی شهرستان و دامداران استرتژی مناسب را برای کنترل کنه‌ها بکار ببرند. 

عنوان مقاله [English]

-

1-       آقایی سیروس (1367). انگل های خارجی دامها عوارض مربوطه و طرق مبارزه، انتشارات کشاورزی و دامپزشکی اکسیر، تهران، 263 صفحه.

2-       حمیدیه هرمز، رهبری صادق، صفری خسرو (1367). ارزیابی حساسیت کنه‌های سخت دامی استان زنجان به سموم متداول، مجله پژوهش و سازندگی، شماره 31 ، ص 106-107 .

3-       خرم روز علمدار، شایقی منصوره و پیازک نویرا. بررسی انتشار کنه‌های آرگازیده و ایکسودیده در شهرستان های دنا و بویر احمد 1383، پایان نامه فوق لیسانس، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  125صفحه.

4-       شجاعی مهر حسن، چنگیزی عماد، لطف اله زاده صمد (1378). بررسی آلودگی گوسفند، بز و گاو به شپش و کنه در اطراف اهواز در فصل سرد .یازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، اسفند 1378، تهران.

5-        شادان فضل‌اله (1377). انگل شناسی بندپایان، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ اول، صفحات 478-473 .

6-       رفیعی برزکی محمد. شناسایی کن ههای سخت در نشخوار کنندگان اهلی شهرستان سمنان (1374). مرکز تحقیقات و امور دام استان سمنان، بهار 1378.

 

7- Kocan, A. and K.M. Kocan. (1991). Tick-transmitted protozoan diseases of wildlife in North America. Bulletin of the Society of Vector Ecology. 16: 94-108..

8- Tavakoli M. (1997). Survey on geographical distribution of ticks in Lorestan province (western Iran). Tarbiat Modarres

University, MSc thesis, p. 112.

9- Tavassoli, E., S., Zare, F., Ghaderi Pakdel, AA., Tehrani, M., Tavassoli, (2007). Histopathogical Features of Ornithodoros

lahorensis Bite on Rat, Iranian Journal Parasitol: vol. 2, No. 4, pp. 17- 24.

10- Telmadarraiy Z , Bahrami A , Vatandoost H. (2004). A Survey on Fauna of Ticks in West Azerbaijan Province, Iran. Iranian J Publ Health,Vol. 33, No. 4, pp.65-69.