تغییرات سرمی فاکتور رشد شبه انسولین-یک، تیروکسین و کورتیزول در دو گروه از مولدین تاس‌ماهی ایرانی Acipenser persicus در طی مراحل انتهایی رسیدگی جنسی

نویسندگان

1 گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان، سنندج

2 گروه شیلات و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 گروه بیوتکنولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

4 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

5 انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری، رشت

چکیده

  فاکتور رشد شبه انسولین-یک (IGF-I) در ماهیان استخوانی دارای نقش مهمی در تنظیم رشد و تولید مثل از طریق تاثیر در متابولیسم, تقسیم سلولی، تخمک‌سازی، رسیدگی نهایی اووسیت‌ها و فعالیت‌های ترشحی است. این سیستم توسط چندین هورمون و شرایط متابولیکی تنظیم می‌گردد. در این مطالعه مقادیر سرمی IGF-I تیروکسین و کورتیزول در دو گروه از مولدین صید شده از دریا و رودخانه در طی مراحل انتهایی رسیدگی جنسی آنها و در سه مرحله رسیدگی جنسی (زمان صید, تزریق هیپوفیز و تکثیر مصنوعی) مورد بررسی قرار گرفت. از یک سیستم رادیوایمونوآسی نامتجانس با استفاده از پادتن پلی‌کلنال تهیه شده بر علیه IGF-I انسانی و IGF-I انسانی به عنوان پادگن، مقادیر سرمی IGF-I اندازه‌گیری شد. غلظت هورمون‌های تیروکسین و کورتیزول نیز با استفاده از روش رادیوایمونوآسی تعیین گردیدند. نتایج آزمایش تفاوت‌های معنی‌داری را در مقادیر سرمی هورمون‌های مورد بررسی بین دو گروه از مولدین، نشان نداد (05/0 <P). در هر دو گروه از مولدین، میانگین غلظت سرمی IGF-I در مراحل تزریق هیپوفیز و تکثیر مصنوعی بطور معنی‌دار بیش از مرحله صید بود (05/0 >P). در مولدین رودخانه‌ای مقادیر سرمی تیروکسین در زمان تکثیر مصنوعی بیش از دو مرحله قبل بود ولی این تفاوت در مولدین دریایی مشاهده نشد(05/0 >P). مقادیر کورتیزول سرم در مراحل نمونه‌برداری بجز مرحله تزریق هیپوفیز در مولدین دریایی تفاوت معنی داری را نشان نداد(05/0 <P). نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که IGF-I سرمی دارای نقشی در طی مراحل انتهایی رسیدگی جنسی تاس‌ماهی ایرانی است، به علاوه ارتباطی بین مقادیر سرمی IGF-I با هورمون‌های تیروکسین و کورتیزول در هر دو گروه از مولدین وجود ندارد.  

عنوان مقاله [English]

Changes in serum insulin-like growth factor-I (IGF-I), thyroxine and cortisol hormone levels during reproductive migration of female brood stocks of Persian sturgeon, Acipenser persicus

نویسندگان [English]

  • B Bahrami Kamangar 1
  • B Mojazi Amirim 2
  • M.J Rasaee 3
  • B Abtahi 4
  • M Bahmani 5
1 Department of Fisheries Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj
2 Department of Fisheries Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj
3 Department of Medical Biotechnology, School of Medical Sciences, University of Tarbiat Modares, Tehran
4 Department of Marine Biology, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, G.C., Tehran
5 Department of Physiology, International Sturgeon Research Institute, Rasht
چکیده [English]

