اثرات هورمون اووافکت (GnRHa) بر برخی خصوصیات زیست‌شناسی منی ماهیان Carassius auratus gibelio قرمزساده، دم چادری، چهاردم و چهاردم دم چادری

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان

3 استادیار، عضو هیات علمی گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان

چکیده

در این مطالعه اثرات تزریق اووافکت (GnRHa) بر برخی خصوصیات زیست شناسی منی (طول دوره تحرک اسپرم، درصد تحرک اسپرم، اسپرماتوکریت، تراکم اسپرم، حجم اسپرم، pH، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، پروتئین کل، کلسترول و گلوکز) در زیر گونه‌های ماهیانCarassius auratus gibelio قرمزساده، دم چادری، چهاردم و چهاردم دم چادری از هر تیمار 10 مولد مورد بررسی قرار گرفت. هورمون GnRHa مخلوط شده با دامپریدون به میزان10 میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن مورد استفاده قرار گرفت. بین pH در تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری وجود داشت (01/0< P)، به گونه‌ای که در تیماراول(ساده) بالاترین pH اندازه گیری شد (42/ ±88/8). بین طول دوره حرکت و درصد اسپرم‌های متحرک در تیمارهای مختلف مولدین ماهی قرمز اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (05/0< P)، به گونه‌ای که طول دوره حرکت و درصد تحرک در تیمار اول (ساده) نسبت به سایر تیمارها بالا تر بود (05/21 ±65/83 و 65/5 ±19/88 به ترتیب)، در صورتی که اسپرماتوکریت (%) و تراکم اسپرم (109× عدد) در تیمارهای سوم (چهاردم) و چهارم (چهاردم دم چادری) نسبت به سایر تیمارها بالا تر بود (66/5±38/53 و 58/1± 81/7 به ترتیب). همچنین بالاترین حجم اسپرم در تیمار اول اندازه گیری شد (46/ ±92/0 میلی‌لیتر). بین غلظت یون‌های سدیم، پتاسیم و کلسیم در تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (05/0< P). در صورتی که بالاترین غلظت یون منیزیم در تیمار چهار اندازه گیری شد (26/0±57/1 میلی مول در لیتر). همچنین بین میزان کلسترول و پروتئین کل در تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0< P). در صورتی که بالاترین میزان گلوکزدر تیمار چهار اندازه گیری شد (33/0± 30/0 میلی گرم در دسی لیتر). از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت هورمون GnRHa تاثیر معنی‌داری روی ترکیبات منی در ماهی قرمز ساده و چهاردم دم چادری نسبت دم چادری و چهاردم دارد. 

عنوان مقاله [English]

The effects of ovafact (GnRHa) on biological characteristics of semen in commons, comets, wakins and fantails goldfish (Carassius auratus gibelio)

نویسندگان [English]

  • V Zadmajid 1
  • M.R Imanpoor 2
  • M Sudagar 3
  • A shabany 2
1 Dept. of Fisheries, Faculty of Sciences, Gorgan, University of Agricultural Science and Natural Resourses
2 Dept. of Fisheries, Faculty of Sciences, Gorgan, University of Agricultural Science and Natural Resourses
3 Dept. of Fisheries, Faculty of Sciences, Gorgan, University of Agricultural Science and Natural Resourses
چکیده [English]

In this study, the effect of hormon Ovafact (GnRHa) on biological semen characteristics (motility duration, percentage of motile spermatozoa, spermatocrit, sperm density, milt volume, pH, Na+, K+, Ca+, Mg2+, total protein, cholesterol and glucose) in sub species commons, comets, wakins and fantail goldfish (Carassius auratus gibelio) males was compared. From each treatment ten males has been investigated. Fish injected with with 10μg kg−1 GnRHa combined with domperidone. There was a highly significant difference of seminal plasma pH among treatments (p<0/01), as the highest value of pH observed in commons treatment (8.88±0.42). There were a highly significant difference in percentage of motile spermatozoa and motility duration among treatments (p<0/05) as the highest value percentage of motile spermatozoa and motility duration observed in commons treatment (83.65± 21.05, 88.19±5.65 respectively). While the highest value of spermatocrit (%) and sperm density (×109 number) observed in waking and fantail treatments (53.38± 5.66, 7.81± 1.58 respectively). Also the highest value of milt volume observed in commons treatment (0.92± 0.46 ml). But there were no significant difference in Na+, K+, Ca+ among treatments (p>0/05), While the highest value of Mg2+ observed in fantail (1.57±0.26 mmol/l). Likewise there were no significant difference in total protein and cholesterol among treatments (p>0/05), While the highest value of glucose observed in fantail (0.3± 0.33 mg/dl). The present study demonstrated that GnRHa have been more effective on biological characteristics of semen in commons and fantail than comet and wakins.

1-       ایمانپور، م. ر. و کمالی، ا. (1385). بررسی تکثیر مصنوعی و پرورش لاروهای ماهی قرمز Carassius auratus gibelio توسط HCG .  مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سال 13، شماره 2.

2-       درافشان، س.، مجازی امیری، ب.، حاجی زاده، ع.، مصطفوی، ح. و پیکان حیرتی، ف.، 1381.  القاء تکثیر جنس ماده قزل آلای رنگین کمان

(Oncorhynchus mykiss) با استفاده از هورمون سنتز شده .GnRHa مجله علمی شیلات ایران، شماره 3، سال یازدهم، صفحات 23-38.

