تشخیص سرولوژیکی و میکروبیولوژیکی مایکوپلاسما‌ها از ماکیان صنعتی در کشتارگاه‌های طیور استان تهران

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

3 کارشناس شبکه دامپزشکی استان تهران

چکیده

مایکوپلاسموز یک بیماری عفونی با گستره وسیع می‌باشد، که صنعت طیور را در سطح جهان تحت تاثیر قرار داده است. در زمینه تشخیص بیماری؛ علیرغم اینکه ارزیابی‌های سرمی تحت تاثیر عوامل مختلفی چون مصرف آنتی‌بیوتیک‌های مختلف و برنامه واکسیناسیون قرار می‌گیرند؛ انجام آزمایشات سرولوژیک اساس برنامه‌های کنترلی را تشکیـل می‌دهند.در این تحقیق پس از نمونه‌برداری از طیور کشتار شده در کشتارگاه‌های استان تهران، با استفاده از آزمایشات سرولوژیک آگلوتیناسیون سریع سرم1 و الایزا2 و کشت در محیط‌های آب‌گوشت و آگار اختصاصی مایکوپلاسما، نسبت به جـداسازی و شناسایی مایـکوپلاسماهای بیماری‌زا اقـدام گردید. از مجموع 4530 نمونه سوآب حلقی و خون اخذ شده از طیور مربوط به 226 سالن؛ در آزمایش RSA با آنتی‌ژن (Mycoplasma gallisepticum (MG؛ 27/11 درصد نمونه‌ها مثبت بودند. این میزان در مورد M.synoviae 4 (Ms)؛ 19/38 درصد بود. در آزمایش ELISA که بر روی نمونه‌های مثبت RSA انجام شد؛ به ترتیب 86/66 درصد و 83/70 درصد نمونه‌ها MG و MS مثبت بودند. نتایج حاصله نشان دهنده بالا بودن تعداد موارد مثبت کاذب در آزمایش RSA یا پایین بودن ویژگی آن است. در مقایسه شیوع MG و MS در فصول مختلف؛ بیشترین شیوع با اختلاف معنی‌دار (001/0>P) با سایر فصول؛ مربوط به فصل زمستان بود.از کشت نمونه‌های دریافتی از 226 سالن تحت آزمایش؛ در 82 مورد مایکوپلاسما جدا گردید؛ که از این تعداد 36 مورد مایکوپلاسماهای غیر از MG  و MS ، 12 مورد Mg، 29 مورد Ms  و 5 مورد همزمان MG و MS جداسازی شد.

عنوان مقاله [English]

Serolagic and microbiologic identification of avian mycoplasmas from slaughtered poultry in Tehran

نویسندگان [English]

  • M Valadan 1
  • S.A Pourbakhsh 2
  • M.R Ghalehnoie 1
  • GH.R Shokri 1
  • A.R Ahmadi 1
  • M Ghadiri Abianeh 1
  • F Khameneh 3
1 Members of Scientific Board of Agricultural Research, Education and Extention Organization
2 Members of Scientific Board of Razi Research Institute
3 Expert of Veterinary Organization, Tehran Branch
چکیده [English]

In this research sampling of poultry slaughterhouses in Tehran province was done. The samples were investigated by serological tests : Rapid Serum Agglutination (RSA) , ELISA and Broth & agar specific culture of Mycoplasma. The main test for isolation and determination in this survey was RSA. In this investigation 4530 pharyngeal swab and blood sample from 226 poultryhouse were taken, in RSA method with MG antigen 11.27% were positive and false positive. This evaluation for MS was 38.19%. After this step the ELISA test was done on the positive and false positive RSA results, and 66.86% of Mg and 70.13% of Ms were positive. The results indicated that in RSA method, false positive was high and specificity was low. Comparison between prevalence of MG and MS in different seasons revealed in winter there are the most prevalence (P<0.001). Out of 226 poultry house covered in the study, in 82 cases, Mycoplasma was isolated from, which 36 cases was non MG and MS Mycoplasma, 12 cases was MG, 29 cases was MS, and 5 cases was simultaneously MG and MS.

1- بابایی آلوکنده، ع.  (1376) جداسازی و خالص‌سازی مایکوپلاسماهای جدا شده از طیور و لیوفیلیزه کردن آنها. پایان نامه دکترای عمومی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز.##

2- بلاها، ت. (1998) اپیدمیولوژی کاربردی دامپزشکی. ترجمه دلیمی اصل، ع.؛ معتمدی؛ غ. و موذنی جولا؛ غ.1378. انتشارات آییژ. تهران: 263-259.##

3- بهار صفت، م و جعفری؛ م. (1353) مایکوپلاسما و مایکوپلاسموز در انسان، دام و گیاه. انتشارات سازمان دامپزشکی کشور. تهران: 235-200.##

4- پورچیز، گ و همکاران. (1994) راهنمای تشخیص بیماری‌های باکتریایی طیور. چاپ سوم. ترجــمه ع.ر. اکبــری. (1375) انتشارات واحد آموزش و پژوهش معاونت کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر. تهران: 159-145.##

5- حسنی طباطبایی؛ ع. و فیروزی؛ ر. (1380) بیماری‌های باکتریایی دام. تهران: نشر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.##

6- دبیری، ع. (1366) جداسازی مایکوپلاسما از عفونت‌های دستگاه تنفسی طیور. پایان نامه دکترای عمومی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز.##

7- صادقی، ع.  (1375) جداسازی مایکوپلاسما از دستگاه تنفسی طیور صنعتی منطقه اهواز. پایان نامه دکترای عمومی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز.##

