مقایسه ملکه های زنبورعسل اصلاح شده‌ی منطقه‌ی مرکزی ایران با ملکه های شاهد در زنبورستان های مختلف استان های تهران، مرکزی، قزوین و اصفهان

نویسندگان

1 استاد پژوهشی بخش تحقیقات زنبورعسل مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

2 استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3 استاد گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان‌

4 دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی، دانشگاه تهران‌

5 مربی پژوهشی بخش تحقیقات زنبورعسل، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور‌

6 کارشناس ارشد معاونت اموردام وزارت جهاد کشاورزی‌

7 کارشناس ارشد معاونت اموردام، سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان‌

8 کارشناس بخش تحقیقات زنبورعسل، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور‌

چکیده

زنبورعسل نژاد ایرانی در مقایسه با نژادهای دیگر دنیا دارای برتری‌ها  و ضعف‌هایی می‌باشد. در طرح اصلاح نژاد زنبورعسل ایران درمنطقه مرکزی کشور تلاش شد تا با بهبود صفات تولید عسل، بچه دهی ورفتار دفاعی در جهت رفع بعضی از ضعف های زنبور عسل نژاد ایرانی اقدام شود. در این طرح پس از ارزیابی صفات تولید عسل، رفتار دفاعی و رفتار بچه دهی و انتخاب کلنی‌ها از سال 1378 تا 1384 نهایتاً ملکه‌های حاصل در نسل ششم و هفتم با ملکه های شاهد در زنبورستان‌های مختلف استان‌های تحت پوشش طرح مورد مقایسه قرار گرفتند. مقایسه ملکه های زنبور عسل نسل های ششم وهفتم طرح مذکور در استان‌های تهران، مرکزی، قزوین واصفهان با ملکه‌های شاهد نشان دهنده پیشرفت مطلوب صفات بچه دهی، رفتار دفاعی وآرامش روی قاب بود. ارزیابی صفت بچه دهی در ملکه های اصلاح شده وشاهد درسال‌های 1384 و1385 نشان داد که درهر دوسال ملکه های اصلاح شده بطورمعنی داری از ملکه های شاهد برتر می باشند (01/0>P). مقایسه صفات رفتار دفاعی وآرامش روی قاب بین دو گروه اصلاح شده وشاهد نشان دهنده برتری ملکه های اصلاح شده درهردوسال تحت بررسی بود (01/0>P). وراثت پذیری بالای صفات مذکور امکان پیشرفت ژنتیکی مطلوب‌تری را در طرح های اصلاح نژادی فراهم کرده است و در تحقیق حاضر نیز باعث پیشرفت صفات مذکور و برتری کلنی‌های اصلاح شده نسل‌های ششم و هفتم درمقایسه با ملکه های شاهد شده است. مقایسه تولید عسل در ملکه های شاهد واصلاح شده نشان داد که درسال 1384 ملکه های اصلاح شده برتراز ملکه‌های شاهد هستند (01/0>P). ولی درسال 1385 و مجموع دوسال علیرغم برتری ملکه های اصلاح شده تفاوت آماری معنی داری بین دوگروه مشاهده نشد (01/0>P). وراثت پذیری کمتر صفت تولید عسل و وابستگی تولید عسل به فاکتورهای محیطی و آب و هوایی باعث شد که پیشرفت این صفت از سرعت کمتری برخوردار باشد و لذا نتایج حاصله از این طرح نیز نشان دهنده این است که برای حصول نتیجه مطلوب در تولید عسل نیاز به زمان بیشتری می باشد. در ادامه طرح اصلاح نژاد زنبور عسل ضمن بهبود وضعیت تولید عسل باید در جهت بهبود صفات دیگرمثل مقاومت به آفات و بیماری های مهم، برای رسیدن به تولید پایدار و سالم تلاش شود. 

عنوان مقاله [English]

Survey on white spot disease in wild Penaeus indicus in Hormozgan coastal waters of Iran

نویسندگان [English]