In teleosts the insulin-like growth factor-I, a member of IGF system, play an important role in the control of growth and reproduction including metabolism, cell division, oogenesis, final oocyte maturation and secretory activity. This system is controlled by several hormones and metabolic status. Serum IGF-I, thyroxine (T4) and cortisol levels were studied in two female brood stocks (caught from sea and from river during their up stream migration) during their late stage of sex maturation. Blood samples were taken from 6 individual in each brood stocks, and at three ovarian developmental stages (brood stock capture, pituitary injection and artificial propagation) based on their polarization index (IP). A heterologous radioimmunoassay system which used polyclonal anti-human IGF-I and human IGF-I as antigen, was used for IGF-I serum measurements. T4 and cortisol concentrations were also measured by radioimmunoassay. Our results did not show significantly differences in IGF-I, T4 and cortisol levels between two brood stocks. However, in both brood stocks the mean IGF-I serum concentrations were higher in the second and third sampling stages than the first one (p<0.05). In the river brood stock, T4 serum level was significantly higher during ovulation than the second stage, but it was not observed in sea brood stock (p< 0.05). Cortisol serum levels had not showed significantly differences between three sampling stages in both brood stocks, except at second sampling in sea water brood. These results could provide evidence for a possible role of IGF-I during final oocyte maturation of Persian sturgeon. The up regulation of serum IGF-I may have a role in the resumption of meiotic arrest during late stage of sex maturation. However, we could not found any relationship between IGF-I, T4 and cortisol serum levels in both brood stocks.

1- بهرامی کمانگر، ب، مجازی امیری،ب، رسایی،م، ابطحی،ب، و بهمنی،م. (1385) القای رسیدگی اووسیت‌های تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از فاکتور رشد شبه‌انسولین-یک (IGF-I) در شرایط in vitro، مجله منابع طبیعی ایران، شماره 59، جلد1: ص 166-151 .##

2- بهرامی کمانگر، ب، مجازی امیری،ب، رسایی،م، ابطحی،ب، و بهمنی،م. (1388) مکان یابی و بررسی شدت واکنش ایمنی فاکتور رشد شبه انسولین یک در بافت تخمدان مولدین تاس ماهی ایرانی و تاثیر هورمون‌های رشد و تیروکسین بر بیان آن در شرایط in vitro، فصل‌نامه پزشکی یاخته، در حال چاپ.##

3- Anderson, T.A., Bennette, L.R., Conlon, M.A., and Owens, P.C., (1993) Immunoreative and receptor-active insulin-like growth factor-I and IGF-binding protein in blood plasma from the fresh water fish, Macquaria ambigua. J. Endocrinal. 136, 191-198.##

4- Bahmani, M., Oryan, S., Pourkazemi, M., and Vosoughi, G., (2000) Ecophysiological indicators of stress in female Persian sturgeon, Acipenser persicus. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 2 (1), 37-54.##

5- Bahrami Kamangar, B., Rasaee, M.J., Mojazi Amiri, B., Abtahi, B., and Bahmani, M., (2007) Correlations between circulating insulin-like growth factor-I and thyroxine and cortisol hormone levels, and some biometrical traits in female brood stocks during the late stages of sex maturation and in juvenile Persian sturgeon, Acipenser persicus. Fish Physiol. Biochem., 33,249–257.##

6- Banos, N., Planas, J.V., Gutierrez, J., and Navarro, I., (1999)Regulation of plasma insulin-like growth factor-I levels in brown trout, Salmo trutta. Comp. Biochem. Physiol. Part c. 124, 33-40.##

7- Belanger, J. M., Son, J.H., Laugero, K.D., Moberg, G.P., Doroshov, S.I., Lankford, S.E., and Cech Jr, J.J., (2001) Effects of short-term management stress and ACTH injections on plasma cortiol levels in cultured White sturgeon, Acipenser transmontanus. Aquaculture. 203, 165-176.##

8- Biga, P.R., Schelling, G.T., Hardy, R.W., Cain, K.D., Overturf, K.O., and Ott, T.L. (2004) The effects of recombinant bovine somatotropin (rbST) on tissue IGF-I, IGF-I receptor, and GH mRNA levels in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, Gen. Comp. Endocrinol. 135, 324-333.##

9- Björnsson, B.T., (1997) The biology of salmon growth hormone: from daylight to dominance, Fish Physiol. Biochem. 17, 9-24.##

10- Dettlaff, T.A., Ginsburg, A.S., and Schmalhausen, O.I.,(1993) Sturgeon fishes: developmental biology and aquaculture. Springer- Verlag, New York. 299pp.##

11- Duan, C., (1997) The insulin-like growth factor system and its biological actions in fish. Amer.Zool., 37,491-503.##

12- Duan, C., (1998) Nutritional developmental regulation of insulin like growth factors in fish. The Journal of Nutrition. 128, 306-314.##

13- Duan, C., Duguay, S.J., and Plisetskaya, E.M., (1992) Hormonal regulation of insulin-like growth factor I (IGF-I) mRNA expression in coho salmon. Am. Zool. 32, 13.##

