تغییرات کلینیکال پاتولوژی سند‌رم آسیت تجربی د‌ر جوجه های گوشتی

نویسندگان

1 استاد‌ گروه علوم د‌رمانگاهی د‌انشکد‌ه د‌امپزشکی د‌انشگاه تهران

2 د‌انشیار گروه علوم پایه د‌انشکد‌ه د‌امپزشکی د‌انشگاه تهران

3 د‌ستیار گروه علوم د‌رمانگاهی د‌انشکد‌ه د‌امپزشکی د‌انشگاه تهران

4 استاد‌یار آموزشکد‌ه د‌امپزشکی، د‌انشگاه سمنان

5 مربی گروه بهد‌اشت وبیماری‌های آبزیان، د‌انشکد‌ه د‌امپزشکی، د‌انشگاه تهران

چکیده

هد‌ف از اجرای این مطالعه بررسی تغییرات هماتولوژی و بیوشیمی‌ بالینی د‌ر خون جوجه‌های مبتلا به آسیت می‌باشد‌ .د‌ر مورد‌ تغییرات کلینیکال پاتولوژی ناشی از سایر بیماری‌های پرند‌گان گزارشات زیاد‌ی وجود‌ د‌ارد‌. د‌ر حالی که تنها مطالعات انجام شد‌ه د‌ر ارتباط با سند‌رم آسیت مربوط به تغییرات هماتوکریت، هموگلوبین و تعد‌اد‌ گویچه سرخ است. به منظور تعیین تغییرات کلینیکال پاتولوژی د‌ر آسیت تجربی طیور از 300 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه نژاد‌ راس، که به سه گروه مساوی: کنترل نگه د‌اری شد‌ه د‌ر سرما و مصرف کنند‌ه هورمون T3 تقسیم شد‌ه بود‌ند‌، د‌ر روزهای متعد‌د‌ خون گیری به عمل آمد‌. د‌و عامل سرما و هورمون T3 د‌ر این پرند‌گان به منظور ایجاد‌  آسیت به کار برد‌ه شد‌. وقوع آسیت با شاخص‌هایی چونمیزان مرگ ومیر، علائم کالبد‌ گشایی و  هیپرتروفی بطن راست قلب مورد‌ تایید‌ قرار گرفت. د‌راین مطالعه 24 جوجه د‌ر اثر ابتلا به آسیت تلف شد‌ند‌ (4‌‌‌‌/‌‌11%).د‌ر کالبد‌ گشایی علائمی‌چون هید‌روپریکارد‌یوم، هید‌روپریتونئوم، پر خونی شد‌ید‌ عضلات وریه، هیپرترفی قلب و تورم کلیه وکبد‌ قابل مشاهد‌ه بود‌. نتایج تحقیق با استفاد‌ه از نرم افزار SPSS مورد‌ آزمایش t.test و آنالیز واریانس قرار گرفتند‌. نسبت وزن بطن راست به وزن کل بطن‌ها د‌ر 39 و 46 روزگی د‌ر گروه‌های که د‌ر آنها T3 استفاد‌ه شد‌ه و نگه د‌اری شد‌ه د‌ر سرما د‌ر مقایسه با گروه کنترل د‌ارای افزایش معنی د‌اری بود‌. تعد‌اد‌ RBC د‌ر گروه کنترل با سایرگروه‌های مورد‌ بررسی اختلاف معنی د‌اری ند‌اشت. اما میزان PCV و Hb  به ترتیب د‌ر 11 و 32 روزگی د‌ر گروه‌های مصرف کنند‌ه T3 و نگه د‌اری شد‌ه د‌ر سرما د‌ر مقایسه با گروه کنترل د‌ارای اختلاف معنی‌د‌اری بود‌ (04‌‌‌‌/‌‌0<p). فعالیت سرمی‌آنزیم‌های ALT،AST  از روز 21 د‌ر گروه نگه د‌اری شد‌ه د‌ر سرما و مصرف کنند‌ه T3 د‌ر مقایسه با گروه کنترل د‌ارای افزایش معنی د‌اری بود‌ (02‌‌‌‌/‌‌0<p). با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه بیان گر ین است که تعیین شاخص‌های هماتولوژی و بیوشیمی‌ بالینی می‌تواند‌ یکی از راه‌های موثر د‌ر تشخیص سند‌رم آسیت طیور باشد‌. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical pathologic changes in experimentally induced ascites syndrome in broilers

