مطالعه مورفومتری و هیستومتری عقده های لنفاوی پیش کتفی، پیش رانی و رکبی در گوسفند لری – بختیاری ایران

نویسندگان

1 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه بهداشت و مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این تحقیق سیصد زوج از عقده های لنفاوی پیش کتفی، پیش رانی و رکبی چپ و راست گوسفند لری – بختیاری در دوسن شش ماه تا یک سال و یک سال تا یک و نیم سال از کشتارگاه شهرکرد جمع آوری و با استفاده از کولیس ابعاد هر عقده از قبیل طول، عرض و ضخامت آن اندازه گیری و ثبت گردید. جهت مطالعات بافت شناسی مقاطعی از عقده های لنفاوی چپ و راست را جدا نموده و پس از اجرای مراحل آماده سازی بافت و رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین ندول های لنفاوی آنها مشخص گردید و قطر ندول های لنفاوی و مراکز زایای آنها با روش میکرومتری اندازه گیری گردید. در انتها اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون T-student بین عقده های لنفاوی چپ و راست و دو گروه سنی مورد مطالعه، مقایسه شد. در مقایسه پارامترهای اندازه گیری شده بین دو سمت چپ و راست مشخص گردید که بیشتر تفاوت های مورفومتری در ضخامت این سه عقده بوده و در سمت چپ و راست دارای اختلاف معنی داری(05/0> P) بود و میانگین اندازه آنها درسمت چپ بیشتر از سمت راست بود. در مقایسه ضخامت بین دو گروه سنی، در هر سه عقده در سن یک سال تا یک ونیم سال و سمت چپ دارای مقدار بیشتری بود. بقیه پارامترها ی مورد مطالعه متغیر بودند در عقده پیش کتفی طول، پیش رانی ضخامت ورکبی تمام پارامترها در سن یک سال تا یک و نیم سال در هر دو سمت بیشتر از سن شش ماه تا یک سال مشاهده شدند و اختلاف آنها نیز معنی دار(05/0>P) بود. در بررسی هیستومتری هر سه عقده مشخص شد که بیشترین اختلافات در اندازه قطر کوچک ندول لنفاوی و مرکز زایگر آن می باشد که این پارامترها در سمت های چپ و راست و دو سن دارای اختلاف معنی داری (05/0 >P) بود بطوری که در سن یک سال تا یک و نیم سال و سمت راست اندازه آن بزرگتر بود.

عنوان مقاله [English]

Morphometry and histometrical study of prescapular, prefemoral and popliteal lymph nodes in Iranian Lori _ Bakhtiari sheep

نویسندگان [English]

  • A.A Mohammadpour 1
  • H Moshtaghi 2
  • A.R Naderi 3
1 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
3 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

In this research,  300  pairs of lymph nodes; prescapular, prefemoral and popliteal were collected from Lori – Bakhtiari sheep in Shahrekord abattoir. The specimens divided in two age groups (6 -12 month and 13 – 18 months) and then length, width and thickness of them were recorded using by caliper. For histological studies, lymph nodes were processed through routine tissue preparation technique and stained with H&E method. By the use of special micrometry devices, the diameters of lymphatic nodules and their germinal centers were determined. Our data analysis (t-test) revealed that in all the  lymph nodes, there were a significant differences(P<0.05) between thickness of left and right lymph nodes in two age groups and the mean thickness of left side were greater than the right side lymph nodes.The other parameters, such as length in prescpular lymph node, thickness in prefemoral lymph node and all of the parametrs in popliteal lymph nodes in age group 1 – 1.5 year were greater than 6 month to 1 year age group. Histometrical studies revealed that, in all of lymph nodes small diameter of lymphatic nodule with its germinal center  in right side was more than left and in 1 –1.5 year was significantly  (P<0.05) greater than 6 month to 1 year.      

 1 - Bagi, A.S., Vyas, K.N. and Bhayani, D.M. (1992) Study on the various dimensions of superficial regional lymph nodes in young and adult Surti buffalo (Bubalus bubalis). Indian Vet. J, 69 (2): 172-175.##

2 - Bagi, A.S.,  Vyas, K.N. and   Panchal, K.M. (1992) Micrometry of several structures of superficial regional lymph nodes in Surti buffalo (Bubalus bubalis). Indian Vet. J, 69 (1):  45-48.##

3 -Bacha, W.J and Bacha, L.M. (2000) Color atlas of veterinary histology. Second edition. Blackwell Publishing.##

4 – Banks, W.J. (1993) Applied veterinary histology .3rd edition .Mosby – Year Book.Inc.Missouri.PP: 277 -296##

5 - Dyce, K.M., Sack, W.O. and Wensing, C. J .G. (1996)Textbook of veterinary anatomy. Second edition, W. B. Saunders Company, PP: 246 – 250.##

6 - Eurell, J.A.C., Frappier, B and Dellmann, H.D. (2006)Dellmmann's textbook of veterinary histology.5th edition. Blackwell Publishing##

7 - Getty, R. (1975) Sisson and grossman’s the anatomy of the domestic animals .Fifth edition , W.B. Saunders Company , Vol 1. PP: 1024-1063.##

8- Konig, H.E and Liebich, H.G. (2004) Veterinary anatomy of domestic animals: textbook and color atlas.  1stedn, Schattauer Company, Stuttgart, Germany. ##

9 - Lesson, T.S., Lesson, C.R. and Paparo, A.A. (1988) Text and atlas of histology.W . B. Saunders Company London.##

10 - Nickel, R., Shummer, A. and Seiferle, E. (1979) The visera of domestic mammals. Second edition, Verlag paul Parey, Berlin, PP: 91-92.##

11- Panchal, K.M., Vyas, K.N. and Vyas, Y.L. (1998) Histomorphological study on secondary lymphoid organs (spleen, sublumbar lymph nodes and peyer’s patches) of the Marwari sheep (Ovis aries). Indian Vet. J., 75 (4):  318 –322.##

12 - Yoon, Y.S., Shin, J.W. and Lee, J.S. (1999) Age related morphological studies on hemal node and hemolymph node in Korean native goats. Korean J. Vet. Res, 39(5):  865 – 877.##