14- Duan, C., Duguay, S.J., and Plisetskaya, E.M., (1993) Insulin-like growth factor-I (IGF-I) mRNA expression in coho salmon, Oncorhynchus kisutch: Tissue distribution and effects of growth hormone/prolactin family protein. Fish Physiol. Biochem. 11, 371-399.##

15- Duguay, S.J., Swanson, P., and Dickhoff, W.W., (1994) Differential expression and hormonal regulation of alternatively spliced IGF-I mRNA transcript in salmon. J. Mol. Endocrinol. 12, 25-37.##

16- Eales, J.G., and Brown, S.B., (1993) Measurement and regulation of thyroidal status in teleost fish. Rev. Fish Biol. Fisheries. 3, 299-347.##

17- Faulkner, I.N., and Moberg, G.P., (1997) Effects of short term management stress on the ability of GnRHa to induce gonadotropin secretion in male White sturgeon, Acipenser transmontanus. Aquaculture. 159, 159-168.##

18- Guitterez, J., Parrizas, M., Carneiro, N., Maestro, J.L., Maestro, M.A., and Planas, J., (1993) Insulin and IGF-receptors and tyrosine kinase activity in carp ovaries: Changes with reproductive cycle. Fish Physiol. Biochem. 11,247-254.##

19- Hiney, J.K., Ojeda, S.R., and Dees, W.L., (1991) Insulin-like growth factor-I: A possible metabolic signal involved in the regulation of female puberty. Neuroendocrinology. 54, 267-271.##

20- Holloway, A. C. , Sheridan, M. A.,  Van Der Kraak, G., and Leatherland, J. F., (1999) Correlations of plasma growth hormone with somatostatin, gonadal steroid hormones and thyroid hormones in rainbow trout during sexual recrudescence. Comp. Biochem. Physiol. Part B. 123, 251–260.##

21- Kagawa, H., Moriyama, S., and Kawauchi, H., (1995) Immunocytochemical localization of IGF-I in the ovary of red sea bream, Pagrus major. Gen. Comp. Endocrinol. 99, 307-315.##

22- Lankford, S.E., Adams, T.E., and Cech Jr, J.J., (2003) Time of day and water temperature modify the physiological stress response in Green sturgeon, Acipenser medirostris. Comp. Biochem. Physiol. PartA. 135, 291-302.##

23- Le Gac, F., Blaise, O., Fostier, A., Le Bail, P.-Y., Loir, M., Mourat, B., Weil, C., (1993) Growth hormone (GH) and reproduction: A review. Fish physiol. Biochem.11, 219-232.##

24- Maestro M.A., Planas, J.V., Moriyama, S., Gutierrez, J., Planas, J. and Swanson, P., (1997) Ovarian receptors insulin and insulin-like growth factor I (IGF-I) and effects of IGF-I on steroid production by isolated follicular layers of the preovulatory coho salmon ovarian follicle. Gen. Comp. Endocrinol. 106, 189-201.##

25- Meton, I., Caseras, A., Canto, E., Fernandez, F., and Baanante, I.V., (2000) Liver insulin-like growth factor-I mRNA is not affected by diet composition or ration size but shows diurnal variations in regularly-fed Gilthead sea bream, Sparus aurata. J. Nutrition. 130, 757-760.##

26- Mommsen, T.P., (1998) Growth and metabolism. In: The physiology of fishes, Edited by D. H. Evans, 2nd ed., CRC press, 65-97.##

27- Moriyama S., Shimma, H., Tagawa, M., and Kagawa, H., (1997) Changes in plasma insulin-like growth factor-I levels in the precociously maturing amago salmon, Oncorhynchus masou ishikawai. Fish Physiol. Biochm. 17, 253-295.##

28- Moriyama S., Swanson, P., Nishii, M., Takahashi, A., Kawaughi, H., Dickhoff, W. and Plisetskaya, E., (1994) Development of a homologous radioimmunoassay for coho salmon insulin-like growth factor-I. Gen. Comp. Endocrinol., 96:149-161.##

29- Ng, T.B., Leung, T.C. and Woo, N.Y.S., (1991) Insulin-like growth factor-I like immunoreactivity in the serum and tissues of tilapia, Oreochromis mossambicus. Biochem. Int. 24, 356-368.##