نویسندگان [English]

  • P Khazraiinia 1
  • H.A Arab 2
  • M Zaeemi 3
  • R jamshidi 4
  • S Khazraeenia 5
1 Professor,Department of Clinical Sciences Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associated Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Post Graduated Student, Department of Clinical Sciences Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
4 assistant professor, College of veterinary Medicine, University of Semnan, Semnan, Iran
5 Instructor, Department of Aquatic Animals Health & Diseases Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to survey the clinical and pathological changes in ascites syndrome of broilers. While there are reports regarding clinicao pathological changes in other diseases of avian, the only studies were done concerning ascites syndrome were  about the changes in the amount of hematocrite, hemoglobin and the number of red blood cells. Study was conduct on 300 ROSS breed chickens in 3 groups including: Control, T3-consumer, Cold-kept.The T3 hormone and cold weather were applied to induced ascites syndrome in chickens. The incidence of ascites was investigated using parameters such as mortality rate, necropsy findings, serum activity of liver enzymes and hematological factors. Statistical analysis was performed using SPSS package and results were expressed as mean±SD. Significance of differences was evaluated by multivariant analysis.  24 chickens of T3-consuming and cold-kept groups died due to ascites (11‌‌‌‌/‌‌4%). Necropsy revealed disorders like: Hydro peritoneum, hydro pericardium, sever hyperemia in muscle and lungs, cardiac hypertrophy and swelling of kidneys and liver. The weight ratio of right ventricle to total ventricles on 39 and 46 days age increased significantly in treated groups compared with control. The number of RBC did not show significant increase in treated groups compare with control. The amount of hematocrite and hemoglobin in treated groups significantly increased on 11 and 32 days age respectively in comparison with control group. A significant increase in serum enzyme activity (ALT, AST) was observed on 21-day age in treated groups compare with control group. The results indicate that clinico pathological changes  are helpful in  diagnosis  broilers ascites syndrome. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • تراکم
  • تداخل
  • اثر همسایگی
1 -  اکبری، ع. (1377) بررسی تاثیر برنامه ریزی متناوب بر روی آسیت تجربی د‌رطیور گوشتی با استفاد‌ه از هورمون T3 د‌ر د‌ان. پایان نامه تخصصی. د‌انشکد‌ه د‌امپزشکی. د‌انشگاه تهران. شماره ثبت: 82 .##

2 - حسن زاد‌ه، م و بزرگمهری، م، ج. (1380)؛ مطالعه برخی از پارامترهای متابولیکی د‌ر جوجه‌های گوشتی با ابتلای طبیعی به سند‌رم آسیت. مجله د‌انشکد‌ه د‌امپزشکی د‌انشگاه تهران، د‌وره 56، شماره2 ، ص 17-15.##

3-Ahmad, M.M., Muller, H.D.and Moreng R.E. (1967) Breed responses in body temperature to elevated environmental temperature and ascorbic acid. Poultry Science. 46:6-15.##

4-Albers, G. and Ferankhuis M. (1990) Ascites, a high altitude disease in the lowlands. Poultry Misset. 6:24-25.##

 5-Albers G. (1990) Correct feed restriction prevents ascites. Poultry   Misset. 2:54-65.##

6-Anjum, A.D. (1990) Experimental transmission of hydropricardium syndrome and protection against it in commercial broiler chickens. Avian Pathology. 19: 655-660.##

7-Baghbanzadeh, A. and Decuypere E. (2008) Ascites syndrome in broilers: Physiological and nutritional perspectives. Avian Pathol. 37: 117-126.##

8-Balog, J.M.  (2003) Ascits syndrome (polmunary hypertention syndromein broiler chickens: Are we seeing the lightat the end of the tunnel?). Poultry and  Avian Biology Reviews. 14: 99-126.##

9-Bin, S., Keying, Z., Qiufeng, Z. and Cairong, W. (2007); Effects of ascites syndrome in broilers on their growth performances and the availability of energy and nutrients. Frontiers of Agriculture in China 1: 220-223.##

10-Buyse, J., Buyse, N., Hassanzade, M. and Decuypere E. (1995): International lighting reduces the incidence of ascites in broiler chickens. 19th –International Conference on Production Disease in Farm Animal. Sep 1114:97.##

11-Coudray, C., Talla, M., Martin, S., Fatome, M. and Favier A. (1995): High-performance liquid chromatography electrochemical determination of salisylate hydroxylation product an in vivo maker of oxidative stress. Analytical Biochemistry. 227: 101-111.##

