گزارش یک مورد رخداد تورم دوازدهه و ژوژنوم قدامی (DPJ) در اسب

نویسندگان

1 دانشیارگروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

2 استادیارگروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

3 دانشیارگروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

تورم دوازدهه و ژوژنوم قدامی (DPJ) و به عبارتی تورم روده قدامی، سندرم بالینی است که با ادم و التهاب دوازدهه و ژوژنوم قدامی، ترشح مقادیر فراوان مایعات و الکترولیت ها به درون روده باریک و بازگشت حجم بالایی از محتویات آن به معده شناخته می شود. در بهمن ماه 1381، یک راس سیلمی 15 ساله از نژاد آنگلوعرب که از آن برای پرش و نسل کشی در یکی از اسبداری های اطراف تهران بهره گرفته می شد به دل درد حاد مبتلا گردید بدون آنکه سابقه ای از مسافرت، تغییر ناگهانی جیره و نظایر آن داشته باشد. حیوان مبتلا با استفاده از مایعات ایزوتونیک، فلونکسین مگلومین، رامپون، روغن های معدنی و پنی سیلین درمان شد اما به درمان پاسخ نداده و به دلیل وضعیت بدنی نامساعد، سن بالا، هزینه زیاد و پیش بینی ضعیف جراحی یوتانایز گردید. در کالبدگشایی، ابتدای روده باریک به شدت متسع و از یک مایع خون آلود بدبو انباشته شده بود. دیواره این قسمت از دستگاه گوارش ادم دار و ضخیم، سطح مخاط آن به رنگ قرمز تیره و سطح سروزی آن دارای خونریزی های پتشی و اکیموز فراوان بود. ضایعات ماکروسکوپیک محدود به معده، دوازدهه و ژژنوم قدامی بود. سایر بافت های بدن پرخون و ادماتوز بودند. از کشت هوازی و بی هوازی محتویات روده و مغز استخوان متاتارس، Clostridium perfringens به طورخالص جدا گردید. در بررسی هیستوپاتولوژیک روده، پرخونی شدید، نفوذ سلول های نوتروفیل و ادم غنی از رشته های فیبرین در زیر مخاط، نکروز و کنده شدن سلول های پوششی درسطح مخاط و خونریزی های گسترده در لایه های عضلانی و سروز جلب توجه می کرد. این بیماری، با توجه به نشانه های بالینی، نتایج باکتریولوژیک و بویژه یافته های کالبدگشایی و هیستوپاتولوژیک، به عنوان تورم فیبرینونکروتیک دئودنوم و ژوژنوم قدامی (Duodenitis/Proximal Jejunitis (DPJ تشخیص داده شد.  

عنوان مقاله [English]

Duodenitis-Proximal Jejunitis (DPJ) in a stallion

نویسندگان [English]

  • J Ashrafihelan 1
  • F Rezazadeh 2
  • F Normohammadzadeh 3
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz-Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz-Iran
3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

Duodenitis-proximal Jejunitis (DPJ), also known as anterior or proximal enteritis is a clinical syndrome that is characterized by edema and inflammation of the duodenum and proximal jejunum, excessive fluid and electrolyte secretion into the small intestine and large volume of enterogastric reflux. In January 2003, a 15-year-old Anglo Arab stallion has been used for jumping and breeding, developed signs of acute abdomen. The horse was treated with isotonic fluid, flunixin meglumine, xylazine, mineral oil and penicillin. There was no history of diet change or transportation stress. The horse was euthanized because of poor body condition, senility and economic constraints and necropsied at Teaching and ResearchVeterinaryMedicalHospital, University of Tehran. Macroscopically, the stomach and small intestine were distended by large amount of sanguineous and malodorous fluid. The gastric and intestinal mucosa was deep red and the serosal surface had numerous petechial and ecchymotic hemorrhages. Gross lesions were restricted to the stomach, duodenum and proximal jejunum. The other tissues were congested and edematous. Clostridium perfringens was isolated in pure culture from intestinal fluid contents and metatarsal bone marrow. Histopathological examinations revealed epithelial sloughing and necrosis, severe hyperemia, fibrin-rich edema and neutrophilic infiltration in the mucosa and submucosa and extensive hemorrhages in the muscularis layers and serosa. On the basis of clinical signs, bacteriologic, macroscopic and histopathologic findings, the condition was diagnosed as a fibrinonecrotic Duodenitis-Proximal Jejunitis (DPJ). 

