مطالعه کالبدشناسی و بافت‌شناسی بیضه و اپیدیدیم در اسبچه خزر

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در این بررسی بیضه و اپیدیدیم پنج راس اسبچه نر خزر بـالغ در زمینه کالبدشناسی و بافت‌شناسی مورد مطالعه قرار گرفته شد. از نـظر کالبـدشناسی، بیضه و اپیدیدیم شبـاهت زیـادی بـا اسب دارد ولـی انـدازه آن کوچک‌تر است. میانگین طول و عرض بیضه به ترتیب هفت و چهار سانتی‌متر بود. اپیدیدیم به لبه پشتی بیضه اتصال داشته و بوسیله رباط مخصوص بیضه به بیضه و رباط دم اپیدیدیم به لایه جداری غشای مهبلی مرتبط می‌شود. از نظر بافت‌شناسی، بیضه‌ها توسط تونیکاآلبوژینه پوشیده می‌شوند و پارانشیم بیضه شامل لوله‌های سمینی‌فروس و فضای بینابینی حاوی سلول‌های لیدیگ می‌باشد. مدیاستینوم بیضه، محدود به ناحیه سری بیضه می‌شود. اپیدیدیم دارای بافت پوششی استوانه‌ای شبه‌مطبق بوده که در جذب ترشحات وارد شده به آن دخالت دارد. در خارج بافت پوششی اپیدیدیم لایه‌های عضلانی صاف قرار دارند. 

عنوان مقاله [English]

Macroscopic and microscopic studies of the testis and epididymis in caspian miniature horse

نویسندگان [English]

  • A Sodagar Amiri 1
  • M Rezaian 2
  • H Gilanpour 3
  • M Adib Moradi 2
  • M Rosami 1
1 Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Chalous Branch
2 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
3 Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran.
چکیده [English]

In order to study the anatomy and histology of the testis and epididymis of Caspian miniature horse, five adult stallions were used. Routine anatomical and histological methods were used. Anatomical study indicated that there were no differences between the testis and epididymis of the Caspian miniature horse with the ordinary horse, except with the smaller sizes. The epididymis is attached to the dorsal border of the testis. The tail of epididymis is attached to testis by a proper ligament of the testis and is also attached to parietal layer of tunica albuginae by the tail ligament of the epididymis. Histological study indicated that testis covered with tunica albuginae, its parenchyma contains Seminiferrous tubules, and its inter tubular spaces contain laydig cells. The testis mediastinum is restricted to head extremity of testis. The duct of epididymis is lined with ciliated pseudostratified columnar epithelium with the role of absorption and secretion. The duct covers with a muscular coat, containing longitudinal and circular muscle fibers. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • مراحل رشد
  • Growth stages
1- درداری، شهرام (1385). تعیین پارامترهای تولید مثلی در نریان‌های خزر. طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تهران. ص 49-36  ##

2- رضائیان، مریم (1377). بافت شناسی و اطلس رنگی دامپزشکی . انتشارات دانشگاه تهران. ص 339-331 ##

3- Arrighi S., Romonello M.G., Domeneghini C. (1993) Ultrrastructure of epididymal epithelium in Equus cabollus. Annual  Anatomy. 175(1): 1-9. ##

4- Berndtson W.E., squires E. L., Thompson D. L. (1983)Spermatogenesis, testicular composition and the concentration of testosterone in the equine testis as influenced by season. Theriogenology. 20(4): 449- 457. ##

5- Dieter Dellman H. (1993) Textbook of Veterinary Histology. Fourth edition.Williams &Wilkins. Pp:213-232.##

6- Getty R. (1975) Sisson and Grossman,s The Anatomy of Domestic Animals. W. B  Sunders Company. Pp:531-541, 625-630, 601-611.##

7- Hinton B., Palladino M. (1995) Epididymal epithelium: Its contribution to the formation of a luminal fluid microenvironment. Microscopy Research and Technique.30 ( 1 ): 67-81. ##

8- Knospe C. (1998) The development of the horse testise. Anatomia Histologia Embriologia.  Aug 27 (4): 219-22.##

9- Ko T., Lee S.(1993) Histological and biochemical components in equine spermatogenic field. Korean Journal of Animal Sciences. 35 ( 5 ): 377-83.##

10- Reece W.(2004) Duke,s Physiology of Domestic Animals. Twelfth edition. comstock publishing associates adivision of cornell university press/ Ithaca and London. Pp: 370-391. ##

11- Sudhaker L., Sharma D. (1993) Histomorphological studies of the testis of spiti ponies. Centaur. 10 (2): 45- 50. ##

12- Sudhaker L., Sharma D., Gupta S.(1991). Histomorphological studies on the mediastinum testis of spiti ponies. Centaur. 7 (3): 65-68.##