بررسی اثر ضدباکتریائی بره موم زنبورعسل روی باکتری Paenibacillus larvae عامل بیماری لوک آمریکائی زنبور عسل

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج

چکیده

در این بررسی اثرات ضد باکتریائی بره موم زنبورعسل روی باکتری Penibacillus larvae لاروا عامل بیماری لوک آمریکائی زنبورعسل مورد مطالعه قرار گرفته است. برای انجام این بررسی ابتدا از تعدادی از زنبورستان‌های مناطق مختلف استان آذربایجان غربی بره موم مورد نیاز را جمع‌آوری کرده و در آزمایشگاه با استفاده از الکل اتانول 70 درصد از آنها عصاره‌گیری به عمل آمد و سپس باکتری Penibacillus larvae را در محیط اختصاصی کشت داده و با استفاده از دو روش رقت در براث و آنتی بیوگرام تحت تأثیر رقتهای مختلف عصاره‌های الکلی بره موم قرار داده شد. در روش رقت در براث غلظت‌های 32/ میلی‌گرم در میلی‌لیتر و بالاتر باعث مهار کامل رشد باکتری مذکور شده و در روش آنتی بیوگرام دیسک‌های کاغذ صافی حاوی 01/ الی 1/ میلی‌گرم در دیسک باعث ایجاد هالة ممانعت از رشد به قطر 5 الی 18 میلی‌متر گردیدند. به این ترتیب حداقل غلظت مهارکنندگی رشد(MIC) باکتری Penibacillus larvae توسط بره موم 32/ میلی‌گرم در میلی لیتر در نظر گرفته شد که نشان دهنده‌ی اثرات ضد باکتریائی عصاره الکلی بره موم تولیدی برخی از مناطق استان آذر بایجان غربی روی باکتری پنی باسیلوس لاروا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibacterial effect of etanolic extract of honeybee propolis on the Paenibacillus larvae larvae (causative agent of honeybee American foulbrood disease)

نویسنده [English]

  • ئ Moradi
Razi Vaccine and Serum Institute Karaj, Iran
چکیده [English]

Antibacterial effects of honeybee propolis tested on the Paenibacillus larvae larvae, cause of honeybee American Foulbrood disease. After cultivation of bacterium in special medium we used of two antibacterial susceptibility tests: Broth Dilution Susceptibility Test and Paper Disk Susceptibility Test. In the B.D.S.T 0.32 milligrams/ml and higher concentrations of propolis inhibited growth of this bacterium completely and in the P.D.S.T paper disk that contained 0.01 to 0.1 miligrams of propolis made a growth inhibition zone about 5- 18 mm in diameter around them. These results show that produced propolis in Iran has an acceptable antibacterial effects on the P.larvae larvae and may be useful in A.F.B treatments in honeybee hives.

1- Adriana M. Alippi, Graciela N. Albo, Francisco J. Reynaldi and Marisa R. De Giusti (2005) In vitro and in vivo susceptibility of the honeybee bacterial pathogen Paenibacillus larvae subsp. larvae to the antibiotic tylosin. Veterinary MicrobiologyVolume 109, Issues 1-2, Pages 47-55

2- Bailey. Leslie. (1981) Honeybee pathology. Academic Press. London

3- Bankova. Vassyas , De Castro. Solange l , Marcucci. Mariac (2000) Propolis : Recent advances in chemistry and plant origin. Apidologie. 31 : 3-15.

4- Brumfitt.W , Hamilton. Miller.JM and Franklin. I (1990) Antibiotic activity of natural products : 1.Propolis. Microbios.

62 (250) : 19-22.

5- Cheng. Paul.C and Wong.Geary (1996) Honeybee propolis : prospects in medicine. Bee world. 77 (1) : 8-15.

6- Esther Margarida A.F. Bastos, Michael Simone, Daniela Macedo Jorge, Ademilson Espencer Egea Soares and Marla

Spivak(2008)In vitro study of the antimicrobial activity of Brazilian propolis against Paenibacillus larvae. Journal of

Invertebrate Pathology Volume 97, Issue 3, Pages 273-281

7- Gisalberti. EL (1979) Propolis : A review. Bee World 60: 59-84.

8. Grange.J M and Davey. RW (1990) Antibacterial prtoperties of propolis (bee glue). J. R. Soc. Med. 83 (3) : 159-160.

9- Harish.Z, et al (1997) Suppression of HIV-1 replication by propolis and its immunoregulatory effect. Drugs. Exp. Clin. Res.23(2):89-96.

10- Kedzia, A. (1986).Effect of ethanol extract of propolis (EEP) on anaerobic bacteria. Herba polonica 32 (1) 53-58.

11- Keiko. Aso, et al (2004) Inhibitory effect of propolis on the growth of humas Leukemia U937. Biol. Pharm. Bull. 27(5)727-730.

12- Koneman.Elmer.W, Allen. Stephen D, Boewell Jr.V.R and Sommers. Herberet.M (1983) Color atalas and Textbook

of Diagnostic Microbiology. Second Edition. B.Lippin cott company.

13- Marcucci.MC (1995) Propolis: Chemical composition, biological properties and therapeutic activity. Apidologie. 26 :

83-99.

14- Meresta.T and Meresta.L (1988) Sensitivity of Bacillus larvae to propolis extract in vitro. Medycyna. Weterynaryina.44

(3): 169-170.

15- Meresta, L. and Meresta, T. (1980). Effect of phonbactericidal activity of propolis. Bullctin of the veterinary Institute in pulowy 24 (1-4) 21-25.

16- Meresta, L. and Meresta, T. (1985) An attempt to use propolisextract in the treatment of mastitis of cows. Medycyna

Weterynaryjna 41 (8) 489-492.

17- Park.YK , Koo.MH , Abreu.JA , Ikegaki. M , Cury.JA and Rosalen.PL (1998) Antimicrobial activioty of propolis on oral

microorganisms. Current Microbiology. 36 (1) : 24 - 28.

18- Simuth.J, Trnovsky.J and Jelokova.J (1986) Inhibition of bacterial DNA- dependent RNA polymerases and restriction

endonuclease by UV - absorbing components from propolis. Pharmazie. 41 (2) : 131-132.

19- Stepanović S, Antić N, Dakić I, Svabić-Vlahović M (2003) In vitro antimicrobial activity of propolis and synergism between propolis and antimicrobial drugs. Microbiol Res. 158(4):353-7

20- Takaisi. Kikuni. NB and Schilcher. H (1994) Electron microscopic and microcalorimetric investigations of the possible

mechanism of the antibacterial action of a defined propolisprovenance. Planta. Med. 66 (3) : 222- 227

21- Velazquez C, Navarro M, Acosta A, Angulo A, Dominguez Z, Robles R, Robles-Zepeda R, Lugo E, Goycoolea FM,

Velazquez EF, Astiazaran H, Hernandez J (2007) Antibacterial and free-radical scavenging activities of Sonoran propolis. J

Appl Microbiol. 103(5):1747-56.

22- Yukihiro. Akao , et al (2003) Cell growth inhibitory effect of cinnamic acid derivatives from propolis on human tumor cell lines. Biol. Pharm. Bull. 26(7)1057-1059