شناسائی سویه Toxoplasma gondii در انسان و موش در شهرستان ارومیه به روشPCR-RFLP

نویسندگان

1 استاد انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی دکترای تخصصی (Ph.D) انگل شناسی دامپزشکی دانشگاه ارومیه

4 دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

چکیده

T.gondii یک کوکسیدیای روده ای است و آلودگی به آن در انسان و حیوانات خونگرم در سراسر دنیا وجود دارد.این تک یاخته می تواند سبب واگیری شدید و تلفات در جنین در حال رشد، موارد نقص سیستم ایمنی مانند مبتلایان به ایدز و افرادی مبتلا به سرطان که تحت شیمی درمانی قرار دارند، شود. هم چنین موجب سقط جنین در گوسفند و بز و ایجاد خسارات اقتصادی مهم می گردد. در این بررسی از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز(PCR)به منظور تشخیص آلودگی به T.gondii با استفاده از ژن 1 B استفاده گردید.این ژن در هر سه سویه توکسوپلاسما که تا به حال مشخص شده اند، وجود دارد.نمونه های خون در این بررسی از 26 نفر از افراد مشکوک به توکسو پلاسما از آزمایشگاه های انسانی و نمونه های بافت از قلب و مغز 54 قطعه موش خانگی در شهرستان ارومیه اخذ گردید. در این بررسی برای استخراج DNA از روش Fuentes و همکاران1996 برای نمونه های خون انسان و از روش Sambrook و همکاران 1989 برای نمونه های بافت مغز و قلب موش استفاده شد.بعد از ردیابی محصولات PCR مشخص گردید که 19 نمونه آلوده به توکسوپلاسما گوندئی در بین نمونه های اخذ شده وجود دارد (7 نمونه انسان و 12 نمونه موش).نمونه های مثبت تحت هضم آنزیمی با آنزیم محدودکننده AluI قرار گرفتند که الگوی برش بعد از هضم آنزیمی محصول PCR کاملاً مشابه بود که مربوط به تیپT.gondiiIمی باشد. این نتایج نشان می دهد که سویه مشابه از T.gondii می توانند باعث آلودگی در انسان و موش گردد.

عنوان مقاله [English]

Identification of Toxoplasma gondii strain in human and mouse in Urmia by PCR-RFLP

نویسندگان [English]

  • M Tavasoli 1
  • M Ghorhbanzadegan 2
  • B Esmailnejad 3
  • K Mardani 4
  • S Hosseinzadeh 2
1 Professor of Veterinary Faculty. Urmia University
2 Veterinary Faculty, Urmia University
3 PhD. Student of Veterinary Faculty Urmia University
چکیده [English]

Infection by Toxoplasma gondii is widespread inhumans and many other species of warm-blooded animals. It can cause significant morbidity and mortality in the developing fetus and in immunocompromised individuals,including humans with Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) or submitted to cancer chemotherapy.Among livestock, sheep and goat are more widely infected with T. gondii. This parasite is a major cause of abortion,with significant economic losses to sheep and goat breeders. We applied the polymerase chain reaction (PCR) for detection of the pathogenic protozoan T. gondii based on its B1 gene. The B1 gene is present and conserved in all six T. gondii strains identified to date. For this purpose 26 suspected human’s blood samples and 54 mice brain and heart were collected from Urmia. In this study, PCR was performed using the previously described primers (Homanetal 2000), which were designed to detect the B1 gene of T. gondii. The targeted B1 gene is highly conserved in all T. gondii strains and is multiple copy genes within the T. gondii genome. The method used for the characterization of T. gondii strains implied digestion with AluIrestriction enzyme of the fragments amplified. The results indicated 19 positive samples (7 human and 12 mouse samples). The 529bp fragment was generated in all positive samples tested and one RFLP patterns were obtained. The results indicated that the same strain of T. gondii can infect human and mouse in surveyed region.

-1 توسلی م،اسمعیل نژاد ب، طباطبایی م، جوادی ش، کاظم نیا ع، مردانی ک. (1388) بررسی آلودگی به T.gondii در حیوانات مختلف در شهرستان ارومیه به روش PCR و بررسی اختلاف ژنتیکی از طریقRFLP. نشریه دامپزشکی پژوهش و سازندگی، .شماره58، صفحات:66- 61.