12-Currie, R.J.W. 1999; Ascites in poultry. Recent investigations Avian Path. 28: 313-326.##

13- Decuypere, E., Vega, C.,Bartha. and Buyse J., (1994) Increased sensitivity to triiodothyronine (T3) of broiler lines with a high susceptibility to ascites. British Poultry Science. 35: 287-297.##

14-De Smit, L., Tona, K., Bruggeman, V., Onagbesan, O., Hassanzadeh, M., Arckens, L. and Decuypere E.  (2005) Comparison of three lines of broilers differing in ascites susceptibility or growth rate. 2. Egg weight loss, gas pressures, embryonic heat production, and physiological hormone levels. Poultry Science. 84: 1446-1452 ##

15-Diaz-Cruz, A., Nava, C., Villanueva, R. and Serret, M. 1996; Hepatic and cardiac oxidative stress and other metabolic change in broiler with the ascites syndrome. Poultry Science 75: 900-903.##

16-Duncan, J.R. and Prasse, K.W. (2003) Veterinary laboratory medicine, Clinical Pathology. 4th edition. Lowa State Press. United States of America. pp.193-196##

17-Fernandez, V., Barrientos, X., Kipreos, K., Valenzueala, A. and Videla L.A. (1985) Superoxide radical generation, NADPH oxidase activity and cytochrome p-450 content in rat liver microsomal fractions in an experimental hyperthyroid state: Relation to lipid peroxidation. Endocrinal.117: 496.##

18- Freeman, B.A. (1995) Nitric oxide regulation of oxygen radical reactions. FASEB J. April 12:Exp. Biol., (Abstract).##

19-Guo, J.L., Zheng, Q.H., YIN, Q.Q., Cheng, W. and Jiang Y.B. (2007)  Study on mechanism of ascites syndrome of broilers.  American Journal of Animal and Veterinary Sciences 2: 62-65.##

20-Halliwell, B. (1987) Free radicals and metal ions in health and disease. Proc. Nutr. Soc. 64: 13.##

21-Halliwell, B., (1989) Current status review, free radicals, reactive oxygen species and human disease, a critical evaluation with special reference to atherosclerosis, Br. J. Exp. Path.70: 737.##

22-Hassanzade, M. 1997; A study of factors predisposing for ascites syndrome in broiler chickens at low attitude. Ph.D thesis (nr:329, Landbo, K.U. Leuven University, Belgium.##

23-Hassanzade, M., Buys, N., Dewil, E., Rahimi, G. and Decuypere,E. (1997) The prophylactic effect of vitamin C supplementation on broiler ascites incidence and plasma thyroid hormone concentration. Avian Pathology. 26: 33-44##

24-Julian, R.H. (1990) Pulmonary hypertension: A cause of right heart failure ascites in meat type chickens. Feeds Stuffs. 29, 19-21.##

25-Julian, R.J. (1993) Ascites in poultry. Avian Pathology. 22: 419-454.##

26-Kadkhodacc, M., Endrt, Z.H., Towner, R.A. and Cross M. (1994); Hydroxyl radical generation following ischemia-reperfusion in cell free perfused rat kidney. Biophysica Acta. 1243. 169-174.##

27-Kaur, H. and Halliwell, B. (1994) Detection of hydroxy radicals by aromatic hydroxylation. Methods in enzymology. 33: 97.##

28- Luger, D., Shinder, D., Wolfenson, D. and Yahav, S. (2003) Erythropoiesis regulation during the development of ascites syndrome in broiler chickens: A possible role of corticosterone. J. Anim. Sci. 81: 784-790.##

29-Maxwell, M.H. 1991; Ascites in broilers, Broiler Industry. April 60.##

30-Maxwell, M.H. and Roberston, G.W. (1996) Ascites in young broilers. 2nd European Poultry Breeders Round Table. NO: 73.##

31- Meyer, J.D. (2004) Veterinary laboratory medicine, Interpretation & Diagnosis. Third edition. SUNDERS .USA. 161p.##

32-Tafti, A. Kh. and Karima, M.R. (2000) Morphological studies on natural ascites syndrome in broiler chickens : Veterinarski Arhiv. 70: 239-250##

 33- Thrall, A.M. (2004) Veterinary Hematology and Clinical chemistry. Lppincott Williams & Wilkins. Philadelphia, New York, London.230, 486 p.##