1- اشرفی هلان، ج، رضازاده، ف، نادعلیان، م، ق، بنی حسن، ا، محمدزاده،ف،  اطیابی، ن، حسنین م،و نقشینه. ر. (1384) گزارش رخداد DPJ (تورم دئودونوم/ابتدای ژوژنوم) در یک رأس سیلمی، چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران، صفحه: 400.##

2- علیدادی، ن، توسلی، م، فرشید، ا، ع، مرتاض ا، و هاشمی اصل. م. م. (1380) گزارش یک مورد دل درد راجعه ترومبوآمبولیک اسب از ارومیه، مجله تحقیقات دامپزشکی ایران، دوره دوم، شماره اول، صفحه: 85-77.##

3- نادعلیان، م. ق، ف، ساسانی، و نوروزیان. ا. (1377). تورم کولون در اسب، مدیریت بالینی درشش مورد، پژوهش و سازندگی، شماره 38، بهار 1377، صفحات: 123 – 122.##

4- Cohen, N.D., Faber, N.A. and Brumbaugh, G.W. (1995) Use of Bethanechol and methoclopramide in horses with duodenitis/proximal jejunitis: 13 cases (1987-1993). J.Equine.Vet.Sci. 15, 11: 492-494.##

5- Cohen, N.D., Parson, E. M., Seahorn, T.L. and Carter, G.K. (1994) Prevalence and factors associated with development of laminitis in horses with duodenitis/proximal jejunitis: 33 cases (1985-1991). J.Am.Vet.Med.Assoc. 204, 2: 250-254.##

6- Cornick, J.L. and Seahorn, T.L. (1990) Cardiac arrhythmias identified in horses with duodenitis/proximal jejunitis: Six cases (1985-1988). J.Am.Vet.Med.Assoc. 197, 8: 1054-1059.##

7- Edwards, G.B. (2000) Duodenitis/proximal jejunitis (anterior enteritis) as a surgical problem. Equine.Vet.Educ. 12, 6: 318-321.##

8- Freeman, D.E. (2000) Duodenitis/proximal jejunitis. J.Equine.Vet.Sci., 12, 6: 322-332.##

9- Gillis, J.P., Taylor, T.S. and Puckett, M.J. (1994Gastrojejunostomy for management of acute proximal enteritis in a horse. J.Am.Vet.Med.Assoc. 204, 4: 633 -635.##

10- Hintz, H.F. (2002) Phar lap and Duodenitis/proximal jejunitis. Equine.Vet.Educ. 22, 6: 723-724.##

11- Johnston, J.K. and Morris, D.D. (1987) Comparison of Duodenitis/proximal jejunitis and small intestinal obstruction in horses: 68 cases (1977-1985). J.Am.Vet.Med.Assoc. 191, 7: 849-854.##

12- Paradis, M.R. (1999) Prokinetic Drugs in the treatment of Proximal Enteritis. Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian, 20th Anniversary, Equine, 1147-1157.##

13- Radostits, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, K.W. Costable, P.D. (2007) Veterinary Medicine. 10th ed., W.B. Saunders Elsevier Ltd, Edinburgh, UK. p: 1905.##

14- Raoofi, A., Nadalian, M.G. and Sharifi, D. (1996) Sand colic in a male: A case report. J.Equine.Vet.Sci. 16(12): 574-575.  ##

15- Reed, S.M. and Bayly, W.M. (1998) Equine Internal Medicine. W.B. Saunders Company, Philadelphia, USA. pp: 623-627.##

16- Rose, R.J., and Hodgson, D.R. (2000) Manual of Equine Practice. 2nd ed., W.B. Saunders Company Ltd, Philadelphia, USA. pp: 314-316.##

17- Smith, B.P. (2009) Large Animal Internal Medicine. 4th ed., Elsevier, St. Louis, USA. pp: 725-728.##

18-  White, N.A., Tyler, D.E., Blackwell, R.B. and Allen, D. (1987) Hemorrhagic fibronecrotic duodenitis/proximal jejunitis in horses: 20 cases (1977-1984). J.Am.Vet.Med.Assoc. 190, 3: 311-315.##