30- Perrot, V., Moiseeva, E.B., Gozes, Y., Chan, S.J., and Funken Stein, B., (2000) Insulin- like growth factor receptors and their ligands in gonds of a hermaphroditic species, the gilthead seabream, Sparus aurata: expression and cellular localization. Biol. Reprod., 63. 229-241.##

31- Peterson, B.C. and Small, B.C., (2005) Effects of exogenous cortisol on the GH/IGF-I/IGFBP network in channel catfish. Domestic Animal Endocrinology. 28,391-404.##

32- Plisetskaya, E.M., and Duan, C., (1994) Insulin and insulin-like growth factor I in coho salmon, Oncorhynchus kisutch, injected with streptozotocin. Am. J. Physiol. 267, 1408-1412.##

33- Plohman, J.C., Dick, T.A., and Eales, G., (2002) Thyroid of lake sturgeon, Acipenser fulvescens, I. Hormon levels in blood and tissues. Gen. Comp. Endocrinol. 125, 47-55.##

34- Pottinger, T.G., and Moran, T.A., (1993) Differences in plasma cortisol and cortisone dynamics during stress in two strain of rainbow trout. J. Fish Biol. 42, 121-130.##

35- Reinecke M., Schmid, A., Ermatinger, R., and  Loffing-Cueni, D., (1997) Insulin-like growth factor I in the teleost, Oreochromis mossambicus, the Tilapia: Gene sequnence, tissue expression and cellular localization. Endocrinology. 138, 3613-3619.##

36- Rotwein, P., (1991) Structure, evolution, expression and regulation of insulin-like growth factor I and II. Growth Factors. 5, 3-18.##

37- Schmid, A.C., Lutz, I., Kloas, W., and Reinecke, M., (2003) Thyroid hormone stimulates hepatic IGF-I mRNA expression in a bony fish, the tilapia, Oreochromis mossambicus, in vitro and in vivo. Gen. Comp. Endocrinal. 130, 129-134.##

38- Schmid, A.C., Naf, E., Kloas, W., and Reinecke, M., (1999)Insulin-like growth factor-I and II in the ovary of a bony fish, Oreochromis mossambicus, the tilapia: in situ hybridization, immunohistochemical localization, northen blot and cDNA sequences. Mol. Cellul. Endocrinol. 156, 141-149.##

39- Thissen J-P, Ketelslegers, J-M, and Underwood, L.E., (1994) Nutritional regulation of the insulin-like growth factors. Endocrine Reviews. 15, 80-101.##

40- Uchida, K., Kajimura, S., Riley, L.G., Hirano, T., Aida, K., and Grau, E.G., (2003) Effects of fasting on growth hormone/insulin-like growth factor-I axis in the tilapia, Oreochromis mossambicus. Comp. Biochem. Physiol. Part A. 134, 429-436.##

41- Underwood, L.E., and Van Wyk, J.J., (1992) Normal and aberrant growth. In Williams, text book of endocrinology, P.P. 1096-1099. Edited by J.D. Wilson and D.W. Foster, 8th edition, W.B. Saunders Company.##

42- Upton, Z., Yandell, C.A., Degger, B.G., Chan, S.J., Moriyama, S., Francis, G.L., and Ballard, F.J., (1998) Evolution of insulin-like growth factor-I (IGF-I) action: in vitro characterization of vertebrate IGF-I proteins. Comp.Biochem.Physiol. Part B. 121, 35-41.##

43- Van Der Kraak, G., Chang, J.P., and Lanz, D.M., (1998) Reproduction. In: The physiology of fishes, D.H. Evan, Ed., 2th ed., CRC Press, 465-488.##

44- Wuertz, S.,Gessner, J.,Kirschbaum, F., and Kloas, W., (2007) Expression of IGF-I and IGF-I receptor in male and female sterlet, Acipenser ruthenus Evidence for an important role in gonad maturation. Comp. Biochem. Physiol.Part A. 147, 223-230.##

45- Youngson, A.F., and Webb, J.H.,1993. Thyroid hormone levels in Atlantic salmon, Salmo salar during the return migration from the ocean to spawn. J. Fish.Biol. 42, 293-300.##