جستجوی مولکولی Ornithobacterium rhinotracheale در موارد عفونت های تنفسی ماکیان گوشتی شهرکرد

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی دانشکده دامپزشکی و عضو پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه شهرکرد

3 دانشجوی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

4 کارشناس گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

چکیده

بیماری های تنفسی به صورت مداوم زیان های اقتصادی سنگینی را در صنعت طیور در سراسر جهان ایجاد می کنند. Ornithobacterium rhinotracheale به عنوان یک عامل موثر احتمالی در ایجاد کمپلکس های بیماری های تنفسی قلمداد شده است. اگرچه تایید شده است که O. rhinotracheale به ضدعفونی کننده های شیمیایی مختلف بسیار حساس است، با این حال اخیرا عفونت با O. rhinotracheale اندمیک شده است و به همان میزانی که مزارع پرورش دهنده ی طیور با سنین مختلف را می تواند آلوده کند هر مکان جداسازی و فروش دام جدید حتی در جایگاه های تمیز و ضدعفونی شده خصوصاً در مناطق با تولید متراکم طیور را می تواند آلوده نماید. با توجه به اهمیت آنچه ذکر گردید، مطالعه ی حاضر جهت ردیابی O. rhinotracheale در جوجه های گوشتی مبتلا به عفونت تنفسی در شهرکرد انجام شد. مجموعاً 93 نمونه سوآب نای از موارد عفونت تنفسی از 31 گله جوجه ی گوشتی اخذ گردید. نمونه ها روی محیط کشت آگار خوندار حاوی جنتامایسین و 5 درصد خون دفیبرینه گوسفند کشت داده و در انکوباتور با 5/7-5 درصد CO2 در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت نگه داری شدند. کلنی های مشکوک جهت جستجوی O. rhinotracheale با استفاده از آزمون واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان آلودگی گله های گوشتی مبتلا به عفونت های تنفسی به O. rhinotracheale 35/19 درصد (18 تا از 93 نمونه) بود. مطالعه ی حاضر نشان می دهد که O. rhinotrachealeمی تواند نقش قابل توجهی در زیان های اقتصادی ناشی از بیماری های تنفسی در صنعت طیور این منطقه ایفا کند. 

عنوان مقاله [English]

Molecular detection of Ornithobacterium rhinotracheale in broiler chickens with respiratory infection in Shahrekord

نویسندگان [English]

  • A Zamani Moghaddam 1
  • H Tahmasby 2
  • S.H Hashemi Babaheidari 3
  • M Khosravi Farsani 3
  • A Kiani Salmi 4
1 Associate Professor, Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Student, Faculty of Veterinary Medicine and Member of Research Institute of Biotechnology, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
3 Student, Faculty of Veterinary Medicine, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
4 Lab Technician, Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Respiratory disease conditions are continuing to cause heavy economic losses in the poultry industry worldwide. Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) has been incriminated as a possible additional causative agent in respiratory disease complex. Although, ORT has been proved to be highly sensitive to different chemical disinfectants, currently, ORT infection appears to have become endemic and can affected every new restocking even in previously cleaned and disinfected houses especially in areas with intensive poultry production as well as in multiple age farms. Considering the importance of what mentioned, present study was conducted to detection of Ornithobacterium rhinotracheale in broiler chickens with respiratory infection from Shahrekord, Iran. Altogether 93 tracheal swab samples collected from 31 broiler chicken flocks with respiratory diseases in Shahrekord, Iran. The samples were plated onto Blood agar containing Gentamicin and 5% defibrinated sheep blood and incubated under 5-7.5% CO2 at 37°C for 48 hours. Suspected colonies were evaluated for detecting ORT by polymerase chain reaction (PCR) method. The rate for respiratory infections with ORT was 19.14% (18 out of 93). Present study suggests ORT can play a significant role in economic losses caused by respiratory diseases in the poultry industry of the region.

 1- اسدپور، ی.، بزرگمهری فرد، م.ح.، پوربخش، س.ع.، بنانی، م.، چرخ کار، س. (1388) تشخیص O. rhinotracheale در گله های مرغ مادر گوشتی استان گیلان به روش PCR. مجله دامپزشکی ایران، 5، 4: 59-63

2- بنانی، م.، پوربخش، س.ع.، ارمی، م.، غلامین، ف.، فاتح منش، م. (1388) شناسایی O. rhinotracheale به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR). مجله تحقیقات دامپزشکی، 64، 1: 41-45

3- جمشیدیان، م.، میاحی، م. (1387) جداسازی O. rhinotracheale (ORT) از ماکیان گوشتی شهرستان اهواز. مجله دامپزشکی ایران، 4، 4: 36-29

4- قائم مقامی، س.ش.، وندیوسفی، ج.، نیرومند، ح.، منصفی، ع.ع.، احمدلو، س. (1386) بررسی شیوع O. rhinotracheale در گله های مرغ گوشتی مبتلا به عوارض تنفسی در استان مرکزی. مجله تحقیقات دامپزشکی، 62، 5: 297-300.

5- Abdul-Aziz, T.A. (1997) Ornithobacterium rhinotracheale developing into a serious infection. World Poultry Misset, 13(8) :47-48

6- Canal, C.W., Leao, J.A., Rocha, S.L., Macagnan, M., Lima-Rosa, C.A., Olivrira, S.D., Back, A. (2005) Isolation and characterization of Ornithobacterium rhinotracheale from chickens in Brazil. Research Veterinary Science, 78(3):225-230 .

7- Chin, R.P., Van Empel, P.C.M., Hafez, H.M. (2003) Ornithobacterium rhinotracheale infection. In: Saif, Y.M., Calnek, B.W., Barnes, H.J., et al. Disease of poultry. Chapter (11th eds). Ames. Iowa State University Press, 683-688.

8- Hafez, M.H. (2002) Diagnosis of Ornithobacterium rhinotracheale. International Journal of Poultry Science, 1(5):114-118 .

9- Hung, A.L. and Alvarado, A. (2001) Phenotypypic and molecular characterization of isolates of Ornithobacterium rhinotracheale from Peru. Avian Disease, 45:999-1005

10- Ozbey, G., Eatas, H.B. and Muz, A. (2005) Random amplified polymorphic DNA (RAPD) Analysis of Ornithobacterium rhinotracheale isolated from chickens in Turkey. Veterinary Medicine-Czech, 50(12):526-530

11- Van empel, P. and Hafez, M.H. (1999) Ornithobacterium rhinotracheale: A review. Avian Pathology, 28:217-227 .

12- Van empel, P. (2002) Ornithobacterium rhinotracheale. In: Jordan, F., Pattison, M., Alexander, D. and Faragher, T . Poultry Diseasees, 5th eds, T. WB Sunders, 138-145.