جداسازی و شناسائی عوامل بیماری ها قارچی زنبورعسل در استان آذربایجان غربی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج

چکیده

این بررسی در سطح زنبورستان های استان آذربایجان غربی در سه فصل بهار، تابستان و پائیز سال 1381 انجام گرفته است که از میان شهرستان های استان 5 شهرستان بطور کاملاً تصادفی انتخاب شده و از میان زنبورستان های هر شهرستان 8 زنبورستان و در هر زنبورستان از 5 کلنی، نمونه های زنبور بالغ، لارو و شفیره، گرده گل و عسل در شرایط تمیز در ظروف نمونه برداری جمع آوری و در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل گردیده است (در مجموع تعداد 2000 نمونه از زنبورستان های تعیین شده، جمع آوری گردید). در آزمایشگاه بعد از آماده سازی نمونه ها، آنها را در محیط کشت سابرودگستروز آگار کشت داده و بعد از چند روز نتایج حاصل از کشت نمونه ها ثبت گردیده است. در طول سه فصل نمونه برداری هیچ موردی از قارچ Ascosphera apis، عامل بیماری نوزاد گچی زنبورعسل، جداسازی نگردید. ولی قارچ های A. flavus و A.fumigatus، عوامل بیماری نوزاد سنگی، در سه فصل نمونه برداری به ترتیب به میزان 29/4 درصد و 04/2 درصد جداسازی گردیدند. این میزان آلودگی بر اساس کلنی های بازدید شده برای قارچ Aspergillus flavus 16/17درصد و برای قارچ A.fumigatus 83/6 درصد بوده است و نهایتاً از کل 100 زنبورستان بررسی شده در سه فصل نمونه برداری جمعاً از 77 زنبورستان(77 درصد) قارچ A. flavus و از 30 زنبورستان (30 درصد) قارچ A.fumigatus جداسازی گردیده است. 

عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of Honey bee diseases fungal agents in West Azarbajan province apiaries

نویسندگان [English]

  • M Moradi 1
  • M Moharami 2
2 Hesarak, Karaj, Iran, Razi Vaccine and Serum Research Institute
چکیده [English]

A study conducted to Isolation and identification of Honey bee diseases fungal agents in Iran West Azarbaijan province apiaries. We collected 2000 samples (Adult honeybee, brood, honey and pollen) of 200 apiaries in three seasons (spring, summer and autumn). Samples prepared and cultivated in SDA medium. Finally, Ascosphaera apis, causative agent of Chalk brood disease, didn’t isolate of any apiaries, but 4.29 of samples was contaminated with Aspergillus flavus and 2.04 present of them was contaminated with Aspergillus fumigatus, causative agents of Stone-brood disease.

1- Anderson DL, Gibson NL, Gibbs AJ. (1998) Identification and phylogeny of the spore-cyst fungi (Ascosphaerales: Ascomycetes). Mycol. Res. 102: 541-547.##

2- Aronstein KA, Murray KD (2010) Chalkbrood disease in honey bees. J Invertebr Pathol 103:S20–S29##

3- Bailey L; Ball BV. (1991) Honey Bee Pathology. Academic Press, London, p53-63; p154-158.##

4- Bailey, L (1967) The effect of temperature on the pathogenicity of the fungus Ascosphaera apis, for larvae of the honey bee, Apis mellifera. In Proceedings of the International Cooloquium on Insect Pathology and Microbial Control (P.A. vab der Laan, Ed pp. 162-167. North-Holland, Amsterdam.##

5- Bradbear,N.(1988). The world distribution of major honeybee diseases and pest. Bee World., 69: 15-39##

6- De Jong, D. (1976). Experimental enhancement of Chalkbrood infection. Bee World., 57:114-115.##

7- Ertag TUTKUN, Salih MADEN, Ahmet lNCIand Bahri YILMAZ (1993).General situation of ohalkbrood disease in honeybees in Turkey. Turk. entomol. derg., , 17 (2) : 65~68##

8- Heath LAF. (1985) Occurrence and distribution of Chalk brood disease of honeybees. Bee World 66:9-15.##

9- Heath, LAF; Gaze, BM. (1987) Carbon dioxide activation of spores of the chalkbrood fungus Ascosphaera apis. Journal of Apicultural Research 26: 243-246.##

10- Heath LAF. (1982b) Chalk brood pathogens: a review. Bee World 63: 130-135.##

11- ImperialCollege (2008) Honeybee health(risks) in England and Wales. Report to the National Audit Office by Imperial College Consultants Limited. www.nao.org.uk/idoc.ashx ##

12- Jensen AB, James RR, Eilenberg J (2009) Long-term storage of Ascosphaera aggregata and A apis, pathogens of the leafcutting bee (Megachile rotundata) and the honey bee (Apis mellifera). J Invertebr Pathol 101:157–160##

13- Koenig, JP; Boush, GM; Erickson Jr, EH. (1986) Effect of type of brood comb on Chalk brood disease in honeybe colonies. Journal of Apicultural Research 25: 58-62.##

14- Maurizio, A (1934) (Uber die Kaltbrut (Pericystis-Mykose) der Bienen Archive fur Bienenkunde 15:165-193.##

15- Michael Hornitzky (2001) Literature review of chalkbrood, a fungal disease of honeybees. http://www.rirdc.gov.au##

16- Mikio Yoshiyama and Kiyoshi Kimura (2010) Presence of Ascosphaera apis, the causative agent of chalkbrood disease, in honeybees Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) in Japan. The Japanese Society of Applied Entomology and Zoology ##

17- Oldroyd, BP. (1996) Evaluation of Australian commercial honey bees for hygienic behaviour, a critical character for tolerance to chalkbrood. Australian Journal of Experimental Agriculture 36(6):625-629.##

18- Omafra (2006) 2006 Provincial Apiarist Annual Report,Ontario Minstry of Agriculture, Food and Rural Affairs.##

19- Pederson, K (1976) [Chalk brood: possible methods of control, and the effect of additional heat] Birkteren 92: 18-22.##

20- Roger A, Morse (1980). Honey Bee Pests, Predators and Diseases ##

21- Rotenbuhler, WC. (1964) Behaviour genetics of nest cleaning honeybees. IV. Responses of F1 and backcross generations to disease killed brood. American Zoologist 21: 313-317.##

22- Spivak M; Downey DL. (1998) Field assays for hygienic behaviour in honey bees (Hymenoptera: Apidae). Journal of Economic Entomology. 91: 1, 64-70.##