3-       وزیرزاده، آ.، حاجی مرادلو، ع.، اسماعیلی، ح.ر، و اخلاقی، مصطفی، (1386). بررسی امکان رسانش پایدار هورمون GnRHa با استفاده از آدجوانت ناقص فروند (FIA) در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله علمی شیلات ایران، شماره  2، سال شانزدهم، صفحات 145 - 152 .

 

4- Alavi, S.M.H., and Cosson, J. (2005). Sperm motility and fertilizing ability in the Persian sturgeon Acipenser persicus.

Aquacult Res 36, 841-850.

5- Alavi., S.M.H., and Cosson,J. (2006). Sperm motility in fishes. II. Effects of ions and osmolality: A review, cell biology

international 30, 1-14.

6- Alavi., S.M.H., Rodina, M., Policar, T., Kozak, P., Psenicka, M. and Linhart, O. (2007). Semen of Perca fluviatilis L.:

Sperm volume and density, seminal plasma indices and effects of dilution ratio, ions and osmolality on sperm motility.

Theriogenology 68, 276–283.

7- Astu.riano, J.F., Mrco-Jimenez, F., Perez, L., Balasch, S., Garzon, D.L., Penaranda, D.S., Vicente, J.S., Viudes-de-Castro,

M.P. and Jover, M. (2006). Effect of HCG as spermiation inducer on European eel semen quality. Theriogenology 66, 1012-1020.

8- Ciereszko, A., Glogowski, J. and Dabrowski, K. J. (2000). Biochemical characteristics of seminal plasma and spermatozoa of freash water fishes.WAS, Baton Roug.p.20-48

9- Clearwater, S.J.and Crim, L.W. (1998). Gonadotropin releasing hormone-analogue treatment increases sperm motility,

seminal plasma pH and sperm production in yellowtail flounder Pleuronectes ferrugineus. Fish Physiol. Biochem. 19, 349–357.

10- Fitzpatrick, J. L., Henry, J. C., Leily, N. R. and Devlin, R. H. (2005). Sperm characteristics and fertilization success of

masulinized Coho salmon oncorhynchus kisutch. Aquaculture 249, 459-468.

11- Harald, B.T., Tillmann, J.B., Deborah, J.M.R. and Joanne, P. (2001). The relationship between sperm density, spermatocrit, sperm motility and fertilization success in Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus. Aquaculture 194, 191– 200.

12- Kowalski, R.K., Hliwa, A., Andronowska, A., Król, J., Dietrich, G.J., Wojtczak, M., Stabiński, R., and Ciereszko, A.

(2006). Semen biology and stimulation of milt production in the European smelt (Osmerus eperlanus L.).Aquaculture 261, 760- 770.

13- Lim, H.K., Pankhurst, N.W.and Fitzgibbon, Q.P. (2004). Effects of slow release gonadotropin releasing hormone analog

on milt characteristics and plasma levels of gonadal steroids in greenback flounder (Rhombosolea tapirina).Aquaculture 240,

505–516.

14- Linhart, O., Slechta, V. and Slavik, T. (1991). Fish sperm composition and biochemistry. Bull Inst Zool Acad Sin Monogr 16:285-311.

15- Miura, T., Yamauchi, K., Takahashi, H. and Nagahama, Y. (1991). The role of hormones in the acquisition of sperm motility in salmonid fish.J Exp Zool 261: 353-363.

16- Mylonas, C.C., Gissis, A., Magnus, Y.and Zohar, Y. (1997).

Hormonal changes in male white bass (Morone chrysops) and evaluation of milt quality after treatment with a sustained-release GnRHa-delivery system. Aquaculture 153, 301– 313.

17- Morisawa, M., Suzuki, K., Shimizu, H., Morisawa, S. and Yasuda, K., (1983). Effect of osmolality and potassium on

motility of spermatozoa from freshwater cyprinid fishes. J Exp Zool 107:95-103.

18- Paykan Heyrati, F., Mostafavi, H., Toloee, H., and Dorafshan, S., (2007). Induced spawning of kutum, Rutilus frisii kutum (Kamenskii, 1901) using (D-Ala6, Pro9-NEt) GnRHa combined with domperidone. Aquaculture 265, 288–293.

19- Rurangwa, E., Kime, D.E., Olivier, F. and Nash, J.P., (2004). The measurement of sperm motility and factors affecting sperm quality in cultured fish. Aquaculture 234, 1-28.

20- Secer, S., Tekin, N., Bozkurt, Y., Bukan, N. and Akcay. (2004). Correlation between biochemical and spermatological

parameters in rainbow trout semen. IJA, 56:274-280.

21- Tekin, N., Secer, S., Akcay, E. and Bozkurt, Y., (2003). Cryopreservation of rainbow trout Oncorhynchus mykiss,

Bamidgeh 55, 208-212.

22- Turner, E. and Montgomerie, R., (2002). Ovarian fluid enhances sperm movement in Arctic charr Journal of Fish

Biology 56, 1570-1579.

23- Vermeirssen, E.L.M.; Scott, A.P.; Mylonas, C.C., and Zohar, Y., (2000). Gonadotrophin-releasing hormone agoniststimulates milt fluidity and plasma concentrations of 7,20h-dihydroxylated and 5h-reduced, 3a-hydroxylatedC21 steroids in male plaice (Pleuronectes platessa). Gen. Comp. Endocrinol. 112: 163– 177.

24- Zohar, Y.and Mylonas, C.C., (2001). Endocrine manipulation of spawning in cultured fish: From hormones to genes. Aquaculture 197, 99–136.