8- عابدیان جلودار، ع.  (1371) بررسی آلودگی سالمونلایی و مایکوپلاسمایی در مرغداری‌های اطراف شیراز. پایان نامه دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز.##

9- قلعه گلاب بهبهان؛ ن. (1385). جداسازی؛ تشخیص و تفریق مایکوپلاسما گالی‌سپتیکم و مایکوپلاسما سینوویه با استفاده از PCR و RFLP و انجام تست آنتی بیوگرام. پایان نامه دکتری تخصصی. دانشگاه شیراز.##

10- Ahmad, A., Rabbani, M., Yagoob, T., Ahmad, A., Shabbir, M.Z. and Akhtar, F. (2008) Status of IgG antibodies against Mycoplasma gallisepticum in non vaccinated commercial poultry breeder flocks. J.Anim.PL.Sci.18-2,3:61-63. ##

11- Barbour, E., Hamadeh, S., Talhouk, R., Sakr, W. and Darwish, R. (1998) Evaluation of an enrofloxacin-treatement program against Mycoplasma gallisepticum in broilers. Rev. Vet. Med. 35-2: 91-99.##

12- Barua, S.R., Prodhan, A.M., Islam, S. and Chowdhury, S. (2006) Study on Mycoplasma gallisepticum in chickens in selected areas of Bangladesh. Bangl. J. Vet. Med. 4-2: 141-142.##

13- Bradbury, J.M. (2001) Avian Mycoplasmosis, In : FandJordan et al. Poultry Disease. 5th edi. Iowa. W.B.Saunders company. PP :178-193.##

14- Gharaibeh, S. and Al Roussan, D. (2008) The use of molecular techniques in isolation and characterization of Mycoplasma gallisepticum from commercial chickens in jordan. Int. J. of poultry sci. 7-1:28-35.##

15- Hanif, A., Najeeb, M.I. (2007) Comparison of conventional bacterial isolation, rapid slide agglutination and polymerase chain reaction for detection of Mycoplasma gallisepticum in breeder flocks.Pak.J.Life Soc. Sci. 5-1,2:1-5.##

16- Hossain, K.M.M., Ali, M.Y. and Haque, M.I. (2007) Seroprevalence of Mycoplasma gallisepticum infection in chicken in the Greater rajshahi District of  Bangladesh. Bangl. J. Vet. Med. 5-1,2: 9-14.##

17- Jordan, F. and Horrocks, B. (1996) The minimum inhibitory concentration of tilmicosin and tylosin for Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma Synoviae and comparison of their efficacy in  the control of M.G. infection in broiler chickens. Avi. Dis.40-2: 326-334.##

18- Jungherr, E. and Sohrab, V. (1959) Pilot serological survey of CRD among imported breeds of chicken in Iran. Ann. Rep. Razi. Inst. 1956-57. P: 21.##

19- Kleven, S.H., Swayne, D.E., Glisson, J.R., Jackwood, M.W., Pearson, J.E. and Reed, W.M. (1998) Mycoplasmosis. In: A laboratory manual for the isolation and identification of avian pathogens. 4th edn. American Association of Avian Pathologists. PP: 74-80.##

20- Kleven, S. H. (2003) Mycoplasmosis. In: Saif, Y. M., Barnes, H. J., Glisson, J. R., Fadly, A. M., Mc Dougald, L. R. and Swayne, D. E. (eds). Diseases of Poultry. 11 th edn. IowaState Press. Pp: 719-721.##

21- Levisohn, S. and Kleven, S. (2000) Avian  Mycoplasmosis: Mycoplasma gallisepticum. Rev. Sci. Tech. 19-2: 425-442.##

22- Quinn, P. J., Carter, M. E., Markey, B. and Carter, G. R. (1994) Clinical Veterinary Microbiology. Mosby. Wolf. PP: 320-326.##

23- Sarkar, S.K., Rahman, M.B., Rahman, M., Amin, K.M.R., Khan, M.F.R. and Rahman, M.M. (2005) Sero-prevalence of Mycoplasma gallisepticum infection of chikens in model breeder poultry farms of Bangladesh. Int.J.of Poultry Sci. 4-1 : 32-35.##

24- Sikder, A.J., Islam, M.A., Rahman, M.M. and Rahman, M.B. (2005) Seroprevalence of Salmonella and Mycoplasma gallisepticum hnfection in the six model breeder poultry farms at Patuakhali district hn Bangladesh. Int.J.of Poultry Sci. 4-11: 905-910.##

25- Sohrab, V. and Baharsefat, M. (1955) Mycoplasmosis in poultry in Iran. Ann. Rep. Razi. Inst. 1955-56. P : 24.##

26- Stanley, W., Hofacre, C., Speksnijder, G., Kleven, S., and Aggrey, S. (1955) Monitoring Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae infection in breeder chicken after treatment with enrofloxacin .J. Vid. Is. 45-2: 534-539.##

27- Stipkovits , L., Kempf, I. (1996) Mycoplasmosis  in Poultry. Rev. Sci. Tech. 15-4: 1495-1525.##

28- Tiong, S.K., Liow, T.M. and Tan, R.J. (1979) Isolation and identification of avian mycoplasmas in Singapore. Bri. Poultry Sci. 20-1: 1040-1049.##

29- Turkyilmaz, S., Coven, F. and Eskiizmirliler, S.  (2007) Detction of antibodiesproduced in quail (Coturnix Coturnix Japonica) against Mycoplasma gallisepticum with different serological tests. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 31-4: 267-270.##

30- Vandenhoven, R., Kemef, I., Gesbert, F. and Guiter, M. (1998) Efficacy of difloxacin in growing broiler chickens for the control of infection due to pathogenic Mycoplasma  gallisepticum. Zent.Vet. 45-5: 305-310.  ##