  • GH.H Tahmasbi 1
  • M.A Kamali 2
  • R Ebadi 3
  • A Nejati Javaremi 4
  • S.D Javaheri 5
  • M babaei 5
  • M jamshidi 6
  • M Akef 7
  • N Tajabadi 8
1 Professor of Animal Science Research Institute of Iran
2 Asistant Prof. of Animal science Research Institute of Iran
3 Prof. of Entomol. Dept., College of Agriculture, Isf. Unv. Technol. Isfehan, Iran
4 Asoc. Prof . of Animal Science Dept., College of Agriculture, Tehran university
5 Instructor of Animal science Research Institute of Iran
6 Expert of Animal Affair, Animal husbandry Deputy, Jihad Agriculture Ministry
7 Expert of Jihad Agriculture Organization of Khorasan
8 Expert of Honey Bee Dept. Animal Science Research Institute of Iran
چکیده [English]

e Iranian honeybee weak pointes. In this research after evaluation and selecting the best colonies during the 1999-2005 bred queens of sixth and seventh generation were compared, with control queens in different apiaries of Tehran, Isfahan, Markazi and Qazvin provinces. Comparison of 6th and 7th generation, of Iranian honeybee bred queens with control queens in Tehran, Qazvin, Markazi and Isfahan provinces were showed desire improvement in swarming calmness and defense behavior of bred queens. Swarming behavior evaluation of two groups in 2005 and 2006 were showed superiority of bred queens significantly (P<0.01). Calmness and defense behavior comparison of two groups were showed the bred queens were better than control queens in 2005 and 2006 (P<0.01). High heritability caused desire improvement of these traits in honeybee breeding plans and also in the present research in fifth and sixth generation of bred queens. Honey production comparison of two groups were showed the preference of bred queens in 2005  (P<0.05) but no significant differences in 2006 and total of years (P>0.05). Lower heritability of honey production and it’s dependence on environmental and climatic factors caused undesirable improvement of honey production in the breeding plans and the results of present plan to confirm the last results and needs to long time for desire progress. For sustainable and health production should try to improve the honey production and also other traits such as important pest and diseases resistance in honeybee breeding project continuing.

1- بصیری، م.، امام جمعه، ن. عبادی، ر. طهماسبی غ. (1378) بررسی صفات بیولوژیک و برآورد پارامترهای ژنتیکی آنها در نژاد زنبورعسل ایرانی. علوم کـشـاورزی مدرس. شـماره اول: 91-96.##

2- طهماسبی، غ. ، کمالی، م.ع. عبادی، ر. نجاتی جوارمی، ا. جواهری، س.د. جمشیدی، م. بحرینی، ر. عاکف، م. تاج آبادی، ن. یاراحمدی، س. آخوندی، م. فرشینه عدل، م.ب. ستوده ج. (1386) طرح جامع اصلاح نژاد زنبور عسل ایران
(فاز اول– منطقه مرکزی ایران) شورای پژوهش های علمی کشور، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، 93 صفحه##

3- طهماسبی، غ.، عبادی، ر. اسماعیلی، م. کامبوزیا ج. (1377) مطالعه‌ی مرفولوژیک زنبورعسل معمولی در ایران. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 2(1). 89-101##

4- عبادی، ر. (1376) مقایسه ی عملکرد پنج نژاد و هیبرید خارجی زنبورعسل با نژاد بومی ایران در منطقه ی اصفهان. مجله ی علوم کشاورزی ایران. شماره ی 19: 11-21##

5- مستاجران، م.، امامی ادریس، م. عبادی، ر. طهماسبی غ. (1379) برآورد ضریب ورارثت پذیری صفات ظاهری و تولید عسل کلنی های زنبور عسل اصفهان، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 4(1): 119-126.##

6- Bienefeld k. and Pirchner. F. (1990) Heritability of several colony traits in the honeybee (A.m. carnica). Apidologie 21:175-183.##

7- Collins, n. m., T. E. Rinderer, J.P. Arbo and M. A. Brown. (1984) Heritabilities and correlation for several characters in the honeybee. Journal of Heredity 75: 135-140.##

8- Elbassiouy Am. (2003) Importance of hybridization between the Egyptian and the carniolan honeybee to improve its morphological characters. Arab Universities Journal of Agricultural Science. 11(1): 901-409.##

9- Genc F., C. Dulger, S. Kutluca, A. Dodologlu.(1999)Comparison of some behavioral characteristics of caucasian, central anotolian and erzurum honeybee (Apis mellifera L.) genotypes in the condition of Erzurum. Turk veterinerlik ve Hayvancilik Dergisi, 23(4): 651-656.##

10- Paleolog-J. (1999) Studies of the factors influencing results of the productivity field test in different honeybee queens. AnnalesUniversity marine curie sklodowska sectio cootechnica. 17: 295-302.##

11- Poklukar J. (1999) Improvement the honey production characteristic by selection index. Zbornit Biotehniske Univerze-v-ljubljani kmentijstor- Zootehnika 74(1): 47-55.##

12- Prabucki, J. Chuda mickiewicz. B. (1998) Results of the middle European bee improvement in western pomerania. Folia Universitaties Agriculture stetinensis zootechnica, 36: 27-37.##