مقایسه کارائی واکسن‌های S19 و RB51 در عملیات مبارزه با بروسلوز در گاوداری‌های استان تهران، طی سال‌های قبل و بعد از بکارگیری RB51 (85-1375)

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، بخش اپیدمیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

2 سازمان دامپزشکی کشور

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

واکسن RB51 با توجه به خصوصیات جدید خود، از سال 1381 در کشورمان به کار گرفته شده و بخش قابل توجهی از واکسیناسیون جمعیت گاوی علیه بروسلوز با استفاده از آن صورت می‌گیرد. با توجه به اهمیت این مسئله و کمبود مطالعات تجربی و میدانی جهت ارزیابی کارائی واکسن‌های بروسلوز، انجام مطالعه حاضر در خصوص واکسیناسیون و ارزیابی نسبی توفیق آن در سطح فارم‌های استان تهران، در عملیات مبارزه با بیماری طی سال‌های اخیر ضروری به نظر می‌رسید. این پژوهش در قالب یک مطالعه همبستگی و بر اساس داده‌های حاصل از عملیات مبارزه با بروسلوز در گاوداری‌های استان تهران طی سال‌های 1375 تا 1385 انجام گرفت. درصد بروز بیماری از ابتدای بررسی در کل روندی نزولی طی کرده است. نسبت بکارگیری واکسن RB51 به S19 از سال 81 به بعد روند افزایشی محسوسی طی می‌کند و همبستگی معکوسی بین بکارگیری واکسن RB51 و درصد آلودگی در طی سال‌های استفاده از واکسن بدست آمد. همچنین بین بکارگیری واکسن S19 و تعداد مثبت و مشکوک‌های بروسلوز همبستگی مستقیم مشاهده شد. میانگین بروز بیماری در طی سال‌هایی که از RB51 استفاده شده بود(16/0 درصد) به طور معنی‌داری (P<05/0) از میانگین سال‌هایی که از این واکسن هنوز استفاده نشده بود(3/0 درصد)، کمتر بدست آمد. آمار حاصل از شهرستان‌های مختلف استان نیز در مجموع علی رغم نوسانات جزئی هم راستا با آمار کلی استان ارزیابی شد.در کل توانایی واکسن RB51 در برنامه مبارزه با بروسلوز گاوی در سطح استان تهران بسیار مثبت (نسبت به S19) ارزیابی شد. 

عنوان مقاله [English]

Comparison of S19 and RB51 vaccines in control program of bovine brucellosis in the farms of Tehran province, before and after using of RB51 (1996-2006)

نویسندگان [English]

  • O.A Nekuei Jahromi 1
  • A.R Bahonar 1
  • H Ekhtiarzadeh 2
  • M Rabbani 3
1 Department of Food Hygiene & Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Veterinary Organization
3 Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

RB51 new vaccine with notable characteristics such as doesn’t induce disturbing antibodies in routine diagnostic tests, has used since 2002 in Iran. With special attention to this subject and lack of valid epidemiological studies for field evaluation of RB51, this ecological investigation was conducted during 1996 to 2006 in Tehran province farms. Data were obtained from veterinary organization and analyzed by SPSS (ver.15).The Results shows that the proportion of RB51 in control program has increased since 2002. The incidence of bovine brucellosis has decreased in duration of study and in the years which RB51( from 2002 to 2006) was used in control program, incidence of disease is significantly lower than other years(0.16% versus 0.3% respectively, p<0.05).Also it was seen that use of S19 vaccine increased the number of suspected cases of bovine brucellosis. These findings emphasize the good potency of RB51 vaccine in the control and preventing program of bovine brucellosis and introduce it as a suitable replace for S19 vaccine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • تراکم بوته
1-       ادوارد جییانگ و میخائیل جکوربل (1382) سیمای بالینی و آزمایشگاهی بروسلوز در انسان، ترجمه دکتر اسماعیل ذوقی، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان نظام دامپزشکی. صفحات17-26.

2-       حسنی طباطبائی، عبدلمحمد و فیروزی، رویا (1380) بیماری‌های باکتریایی دام، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، صفحات: 303-320.

