تاثیر ترکیب بایومین محتوی پروبیوتیک و پربیوتیک بر عملکرد جوجه‌های گوشتی و پاسخ ایمنی در برابر واکسن نیوکاسل

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

2 استاد بخش طیور دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه اهواز

3 دانشجوی دکترای دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

4 دانشجوی دکترای دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه اهواز

چکیده

امروزه با توجه به باقی‌مانده آنتی‌بیوتیک‌ها در تولیدات گوشتی و افزایش مقاومت باکتریایی محدودیت‌هایی در استفاده از آن‌ها وجود دارد. به همین دلیل پروبیوتیک‌ها با منشاء باکتریایی یا قارچی به عنوان جایگزین‌های محرک رشد آنتی‌بیوتیکی استفاده می‌شوند. این مطالعه به منظور تاثیر افزودن بیومین (بایومین شامل Enterococcus faecium (یک پروبیوتیک), فروکتو-الیگوساکارید (یک پری بیوتیک) و ذرات تحریک کننده‌ی سیستم ایمنی  است) بر پاسخ ایمنی علیه واکسن روغنی نیوکاسل و همچنین  تاثیر در عملکرد اقتصادی در جوجه‌های گوشتی انجام گردید. در این مطالعه 180 جوجه‌ی گوشتی سویه‌ی راس 308 به 3 گروه در 4 تکرار تقسیم شدند،  گروه های 2 و 3 و تکرار های آنها به ترتیب از 1/0 و 2/0 درصد بیومین در جیره‌ی غذایی دریافت کردند. به جیره گروه 1 و تکرار‌های آن به عنوان گروه کنترل بیومین اضافه نشد،  هر سه گروه با  واکسن روغنی نیوکاسل در سن 9 روزگی واکسینه شدند. سایر برنامه های واکسیناسیون بر اساس منطقه در همه گروه‌ها به صورت مشابه انجام شد. خون‌گیری در 4 نوبت انجام گرفت و آزمایش HI روی نمونه‌ها انجام گردید. عملکرد جوجه‌ها در گروه‌های مختلف در طول دوره‌ی پرورش ارزیابی شد. در 14 روز پس از واکسیناسیون بین گروه‌ها دریافت کننده‌ی 2/0 درصد بیومین با گروه کنترل در میزان تیتر آنتی‌بادی بر علیه نیوکاسل تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید، در 24 و 34 روز پس از واکسیناسیون گروه‌های دریافت کننده‌ی بیومین دارای میزان تیتر پادتن بیشتری نسبت به گروه‌های کنترل بودند. میانگین وزن در سن 42 روزگی در گروه های دریافت کننده بیومین بیشتر از گروه کنترل بود. نتایج حاکی از تاثیر بیومین بر افزایش ایمنی ناشی از واکسیناسیون روغنی بر علیه ویروس نیوکاسل و بهبود افزایش وزن است.

عنوان مقاله [English]

The effects of Biomin containing probiotics and prebiotics on performance of broiler chickens and immune response against Newcastle vaccine

نویسندگان [English]

  • A Zamani Moghaddam 1
  • M Mayahi 2
  • M Khosravi 3
  • N Vakili 4
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Shahre-Kord, Shahre-Kord, Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran.
3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Shahre-Kord, Shahre-Kord, Iran
4 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Due to growing concerns about antibiotic resistance and the potential for a ban for antibiotic growth promoters, there is an increasing interest in finding alternatives to antibiotics in poultry production. Therefore probiotic bacterial or fungal origin used as alternatives to antibiotic growth stimuli.To determine the effects of Biomin (Biomin contains of Enterococcus faecium (a probiotic), Fructo-Oligosacharide(a peribiotic) and particles of immune stimulator, similar to cell wall particles) on immune response against Newcastle vaccine and performance of Ross 308 broiler chickens, 180 day-old broiler chicks were randomly allotted into three groups in four replicates. Groups 2 and 3 received 0.1% and 0.2 % Biomin respectively; Group 1 did not receive any Biomin in the diet. All groups received oil Newcastle vaccine at 9 days old. Other vaccination programs arranged based on local area. Blood samples were collected 4 times and HI tests were performed on serum samples of chickens. The performance of different groups during the breeding period was evaluated. In 14 days after vaccination with oil Newcastle vaccine between the group received 0.2 percent Biomin and control group significant difference was observed. Antibody titer against Newcastle in groups received Biomin in 19 and 29 days after vaccination were higher than control group. At 42 days of age, groups fed the diet containing Biomin had body weight significantly higher than control group. Results indicated that Biomin effects on increasing oil Newcastle vaccine induced immunity and improve body weight.