2- رزمی، غ و رهبری ص (1373) مقایسه روش آگلوتیناسیون مستقیم اصلاح شده (D.A) با روش های غیرفلورسنت غیرمستقیم (IFAT) و تست رنگی (D.T) در تشخیص توکسوپلاسموز گوسفندان. مجله تحقیقات دامپزشکی ایران، شماره 1، صفحات:17-12.

3-Abdi J.,Shojaee S., Mirzaee A. and Keshavarz H. (2008) Seroprevalance of  toxoplasmosis in pregnant women in Ilam province, Iran.  Iranian J Parasitol. 3(2): 34-37

4-Asthana, S. P., C. N. L. Macpherson, S. H. Weiss, R. Stephens, R. N. Sharma, and J. P. Dubby. (2006) Seroprevalence of Toxoplasma gondii in pregnant women and cats in Geranda ,West Indies . J Parasitol 92: 644-645.

5-Bhopale G.M., Naik S.R. (2000) Approach to diagnosis of toxoplasmosis.The Ind.Pract. 53(2): 141-149

6- Burg J.L., Grover C.M., Poueletty P. and Boothroyd J.C. 1989 Direct and sensitive detection of pathogenic protozoan, Toxoplasma gondii, by polymerase chain reaction. J Clin Microbiol. 27: 1787-1792

7- Cristina N., Darde´ M. L., Boudin C., Tavernier., Pestre-Alexandre M. and mbroise-Thomas P. (1995) A DNA fingerprinting method for individual characterization of Toxoplasma gondii strains: combination with isoenzymatic characters for determination of linkage groups. Parasitol. Res. 81:32-37

8-Darde´ M., Bouteille L. and Pestre-Alexandre M (1992) Isoenzyme analysis of 35 Toxoplasma gondii isolates and the biological and epidemiological implications. J. Parasitol. 78:786-974

9- Dubey J.P. and Beattie C.P (1988) Toxoplasmosis of Animal and Man. CRC Press, Boca Raton, FL.

10-Fuents E., Rodriguez M., Domingo C., Castillo F., JuncosaT., Alvar J. (1996) Urine Sample Used for Congenital Toxoplamosis diagnosis by PCR. J. Clin.Microbiol.PP: 2368-2371

11- Garcia  J.L.,  Gennari  S.M., Machado  R.Z.,  Navarro I.T. (2006) Toxoplasma gondii: Detection by mouse bioassay, histopathology, and polymerase chain reaction in tissues from experimentally infected pigs. J. Parasitol. 113:267-271

12-  Green E.C. (1998) Internal medicine and neurology of small animal medicine, infectious diseases of the dogs and cats.2nd ., pp:493-503.(W.B. Saunders Company, USA).

13- Greg S.J., Vitali G.S., David J.D. and Gwendolyn L.G. (1996 )Comparison of cell culture, mouse inoculation and PCR for detection of Toxoplasma gondii .Effects of storge conditions on sensitivity. J. Clin.Microbiol. 34:1572-1575.

14-Grigg M.E. and Boothroyd J.C. (2001) Rapid Identification of Virulent Type I Strains of the Protozoan Pathogen Toxoplasma gondii by PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism Analysis at the B1Gene.J.Clin.Microbiol.39:398-403

15-Guo Z. G. and Johnson A. M. (1995)Genetic characterization of Toxoplasma gondii strain by random amplified polymorphic DNA polymerase chain reaction.Parasitol. 111: 127-132.

16- Hafid J., Guichard D., Flori P., Bouriet T., Raberin H., Genin C. and TranM.S.R (2000) Detection of Toxoplasma gondii by polymeras chain reaction in sera of actually infected mice. J.
Parasitol.
86:857-859

17-Homan, W.L., Vercammen, M., De Braekeleer, J. (2000) Identification of a 200 to 300 fold repetitive 529bp DNA fragment in Toxoplasma gondii ,and its use for diagnostic and quantitivePCR.Int J Parasitology 30: 69-75.

