مطالعه گذشته‌نگر ارتباط بین درجه‌بندی پاکیزگی بدن و میزان شیوع بیماری درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز در گاو شیری

نویسندگان

1 گروه پژوهشی دامپزشکی اتابک

2 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران‌

4 دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران‌

چکیده

در این مطالعه گذشته‌نگر ثبت یافته‌های درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز بر روی 2932 رأس گاو شیری در 75 دامپروری مورد استفاده قرار گرفت و یک سیستم ساده ارزیابی برای پاکیزگی گاو جهت تعیین این نکته که آیا درجه بندی بهداشتی ارتباط معنی داری را با موارد PDD دارد، بکارگرفته شد. غربالگری گاوان مبتلا به درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز در محل شیردوشی با استفاده از روش ریزش آب سرد بر روی اندام‌های حرکتی صورت گرفته و تائید متعاقب جراحات با معاینه گاوان مقید شده در بوکس اصلاح سم، روش انتخاب موارد بیماری (به منظور تخمین میزان شیوع بیماری) در هر گله بود. در هر گاو به منظور درجه‌بندی پاکیزگی گاو از سیستم اصلاح شده درجه‌بندی بهداشتی توسط Chiappini و همکاران استفاده شد بطوری‌که در پنج ناحیه بدن، قسمت فوقانی دم، سطح جانبی ران، سطح شکمی دیوارۀ حفرۀ بطنی، پستان و قسمت پائینی اندام‌های حرکتی خلفی درجه‌بندی بر مبنای یک تا پنج در نظر گرفته شد، درجه یک به خیلی تمیز و درجه پنج به خیلی کثیف اختصاص یافت. جهت ارزیابی تکرار پذیری، دقت و آسانی بکار بردن درجه‌بندی بهداشتی سه نفر ارزیاب آموزش دیده درجه بندی بهداشتی را در پنج ناحیه و بطور مستقل بر روی 2932 رأس گاو اجرا نموده و ارزیابی صورت پذیرفت. محاسبه ضریب همبستگی جهت مشخص نمودن این نکته که آیا درجه بندی بهداشتی با میزان شیوع درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز ارتباط معنی‌داری دارد یا خیر صورت گرفت. مدل شیب خط برای این منظور طراحی و میزان شیوع بیماری در هر گله به عنوان متغیر وابسته و درجه بندی بهداشتی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده و ارزش 05/0 ≤ P جهت تعیین معنی دار بودن این همبستگی بکار برده شد. میانگین ضریب همبستگی برای درجه‌بندی بهداشتی انجام شده توسط سه ارزیاب 924/0 برآورد گردید. درجه‌بندی بهداشتی برای نواحی فوقانی دم، سطح جانبی ران، سطح جانبی شکم و پستان هیچگونه ارتباط معنی‌داری را با PDD نشان نداده ولی درجه‌بندی بهداشتی برای قسمت پائین اندام های حرکتی و ترکیب آن با درجه‌بندی برای پستان همبستگی معنی‌داری را با میزان شیوع بیماری نشان می‌دهد، بدین معنی که با افزایش درجه بندی بهداشتی در این ناحیه میزان شیوع بیماری نیز افزایش می‌یابد. نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به تکرارپذیری دقت و استفاده آسان از درجه بندی بهداشتی (پاکیزگی) می‌توان از این سیستم بهره برد ولی باید در نظر داشت که فقط درجه بندی بهداشتی قسمت‌های پائین اندام‌های حرکتی همبستگی معنی داری را بامیزان شیوع بیماری PDD  در گله با خود به همراه دارد.

عنوان مقاله [English]

Retrospective study of the correlation between hygiene score and the prevalence of papillomatous digital dermatitis in dairy cows

نویسندگان [English]

  • I Nourozian 1
  • M Nouri 1
  • A.R Bahonar 2
  • S.M Karabalie 3
  • A.J Radgohar 4
1 Atabak Veterinary Research Group
2 Scientific Members of Veterinary Faculty of Tehran University
4 Graduated in Veterinary Medicine of Veterinary Faculty of Tehran Universtiy
چکیده [English]