1-بزرگمهری فرد، محمد حسن، (1364) بیماری‌های طیور، عوارض تغذیه‌ای، بیماری‌های عفونی باکتریایی، بیماری‌های عفونی ویروسی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، صفحات 326-305.##

2- میاحی، منصور، (1386) بیماری‌های ویروسی پرندگان، انتشارات دانشگاه شهید چمران، صفحات 26-1. ##

3- Arzey GG., Pearce,  M., (2001) NDV vaccination strategies in elite breeding and layer flocks. RIRDC Final Report, NSW Agriculture, ISBN 0734712901.##

4- Awad, w. A., Ghareeb, K., Nitch, S., Pasteiner, S., Abdel-Raheem,  S. and Bohm, j. (2008) Effects of dietary inclusion of probiotic, and symbiotic on the intestinal  glucose absorption of broiler chicken. International journal of Poultry Sciences, 7: 689-691##

5- Awad, W. A., Ghareeb, K., Abel-Raheem, S. and Bohm, J. (2009) Effects of dietary inclusion of probiotic, and symbiotic on growth performance, organ weights, and intestinal histomorfology of broiler chickens.Poultry Sciences, 88: 49-56.##

6- Akinley, S. B., Lyayi, A. and Afolabi, D. (2008) The performance, haematology and carcass traits of broilers as affected by diets supplemented with or without biomin a natural growth promotor . World of agricultural Science, 4: 467-470.##

7- Beltran R., Schatzmayr G., Klimitch A. (2005) Evaluation of  a probiotic production on cecal coconization and organ invation of salmonella enteritidis in broilers, Australia poultry science symposium 17.##

8- Coetzer J.A.W. & Tustin R.C. E. (2004) Infectious Diseases of Livestock, 2nd Edition. OxfordUniversity Press.##

9- Dalloul, R.A., Lillehoj, H.S., Shellem, T.A., Doerr, J.A., (2003) Enhanced mucosal immunity against Eimeria acervulina in broilers fed a Lactobacillus-based probiotic. Poultry Science 82, 62–66.##

10- Eckert N. H., Lee J. T., Hyatt  D., Stevens S. M., Anderson S., Anderson P. N. , Beltran R., Schatzmayr G., Mohnl M.  and Caldwell D. J. (2010) Influence of probiotic administration by feed or water on growth parameters of broilers reared on medicated and nonmedicated diets, Poultry Science Association, 19:59-67.##

11- Jordan, F & Pattison, M. & Alexander, D. (2007) Poultry Diseases, Elsevier. ISBN-13 978-0-7020-2597-6; ISBN-10 0-7020-2597-6. Hardbound 584 pages.##

12- Mountzouris K. C., Tsirtsikos P., Kalamara E., Nitsch S., Schatzmayr G., Fegeros K. (2007) Evaluation of  the Efficacy of a Probiotic Containing Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, and Pediococcus Strains in Promoting Broiler Performance and Modulating Cecal Microflora Composition and Metabolic Activities, Poultry Science, 86:309-317.##

13- Musa, H.H., Wu, S.L., Zhu, C.H., Seri, H.I., Zhu, G.Q., (2009) The potential benefits of probiotics in animal production and health. Journal of Animal and Veterinary Advances 8, 313–321.##

14- office international des epizootic. (2000) Manual of standards forDiagnostic tests and vaccins, 4th  edition. Pp: 221-231.##

15- Patterson, J.A., Burkholder, K.M., (2003) Application of prebiotics and probiotics in poultry production. Poultry Science 82, 627–631.##

16- Sirvydis v., Sabalionyte R., Bobiniene R., Gruzauskas R. (2003) Influence of phytogenic preparation,, Biomin P.E.P-1000" and flavomicin-80 on the changes of total albumen in the blood of the broiler chickens, VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA, 23:45. ##

17- Willis, W.L., Reid, L., (2008) Investigating the effects of dietary probiotic feeding regimens on broiler chicken production and Campylobacter jejuni presence. Poultry Science 87, 606–611.##