مقایسه اثر دو روش سرد کردن بر روی تغییرات بار میکروبی کل، کلی فرم و وزن لاشه مرغ

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده

در این تحقیق اثر دو روش مختلف سرد کردن لاشه مرغ (غوطه وری و تبخیری) در خط کشتار صنعتی طیور بر روی تغییرات بار میکروبی و وزن لاشه، مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام نمونه گیری، بعد از تخلیه شکم، هر یک از لاشه ها وزن کشی و درون یک کیسه پلاستیکی حاوی 250 میلی لیتر آب پپتونه قرار داده شد سپس نمونه 25 میلی لیتری از محلول درون کیسه گرفته شده و در داخل ظرف های مدرج درب دار و استریل به آزمایشگاه فرستاده شد. بعد از پلاک زدن، لاشه ها وارد سیستم خنک کننده تبخیری و یا چیلرها شدند. با توجه به اینکه در روش تبخیری آب پس از جریان یافتن بر روی لاشه از سیستم خارج و در تماس مجدد با لاشه ها قرار نمی گیرند لذا نمونه گیری فقط در یک مرحله انجام گرفت. در پایان مرحله سرد کردن نیز لاشه های مذکور مجدداً وزن کشی و نمونه برداری شدند. نتایج نشان داد میانگین وزن لاشه ها در روش تبخیری 9/5 درصد کاهش و در روش غوطه وری به ترتیب در زمان های ابتدا، وسط و انتهای کشتار 5/5، 1/5 و 1/4 درصد افزایش یافت و این تفاوت وزن لاشه ها قبل و بعد از سردکردن لاشه معنی دار نبود(05/0 <p). بار میکروبی کل در تیمار تبخیری با 4/62 درصد کاهش، تفاوت معنی داری با تیمار غوطه وری داشت. همچنین زمان اول در تیمار غوطه وری تفاوت معنی داری از نظر بار میکروبی کل نسبت به زمان انتهایی کشتار نشان داد(05/0 >p). کلی فرم اولیه (قبل از سرد کردن) تفاوت معنی داری را در تیمارهای مختلف نشان داد در صورتی که نسبت تغییرات کلی فرم در بین همه تیمارها در طول مدت سرد کردن معنی دار نبود(05/0 <p). در مجموع نتایج نشان می دهد که با گذشت زمان، آلودگی میکروبی در خط کشتار افزایش می یابد و روش غوطه وری افزایش آبگیری لاشه نسبت به روش تبخیری را به دنبال خواهد داشت. همچنین بد رنگی (Discoloration) لاشه در روش تبخیری  دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect comparison of two methods of chilling on total microbial load, coliforms count and weight changes of broiler carcass

نویسندگان [English]

  • M.R Mofidi 1
  • M.S Saeedabadi 2
  • M Shokoohmand 2
1 MSc of Agriculture and Natural Resources Research Center of Yazd
2 Faculty Member of Agriculture and Natural Resources Research Center of Yazd
چکیده [English]

In this research the effect of two different methods of carcass chilling (Immersion and Evaporative) in the poultry industrial slaughter line on microbial load and carcass weight changes was studied. For sampling, after evisceration, each carcass weighted and rinsed with 250 ml of sterile water in a plastic bag. 25 ml of rinses water was taken and into sterile scaled container sent to laboratory. After identified of carcasses with tag, them back to slaughter line and sent to chilling tank or evaporative system. Considering that the water in evaporative system, after flow on carcass is out than system and don’t contact to carcass again, thus sampling was done in one step only. At the end of chilling, carcasses were weighted and sampled as same as before of chilling. Results show that carcass weight mean decrease approximately 5.9 % in evaporative method and increase 5.5, 5.1 and 4.1 percent in the first, middle and end of slaughter, in immersion method respectively and this differences were not significant between before and after of chilling (p>0.05). Total count in evaporative method decreased 62.4 percent that had significant difference with immersion method. Also total count in first time of immersion method had significant difference with end of the slaughter time (p<0.05). Primary Coliforms (before of chilling) shown significant different in each of two methods although coliforms change ratio between whole treatment was not significant (p>0.05). The results of this study show that microbial load increase in slaughter line with passing time and water absorption of carcasses in immersion method is more than evaporative method. Also carcass discoloration was seen in evaporative method.

1- میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام. استاندارد ملی ایران. استانداردهای  شماره 1-8923 و 2-8923. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.##

2- Blood, R. M. and Jarvis B. (1974) Chilling of poultry: The effects of process parameters on the level of bacteria in spin-chiller waters. J. Food Technol. 9:157–169.##

3- Brant, A. W. (1963) Chilling poultry—a review. Poult. Process. Mark. 69:14, 16, 18, 20, 22, 23.##

4- Carroll, C. D. and Alvarado C. Z. (2008) Comparison of air and immersion chilling on meat quality and shelf life of marinated broiler breast fillets. Poultry Sci.87:368-372.##

5- James, C., C. Vincent, T. I. de Andrade Lima and James S. J. (2005) The primary chilling of poultry carcasses—a review. Int. J. Refrig. 20:1–17.##

6- Lillard, H. S. (1982) Improving chilling systems for poultry. Food Technol. 36:58–67.##

7- Mead, G. C., V. M. Allen, C. H. Burton and Corry J. E. (2000) Microbial cross contamination during air chilling of poultry. Br. Poult. Sci. 41:158–162.##

8- Northcutt, J. K. (2006) Cooling of poultry using Immersion or air chilling. Poultry waste management Symposium Proceedings.PP.102-108.##

9- Northcutt, J.K., D. P. Smith and Fletcher D. L. (2008) Microbiological and quality comparisons of broiler carcasses chilled by Immersion or Air. www.agrifoodpublishers.com##

10- Northcutt, J.K., D. P. Smith and Fletcher D. L. (2007) Effects of Broiler Carcass Immersion and Air Chilling on Bacteria Recovery, Carcass yield and marination pick-up and retention. U.S. Poultry and Egg. p. 1-3.##

11- Northcutt, J. k., J. A. Cason, D. P. Smith, R. J. Buhr and Fletchert D. L. (2006) Broiler carcass bacterial counts after immersion chilling using either a low or high volume of water. Poultry science 85:1802-1806.##

12- Thomson, J. E., W. K. Whitehead and Mercuri A. J. (1974) 2. Chilling poultry meat- a literature review. Poult. Sci. 53:1268–1281  ##