In this retrospective study the recorded data from 75 dairies 2932 cows with papillomatous digital dermatitis “PDD” were considered and a simple scoring system for assessing cow cleanliness was used to determine whether hygiene scores were correlated with individual PDD cow. Screening cows at the parlor by using a water hose method and verification the case following inspecting restrained cows in a chute were the procedure for case selection and estimation of the prevalence of PDD in each herd. A cow hygiene scoring system was developed by modifying the cleanliness scoring system developed by Chiappini et al. Cleanliness was scored in 5 body areas, tail head, lateral aspect of the thighs, ventral aspects of the abdomen, udder and lower portion of the hind limbs on scale from 1 to 5 were 1 indicated that the area was very clean and 5 indicated that the area was very dirty. For evaluating of repeatability, accuracy and ease of use 3 experts used the hygiene scores for each of the 5 body areas assigned to each of 2932 cows and the correlation coefficient was calculated to determine whether hygiene scores were correlated with the prevalence rate of PDD in 75 dairies. The regression model was used with herd prevalence as dependent variable and hygiene scores as independent variable and the values of P≤0.05 were considered significant. Mean correlation coefficient for hygiene scores assigned by the 3 evaluators was 0.924. Hygiene scores for tail head, lateral aspect of the thigh, ventral aspect of the abdomen and udder were not significantly correlated with PDD prevalence rate and lower portion of the hind limbs and udder-hind limb composite scores were significantly associated with PDD prevalence, with PDD increasing as scores increased. Results suggest the hygiene scoring system was repeatable, accurate and easy to use. However only hygiene scores for the lower portion of the hind limbs were significantly associated with PDD prevalence in herd level.

1.Bergsten C., Hultgren J. (2002) Effects of a rubber-slat system on cleanliness. Foot health and behavior in tied dairy cows. Proceedings of the 12th International Symposium on Lameness in Ruminants, Orlando, Florida  ,PP:284-286##

2.Bergsten C., Petterssan B. (1992) The cleanliness of cows tied in stalls and the health of their hooved as influenced by the use of electric traneres. Preventive Veterinary Medicine, 13, PP: 229-23.##

3.Cermak J. (1998) Cow comfort and lameness-design of cubicle. The Bovine Practitioner. No 23, PP: 79-83.##

4.Cook N. (2002) The influence of barn design on dairy cow hygiene, lameness and udder health. The American Association Bovine Practitioner Proceedings. Vol 35: PP: 97-103.##

5.Cook N. (2001) How good is sand bedding for your cows? Hoard's dairyman. October 25th, PP: 19-21. ##

6.ChiappiniU., Zappavigna P., Rossi p., et al (1994) Straw flow litter for dairy cows: Experimental tests with different slops and different quantities of straw.3rd Int. Dairy Housing Conference.PP:138-144.##

7.Hughes H. (2001) A system for assessing cow cleanliness. In Practice.PP:517-524##

8.Hughes H. (2000) Cows and cubicles. In Practice. 22, PP: 231-239.##

9.Lammerding AM. (1999) Reliability Of an ordinal rating system for assessing the amount of mud and feaces (tag) on cattle hinds at slaughter. Journal of Food Production.62.PP:520-525.##

10.Nordlund K., CookNB. (2003) A flowchart for evaluating dairy cow freestalls. The Bovine Practitioner. Vol 37, No 2, PP: 89-90.##

11.NowrouzianI., Zariis S. (1998) Comparison of two application treatment of digital dermatitis in dairy cows. Proceeding of the 10th International Symposium on Lameness in Ruminants. Lucern, Switzerland. PP: 287-289.##

12.Nowrouzian I., Karbalaei Seyed Javad S.M., Bahonar A.R., Pouralborzi H. (2007) Application of scoring system on monitoring of digital dermatitis in dairy cows at a herd level. J. Vet. Res. 62, 5, PP: 257-262.##

13.NowrouzianI., Ahoraee P., Zarehi S. (1998) Clinical profile of digital dermatitis in dairy farms in Iran. Proceeding of the 10th International Symposium of Lameness in Ruminants. Lucern, Switzerland. PP: 294-295.##

14.Read D.H., Walker R.L. (1998) Papillomatous digital dermatitis (foot warts) in california dairy cattle:Clinical and gross pathological findings. J. Vet. Diag Invest 10, PP: 67-76.##

15.Remeau JK., Seykora AJ., Heins BJ., Endres MI., Farnsworth RJ. and Bey RF. (2005) Association between hygiene scores and somatic cell scores in dairy cattle. JAVMA, Vol.227, 8, PP: 1297-1301.##

16.Remington R.D., Schork M.A. (1970) Statistics with Applications to the Biological and Health Sciences. Prentice-Hall INC. New Jersey.USA.PP:253-278.##

17.Sunderland E., Browne R., Mckinney S. (2002) A study of the association between cattle cubicle design and cow cleanliness. Cattle Practice. Vol 10, Part 2, PP: 147-155.##

18.Scatt GB., Kelly M. (1989) Cattle cleanliness in different housing systems. Farm building progress.95, PP: 21-24.##

19.Schreinen D., Ruegg D. (2003) Relationship between udder and leg hygiene scores and subclinical mastitis. J Dairy Sci, 86, PP: 3460-3465.##

20.Weary DM., Vankeyserlingk MAG. (2006) Building better barns-seeing the freestall from the cow s  perspective.The American Association Bovine Practitioner Proceedings, Vol 39, PP: 32-35.##

21.Wandel H., Jungbluth T., Benz B. (2002) Cow comfort in loose house systems. Proc 12th Int. Symp. Lameness in Ruminants.Orlando,PP:313.##