بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه دامپزشکی در پایگاه اطلاعاتی ISI

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی

2 عضو هیات علمی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

چکیده

در حال حاضر، میزان تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر جهان نظیر ISIاز معیارهای مهم ارزیابی و رتبه‌بندی علمی کشورها، پژوهشگران، موسسات و دانشگاه‌ها در جهان است. سهم هر کشوری در تولیدات علمی جهان به طور کلی و همچنین در حوزه‌ای خاص، بر همین اساس محاسبه می‌شود. لذا، تعیین میزان رشد و وضعیت مقالات نویسندگان ایرانی در پایگاه اطلاعاتی ISI در حوزه دامپزشکی از جنبه‌های پراکنش و رشد در سال‌های مختلف، میانگین استناد به هر یک از مقالات در مقایسه با ایران و جهان، هم‌تالیفی پژوهشگران ایرانی با نویسندگان سایر کشورها، پُراستنادترین مقالات، تعیین پُرکارترین نویسندگان، دانشگاه‎‌ها و موسسات ایرانی، از جمله مهمترین اهداف پژوهش حاضر است. در این پژوهش از روش علم‌سنجی و تحلیل استنادی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در مجموع 1778 مقاله از نویسندگان ایرانی از 1973 تا پایان سال 2010  در حوزه دامپزشکی وارد پایگاه اطلاعاتی آی اس آی وب آو ساینس شده است. طبق نتایج به دست آمده، رشد تعداد مقالات در سال‌های اخیر بسیار زیاد بوده و بیشترین مقالات به زبان انگلیسی بوده‌اند. بیشترین هم‌تالیفی نویسندگان ایرانی با همتایان خود از کشور انگلستان صورت گرفته است؛ مقالات دامپزشکی بیشترین تعامل و ارتباط را با حوزه دامپروری داشته است؛ میانگین استناد به هر یک از مقالات دامپزشکی ایران پایین‌تر از میانگین ایران و جهان است؛ دانشگاه تهران پُرکارترین دانشگاه محسوب می‌شود. هزینه  5/13 درصد از مقالات توسط دانشگاه‌ها و موسسات ایرانی و خارجی تامین شده است.

عنوان مقاله [English]

A survey of scientific production of Iranian researchers in the field of veterinary science in the ISI database

نویسندگان [English]

  • A Yousefi 1
  • A Gilvari 2
  • T Shahmirzadi 2
  • M Hemmat 3
  • S.H Mirshahreza 4
1 Member of Scientific Board of Razi Vaccine and Serum Research Institute
2 Member of Scientific Board of Agricultural Scientific Information and Documentation Center
3 Tehran University, Faculty of Sciences
4 Msc Expert of Razi Vaccine and Serum Research Institue.
چکیده [English]

Currently, the scientific output indexed in databases such as ISI’s prestigious of the major criteria for evaluation and ranking of countries, researchers, institutes and universities in the world. Each country’s share in world scientific output in general and specifically in the area, will be calculated accordingly. Therefore, determination of the rate of growth and Iranian authors of articles in the ISI database in the field of veterinary aspects of distribution and growth in different years, the average citation per paper in comparison with the Iranian and world average, coauthorship, the most cited papers, the most prolific authors, the most prolific Iranian universities and institutions,are the main objectives of the study.The study area is scientometrics and the necessity of the survey methods and citation analysis has been used.Findings show that a total of 1778 articles of Iranian writers from 1973 to the end of 2010 in the veterinary field have been entered into databases ISI Web of Science. According to the results, the number of articles has been high in recent years, most of the papers in English; Most collaboration of Iranian authors has been done with their counterparts from England; Veterinary articles has had the most interaction with the field animal husbandry; The average citation per paper in the field of veterinary is very lower than of the Iranian and global average; Tehran University is the most prolific university; The costs of 13.5% articles by Iranian and foreign universities and institutes are provided.

1- ابراهیمی س، جوکار ع. (1389) وضعیت انتشارات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بر مبنای شاخص‌های کمی و کیفی علم‌سنجی در سال‌های 2006-1997. دو فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، 33 (2), (پیاپی 15)، ص. 270-282.

2- حسن زاده م، بقایی س، نوروزی چاکلی ع. (1387) هم‌تالیفی در مقالات ایرانی مجلات ISI در طول سالهای 1989 تا 2005 و رابطه آن با میزان استناد به آن مقالات فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره 4، ص. 11-19.

3- خاصه ع، فخار م، سوسرایی م، صادقی س. (1389) وضعیت تولیدات علمی محققین ایرانی رشته انگل شناسی در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی. فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 4 (3)، ص.38-47 .

4- شاهبداغی ا، شکفته م. (1388) بررسی وضعیت انتشار و استناد به مقالات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نمایه‌نامه‌های استنادی تامسون (ISI) در سال‌های 1998 تا 2007" فصلنامه پژوهش در پزشکی، شماره 130، ص. 81-87.

5- علیجانی ر، کـرمی ن. (1388a) بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در زمینه سلول‌های بنیادی بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعاتی آی. اس. آی. یاخته، سال یازدهم، شماره 4 (پیاپی 44)، ص. 456- 458.

6- علیجانی ر، کـرمی ن. (1388b) بررسی ده سال تولید علم جراحان ایران بر اساس پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی* از سال 1998 تا 2007 جراحی ایران، 17 (3)، ص. 71-78.

7- نوری ر،  نوروزی ع، میرزایی ع. (1388) تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایگاه اطلاعاتی web of science از سال 1976 تا پایان سال 2006 دو فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، شماره 6، ص 73-82.

8- یوسفی ا، گیلوری ع، شهمیرزلدی ط، و همت م. (1390) بررسی کمی و کیفی مقالات پژوهشگران ایرانی در حوزه جانوران سمّی و زهرآگین در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس ارائه شده در: اولین کنگره منطقه‌ای جانوران سمی، زهرآگین و سموم جانوری، 1-3 آذر 1390، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، ص. 141-142. 

9- Essential Science Indicators. [Homepage]  (2011) [Online] <http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/essential_science_indicators/>. (Accessed 24 July 2011.)

10- ISI Web OF Science. [Homepage]. (2011) [Online] <http://isiknowledge.com>. (Accessed 24 July 2011.)

11- Makris, GC; Spanos, A; Rafailidis, PI; Falagas ME (2009) “Increasing contribution of China in modern biomedical research. Statistical data from ISI Web of Knowledge” Medical Science Monitor, 15 (12) : SR15-21.