18- Howe D.K. and Sibeley L.D. (1995) Toxoplasma gondii Comprise Three Clonal lineage:Corrolation of parasite genotype with humen disease. J. In fect. Dis. 172: 1561-1566.

19-Howe D. K., Honore S., Derouin F. and Sibley L. D. (1997)     Determination of genotypes of Toxoplasma gondii strains isolated from patients with toxoplasmosis. J. Clin. Microbiol. 35: 1411-1414         

20-Jalayer T. and Alameh T. (1997) Seroprevalance of congenital toxoplasmosis in neonastal born in Isfehan. Second congress of Parasitology in Tehran(Iran). P. 23.

21-Jones C. D., Okhravi N., Adamson P., Tasker S. andLightman, S. (2000) Comparison of PCR Detection Methods for B1,P 30 and 18S rDNA Genes of T. gondii in Aqueous Humor, IOVS, 41(3): 635-644.

22- Johnson A. M. (1997) Speculation on possible life cycle for the clonal lineages in the genus Toxoplasma.Parasitol.Today 13: 393-397

23-Kasper L.H., Crabb J.H., Pfefferkorn E.R., (1993) Purification of a major membrane protein of Toxoplasma gondii by immunoabsorption with a monoclonal antibody.J Immunol. 130: 2407-2412

24- Mead P.S., Slutsker L., Dietz V.,McCaig L.F., Shapiro C., GriffinP.M andTauxe R.V. (1999) Food-related illness and death in the United States.Emerg. Infect. Dis. 5:607-625.

25- McHugh T.D., Ramsay A.R.C., James E.A., Mognie R., Gillespie S.H. (1995) Pitfalls of PCR: misdiagnosis of cerebral nocardia infection (Letter). Lancet. 346: 14-36

26- Moalaee H., Shirzad E., Namazi M.J. (1999) Seroepidemiologyof toxoplasmosis and its eye complication in pregnant women. SabzavarUniversity Med Sci J. 21-23

27-Nguyen T.D., Kesei M.D.E., Bigaignon G., Hoet P., Pazzaglia G. and Lamments M. (1996) Detection of Toxoplesma gondii tachyzoites and bradyzoites in blood, urine and brains of infected mice. Clininical and Diagnosis Lab Immunol.3: 635-639.  

28- Ramzan N.N., Loftus E. and Burgart LJ. (1997) Diagnosis and monitoring of Whipple disease by polymerase chain reaction. Ann Intern Med. 126: 520-527.

29- Romanelli P., Freine, R., VidottoMannana E.R., Ogawa I., Palma D., Garcia J.L. and Navarro I.T. (2006) Prevalence of Toxoplesma gondii in sheep and dog from Guaropauva forms, Panana States Brazil. Res Vet Science.82(2): 202-207.

30-Sambrook,J.,Fritshc, E.F., Maniatis, T., (1989) Molecular Coloning :a Laboratory Manual, second ed.Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York.

31-Sevinsc F. (2000a) The seroprevalence of Toxoplasma gondii in goats detected by indirect haemoglotination (IHA) and indirect florescent antibody (IFA) tests in the region of konya. Acta Paositologica Turnica, 24: 57-80.

32-Sevinc F. (2000b) Seroprevalence of Toxoplasma gondii in stray dogs detected by the Dyetests, indirect fluorescence antibody test and Modified agglutination tests in konya. ActaparasitologicaTurnica. 24: 61-64.

33-Sibley L. D. and Boothroyd J. C. (1992) Virulent strains of Toxoplasma gondii comprise a single clonal lineage. Nature-359: 82-85.

34- Suzuki Y., Wong S. Y., Grumet F. C., Fessel J., Montoya J. G., Zolopa A. R., Portmore A., Schumacher-Perdreau F., Schrappe M., Koppen S., Ruf B., Brown B. W. and Remington J. S. (1996)Evidence for genetic regulation of susceptibility to toxoplasmic encephalitis in AIDS patients. J. Infect. Dis. 173:265-268.

35-Voge M .Makell E. John D. (1992) Medical Parasitology. Sunders Company ,California , 166  pp.

36 -Weiss J.B. (1995) DNA Probes and PCR for diognosis of Parsitic infections. Clin. Microbiol. Rev. 8: 113-130