3-       ذوقی، اسماعیل.عبادی، عبدالله.یاراحمدی، مهران. خداشناس، محمد (1379) ارزیابی واکسن سویه RB51 بروسلا آبورتوس در مدل آزمایشگاهی،

فصلنامه جامعه دامپزشکی ایران، سال  2، شماره 4: 6-3.

4-        ذوقی، اسماعیل. عبادی، عبدالله. یاراحمدی، مهران. خداشناس، محمد (1382)ایمن سازی گوساله ها با واکسن سویه RB51 بروسلا آبورتوس،

فصلنامه جامعه دامپزشکی ایران، سال 2، شماره 4: 10-7

5-        ذوقی، اسماعیل. عبادی، عبدالله .یاراحمدی، مهران. خداشناس، محمد (1379) واکسیناسیون گاوهای بالغ و آبستن با واکسن سویه RB51 بروسلا

آبورتوس، فصلنامه جامعه دامپزشکی ایران، سال 2، شماره 4: 13-11  .

6-       ذوقی، اسماعیل. عبادی، عبدالله. یاراحمدی، مهران. خداشناس، محمد (1379) مقایسه ایمنی‌زایی واکسن های S19 و RB51 بروسلوز در موش

BALB/C ، فصلنامه جامعه دامپزشکی ایران، سال 2، شماره4: 35-33 .

7-        ذوقی، اسماعیل. عبادی، عبدالله. یاراحمدی، مهران (1380) مروری بر پژوهش‌های انجام شده واکسن سویه RB51 بروسلا آبورتوس. فصلنامه جامعه دامپزشکی ایران، سال سوم، شماره 6: 13-8  .

8-       ذوقی، اسماعیل. عبادی، عبدالله. یاراحمدی، مهران. خداشناس، محمد (1380) خصوصیات زیست شناسی سویه ،Brucella abortus ،RB51 مجله پژوهش و سازندگی، شماره 51 ، تابستان80:  38-35.

9-        راد، محمد علی (1383) بیماری‌های مشترک انسان و دام، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات101-94.

10-   کلاوس نیلسن و جی روبرت دونکان (1382) بروسلوز در حیوانات، ترجمه دکتر اسماعیل ذوقی، چاپ اول، تهران، انتشارات پرتو واقعه.

11-   متمنی، محمود (1383) ارزیابی سودبخشی مبارزه با بروسلوز در ده ساله 71 تا 80 در استان تهران و تعیین میزان همبستگی بروز بیماری با مایه کوبی

و برنامه تست وکشتار، پایان نامه برای دریافت درجه MPVM ، شماره 218 .

 

12- Cheville N.F; et al, (1992) Bacterial survival,lymph node changes and immunological responses of cattle vaccinated with

standard and mutant strain of Brucella abortus. American journal of Veterinary Research, 53 : 1881-1888.

13- Lord V.R., et al (1998) Field study of vaccination of cattle with Brucella abortus strains RB51 and 19 under high and low disease prevalence. Am. J. Vet. Res. 59 : 1016-1020.

14- Olsen, S.C.,Kreeger,T.J & Schultz W. (2002) Immune responses of bison to ballistic or hand vaccination with Brucella

abortus strain RB51. Journal of wild life disease, 38(4) : 738-745.

15- Schuring,G.G., Sriranganathan,N. and Corbel,M.J. (2002) Brucellosis vaccines : Past, present and future. Veterinary microbiology ,90 :479-496.

16- Songer, J.G. and Post, K.W. (2005) Veterinary microbiology (bacterial and fungal agents of animal

disease),USA,Elsevier,saunders. chapter 25 : 200-207.

17- Stevens, M.G. et al (1994) Serological response in diagnostic test for brucellosis in cattle vaccinated with Brucella abortus strain 19 or RB51. J. Clin. Microbiol. 32 :1065-1066.

18- Tobias, L. et al (1992) Comparative behavior of brucella abortus strain 19 and RB51 vaccine in pregnant mouse. Res. Vet. Sci. 53 : 179-183.